Úrad vlády SR 23.01.2017

Úrad vlády vyjadruje pochopenie pre namietanu skutočnosť...

Hluk v obci radary neznížia !

Úrad vlády vyjadruje pochopenie pre namietanu skutočnosť, ako aj pre požiadavku prezentovanú ohľadne inštalacie fotoradarov „technických zariadeni" v obci...
Na danú skutočnosť boli upozornené aj ďalšie kompetentné orgány ako ministerstvo dopravy, ministerstvo vnútra, zatiaľ bez odpovede...

Pôvodne plánovane komplexné riešenie Hlavnej ulice:

http://vitkovic.netkosice.sk/picture.php?file=nove-riesenie-2016/MAPA-DVORIANKY.jpg
 

LIST UVSR 23.01.2017

Doručeným podaním upozorňujete, že v nadväznosti na opatrenia plánované na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, nie je podľa Vášho vyjadrenia v rámci stavby ,J/79 Dvorianky - riešenie bezpečnosti", riešené osadenie technického zariadenia na meranie rýchlosti s automatickým zaznamenávaním a vyhodnocovaním priestupkov (ďalej len „technické zariadenie"), tak ako sa s tým uvažovalo v rámci štúdie na posúdenie opatrení na zníženie hlukovej záťaže v danej oblasti, ktorá bola pre Slovenskú správu ciest vypracovaná spoločnosťou Dopravoprojektom, a. s., Bratislava - divízia Prešov v mesiaci september 2015.

V nadväznosti na znenie uvedenej štúdie, ktorú ste zaslali v prílohe doručeného podania a ktorej niektoré časti ste v tomto podaní priamo aj odcitovali, opakovane žiadate o riešenie osadenia predmetného technického zariadenia na Hlavnej ulici v obci Dvorianky. Domnievate sa totiž, že maximálna rýchlosť plánovaná v obci na 40 km/hod. nebude v opačnom prípade vodičmi nákladných vozidiel (kamiónov) dodržiavaná a teda k zníženiu hlukovej záťaže v obci nedôjde.

V nadväznosti na obsah vyššie uvedeného podania vyjadrujeme pochopenie pre Vami namietanú skutočnosť, ako aj pre požiadavku prezentovanú v danej veci.

Upozornujeme, že posudenie opatrení na zníženie hluku na Hlavnej ulici pre stavbu "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" počíta priamo s dodržiavanim maximálnej rýchlosti 40km/h v oboch smeroch, čo bez inštalacie fotoradarov „technických zariadeni" v obci nebude realne:
 https://www.scribd.com/Hluk-2015 

Študia je súčasťou projektovej dokumentacie stavby:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/document/728466/profil/986708


ZÁVER POSUDENIA STAVBY:

V. Záver
Posúdenie opatrení na zníženie hlukového zaťaženia na úseku cesty I/79 - pri vstupe do obce Dvorianky (výpočtový model A - D):
Z posúdenia navrhovaného stavu, vstupných údajov a z grafických výstupov výpočtov modelového hlukového zaťaženia pre rok 2015 vyplýva, že:

1) rozhodujúcim líniovým zdrojcm hluku v skúmanom území je jestvujúca cesta 1/79 a jej prietah obcou Dvorianky

2) v roku 2015 dochádza k prekročeniu hygienických limitov v skúmanom území (kategória územia III. podľa 549/2007 Zz) od jestvujúce) cesty 1/79, vplyvom vybudovania navrhovaného opatrenia dojde k zlepseniu jestvujúcej situácie.

3) predpokladáme, že vplyvom výmeny obrusnej vrstvy vozovky a položením asfaltového koberca velmi tenkého dôjde k ďalšiemu zníženiu hlukovej záťaže.

4) Opravu cesty 1/79 je možné realizovať a odovzdať po častiach s časovým odstupom po od sledovaní a vyhodnotení účinkov navrhovaných úprav na znižovanie hluku (osadenie technického zariadenia na meranie rýchlosti s automatickým zaznamenávaním a vyhodnocovaním priestupkov, vybudovanie prvku upokojenia dopravy, výmena horných asfaltových vrstiev)

 

Na tomto úseku boli v roku 2009 zrealizované opatrenia na upokojenie dopravy na úseku cestného prietahu cesty 1/79 cez obec Dvorianky a zníženie rýchlosti nákladných vozidiel prechádzajúcich obcou v smere Madarská republika - Poľská republika a opacne. Napriek týmto opatreniam nedošlo k želanému zlepšeniu situácie. Predpokladáme, že po realizácii novonavrhovanych stavabno-technickych opatrení - posun začiatku obce v smere do mesta Trebišov, zmena povrchu vozovky, vybudovanie prvku upokojenia mimo jestvujúcej zástavby s obojstranným vybočenim jazdných pruhov a úprava zvislého a vodorovného značenia - dôjde k poklesu hlukovej zátaže.

LIST UVSR 23.01.2017