OTVORENÝ LIST MINISTERKE SAKOVEJ 23.08.2019

ODPOVEĎ MVSR 03.09.2019

Krátke info 2019

           ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ BIELA ORAVA

Námestovo, Hattalova 1087

Námestovo  14. 08. 2019

Vážená pani ministerka,

          V okrese Námestovo máme tri hraničné priechody zo Slovenskej republiky do Poľskej republiky a to Bobrov - Winiarczikówka, Oravská Polhora - Korbielów a Novoť - Ujsoly. Medzi uvedenými slovenskými obcami a hraničnými priechodmi je povolený prejazd len nákladných automobilov do 7,5 t. Tento zákaz tranzitnej kamiónovej dopravy kamiónov nad 7,5 t nie je dodržiavaný hlavne zo strany poľských prepravcov, ktorí tieto priechody využívajú na prepravu dreva a stavebných materiálov.
Nedodržiavaním tohto zákazu trpia hlavne cestné komunikácie, ktoré nie sú dimenzované  na takúto záťaž, čo sa prejavuje na poškodzovaní ich zvrškov, keďže ich podklad je nestabilný. V neposlednom rade trpia aj občania, bývajúci v nižšie uvedených obciach popri štátnej ceste keďže kamióny už prechádzajú obcami v skorých ranných hodinách a šíria hluk a otrasy, ktorými trpia ich rodinné domy. Nedodržiavanie tohto zákazu zo strany kamionistov zvyšuje taktiež úroveň hustoty premávky vo všetkých obciach dopravného reťazca v smere od prvého hraničného priechodu na Bobrov, Zubrohlavu, Klin, Námestovo ..., od druhého hraničného priechodu na Oravskú Polhoru, Rabču, Zubrohlavu, Klin, Námestovo ... i od tretieho hraničného priechodu na Novoť, Zákamenné, Oravskú Lesnú ... alebo Zákamenné, Brezu, Lokcu ...

          Vysokú hustotu cestnej premávky na našich cestách ovplyvňuje hlavne osobná doprava. Napríklad hraničný priechod Bobrov - Winiarczikówka využívajú vo veľkej miere slovenskí vodiči osobných motorových vozidiel prechádzajúci vyššie uvedeným reťazcom obcí, cestujúci za účelom "nákupnej turistiky" na trhy v Jablonke (v stredy) a v Nowom Targu (vo štvrtky a v soboty). Najviac však tento cestný ťah využívajú poľskí občania žijúci v Malopoľskom vojvodstve vracajúci sa z práce z Rakúska (v piatky) a späť do práce v Rakúsku (v nedele).

          Hraničným priechodom Oravská Polhora - Korbielów prechádzajú slovenskí vodiči motorových vozidiel cez vyššie uvedené obce taktiež z dôvodu "nákupnej turistiky" do Bialsko Bialej a hlavne poľskí vodiči žijúci v Sliezskom vojvodstve pracujúci v Rakúsku.
Okrem toho hraničné priechody v Oravskej Polhore a Bobrove dennodenne využívajú poľskí občania migrujúci medzi Sliezskym vojvodstvom a Malopoľským vojvodstvom za účelom skrátenia vzdialeností cestnej trasy cez slovenské obce Oravská Polhora, Rabča, Zubrohlava, Bobrov a opačne.    

          Situácia na hraničnom priechode Novoť - Ujsoly je obdobná. Aj tu cez zakázaný úsek prechádzajú kamiony so stavebným materiálom, slovenskí vodiči za "nákupnou turistikou" do Bialsko Bialej i vodiči motorových vozidiel na trase sever - juh a opačne.

          Spoločným znakom dopravnej situácie nielen v okolí týchto hraničných priechodov, ale v celom našom okrese je časté nedodržiavanie dopravných predpisov, hlavne zo strany poľských vodičov, čo má za následok veľa dopravných nehôd i s tragickými dôsledkami.  

          Vyššie uvedené problémy sa starostovia dotknutých obcí snažili riešiť prostredníctvom poslanca NR SR Igora Janckulíka, ktorý sa na Vás obrátil osobnou interpeláciou. Taktiež riešenie hľadali v spolupráci so správcami ciest, s dopravnou políciou na úrovni okresu i kraja, avšak vyťažení dopravní policajti s nedostatočným počtom technických zariadení (radarov) nemôžu byť nepretržite na najexponovanejších miestach. Navyše poľskí vodiči kamiónov i osobných motorových vozidiel sú vybavení rádiostanicami, pomocou ktorých sa navzájom informujú o policajných hliadkach. Aj z tohto dôvodu si myslíme, že najlepším riešením k zabráneniu porušovania zákazu tranzitnej kamiónovej dopravy kamiónov nad 7,5 t v uvedených trasách ako aj k zabezpečeniu dodržiavania maximálnej dovolenej rýchlosti v inkriminovaných úsekoch by bolo možné realizáciou inštitútu objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla automatizovaným spôsobom. Sme toho názoru, že náklady na opravy ciest a na liečenie účastníkov havárií sú značné nehovoriac o tom, že hodnota ľudského života je nevyčísliteľnou hodnotou,
preto investícia do takýchto technických zariadení by bola efektívnou investíciou, ktorá sa rýchlo vráti nielen z týchto troch dôvodov, ale aj vzhľadom na skutočnosť, že bude možné zasielať a vyberať pokuty uložené pri aplikácii inštitútu objektívnej zodpovednosti držiteľom vozidiel do štátov EÚ vrátane Poľska.

          Keďže súčasná zhoršujúca sa dopravná situácia sa už netýka len obcí, ktorých súčasťou sú hraničné priechody, ale celého okresu, obraciame sa na Vás, vážená pani ministerka, v mene Združenia miest a obcí Biela Orava, ktoré združuje okresné mesto a všetky obce námestovského okresu, so žiadosťou o pomoc pri riešení tejto situácie. Veríme, že nesklamete dôveru, ktorú do Vás vkladáme a že nájdete možnosti ako zabezpečiť opatrenia, ktorými by sa ochránil štátny majetok (cesty), majetok obcí a ich občanov a hlavne zdravie a životy ľudí.

         

S úctou

                                                                                                                    

 Ing. Ladislav Matejčík

    predseda ZMOBO    

TOPlist