NOVÝ PROTIHLUKOVÝ KOBEREC

NOVÉ DOPRAVNÉ RIEŠENIE 2016

TICHÝ ASFALT

Nový protihlukový koberec:  

Rekonštruovaná cesta I/79 kategórie MZ 8/40 s jazdnými pruhmi šírky 2x3,00 m, celková dĺžka rekonštrukcie cesty I/79 je 1010 m. 

 

Vzhľadom na to, že modelový výpočet hlukových pomerov preukázal prekročenie povolených limitov z hľadiska ochrany vonkajšieho prostredia pred hlukom z dopravy je navrhnuté položenie asfaltového koberca veľmi tenkého, ktorý prispeje k zníženiu hlukovej záťaže.  Celková dĺžka rekonštrukcie cesty I/79 je 1010 m. 

V miestach obnovy asfaltových vrstiev vozovky je po odfrézovaní asfaltových vrstiev vozovky v hrúbke 120 mm navrhnutá nasledovná skladba:

- Asfaltový koberec veľmi tenký BBTM 5A 

- Spojovací asfaltový postrek modif. PS 

- Asfaltový betón hrubozrnný modif. ACL  

- Spojovací asfaltový postrek PS 

- Emulzný mikrokoberec EM 

- výstužná oceľová dvojzákrutová sieť 

 

Zníženie hlukovej záťaže od dopravy na úseku cesty I/79 prechádzajúcim obcou Dvorianky je možné dosiahnuť:

- zabezpečením upokojenia dopravy ešte pred vjazdom do zastavanej časti obce Dvorianky tak, aby sa zvyšovanie hlukovej záťaže od náhleho znižovania rýchlosti brzdením presunulo do dostatočnej vzdialenosti od zastavaného územia obce

- úpravou zvislého a vodorovného dopravného značenia

- nahradením jestvujúcej obrusnej vrstvy vrstvou asfaltového betónu pre veľmi tenké vrstvy

- nahradenie ložnej vrstvy vrstvou asfaltu s vysokým modulom tuhosti pre zabránenie kopírovania trhlín z podkladových vrstiev

 

Nový ostrovček + obrusná vrstva BBTM + rýchlosť 40 km/h oba smery :  

Pokles hluku Deň-Večer-Noc až o 5,8 - 6 - 5 dB !

TICHÝ ASFALT - podrobné informacie