STANOVISKO MINSTERSTVA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA SR

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania identifikovalo problém s hlukom pri spomaľovacom prvku dopravnej stavby pred RD č.126, uvedenú skutočnosť uvádza ministerstvo  v zápise z prerokovania stanovísk v rámci podnetu na posudzovanie  Cesta I/79 v obci Dvorianky konaného dňa 14.11.2011 na Obecnom úrade v Dvoriankach .

Ministerstvo uvádza, že na základe tvaromiestnej obhliadky je skutočnost taká, že vodiči nedodržujú predpisanú rýchlosť, čím brzdia až tesne pred prvkom upokojenia dopravy, čo spôsobuje nárazový hluk. Dalším možným dôvodom nedodržiavania rýchlosti je, že samotný prvok upokojenia dopravy pravdepodobne umožnuje vodičom ním prechádzať vyššou rýchlosťou, ako je povolená, čo opäť zvyšuje hladinu hluku.