URAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

KANCELÁRIA PREDSEDU VLÁDY SR
PhDr. EliSka Jašková 

vedúca oddelenia styku predsedu vlády SR s verejnosťou


Bratislava 3. apríla 2018 

Číslo: 4489/2018/KPV
 

Vážená pani riaditeľka,


predsedovi vlády Slovenskej republiky pánovi Petrovi Pellegrinimu adresoval pán Ján Vitkovič z Košíc, predstaviteľ petičného výboru Dvorianky, žiadosť o pomoc pri riešení problému s hlučnosťou na ceste prvej triedy č. 79 v obci Dvorianky a potrebou realizácie vážnice pre kamióny na uvedenej komunikácii. Zároveň ako predstaviteľ petičného výboru Dvorianky vyjadruje nespokojnosť s doterajším stavom riešenia situácie zo strany ministerstva dopravy a výstavby.
 

Dovoľujeme si Vám zaslať uvedenú korešpondenciu v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ako ústrednému orgánu štátnej správy pre danú oblasť na priame vybavenie. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie spätnej informácie ohľadom vybavenia podnetu.
 

Ďakujeme za spoluprácu.
 

S úctou
 

Cc: Ing. Ján Vitkovič, Dvorianky - petičný výbor,
 

Vážená pani
Ing. Kornélia Kasanická 

riaditeľka kancelárie ministra 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

Námestie slobody 6, P.O.Box 100 

810 05 Bratislava

TOPlist