Dňa 03.01.2019 prišla odpoveď z Generálnej prokuratúry SR ohľadne stavu riešenia podnetu na postup MDSR pri neriešeni obchvatu obce a po 5 mesiacoch riešenia nas prokuratura informuje, že podnet bol odloženy dňa 20.12.2018, teda všetko je v poriadku a MDSR postupuje podľa zákona.

 

Teda podľa prokuratúry je všetko v poriadku a MDSR postupuje podľa zákona a teda čakáme na realizaciu obchvatu obce podľa platného rozhodnutia v roku 2023...

Je to pochopiteľné keďže podľa aktuálneho stanoviska UVHR (19.12.2018) štúdia realizovatelnosti cestný obchvat obce Dvorianky neodporučila, ale Slovenská správa ciest dodnes definitívne odmietavé stanovisko k výstavbe obchvatu nezaujala.

 

Stále je teda platný termín 31.08.2023 na realizaciu obchvatu obce a SSC informovala:

Štúdia realizovateľnosti I/79 Vr. n./Topľou – št.hr. SR/UA, resp. jej závery nepotvrdili opodstatnenosť investičného zámeru „I/79 Dvorianky obchvat“.  Z tohto dôvodu SSC neboli v roku 2017 a ani v roku 2018 nie sú pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na predmetný investičný zámer.

Rovnako ministerstvo SSC nepridelí finančné prostriedky ani v roku 2019 takže nevieme z čoho a ako sa bud realizovať obchvat obce. Hlavne, že je všetko podľa zákona...

 

Generálna prokuratúra konkrétne uviedla:

Útvar vedúceho hygienika rezortu ministerstva vo vyjadrení k svojmu postupu vo veci plnenia pokynu z 09.12.2013 vysvetlil, že v období uloženia pokynu sa vôbec neuvažovalo so situáciou, že tento projekt bude natoľko investične nákladný, že sa bude môcť realizovať len prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie, ktorý bude podmienený vypracovaním novej štúdie realizovateľnosti, predovšetkým s dôrazom na ekonomickú návratnosť tejto investície. Ministerstvo priznalo, že pri vypracovaní pokynu na vybudovanie cestného obchvatu obce Dvorianky vychádzalo výlučne z hlukovej štúdie z roku 2013 a z časového harmonogramu navrhnutého Slovenskou správou ciest.

Nová skutková situácia, komplikujúca ďalší postup v danej veci, nastala po vypracovaní novej štúdie realizovateľnosti z roku 2017 s názvom „Cesta I/79 Vranov nad Topľou-št. hr-SR/UA", vypracovaná pre potreby nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, ktorá nepreukázala ekonomickú opodstatnenosť a finančnú návratnosť výstavby obchvatu obce Dvorianky a Parchovany. Uvedenú skutočnosť spôsobil nespochybniteľne fakt, že jej kritériá boli nastavené výlučne na technicky, ekonomicky a environmentálne najvýhodnejšie riešenia trasy cesty I/79 v úseku Vranov nad Topľou - št. hr. SR/UA, pričom podkladom neboli zdravotné riziká vyplývajúce pre obyvateľov obce spôsobené expozíciou nadmerným hlukom. S poukazom na takto vzniknutú situáciu bude v súčasnosti štátny zdravotný dozor ministerstva zameraný výlučne na výsledky objektivizácie hluku v obci Dvorianky po ukončení celej stavby „I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti dopravy II. etapa".

TOPlist