Fotoradar - vyhlásene obstaravanie

12.01.2016

Ministerstvo už zverejnilo predbežné oznámenie vo vestníku verejného obstarávania. Systém má byť financovaný z eurofondov. Kaliňákov rezort chce do projektu investovať necelých 50 miliónov eur.

Keď sa vysúťaží dodávateľ, samotné vybudovanie systému sa podľa ministra vnútra bude rátať na mesiace. „Do septembra by to mohlo byť hotové,“ povedal pre Aktuality.sk. Od novej siete radarov si sľubuje predovšetkým bezpečnejšie cesty.

INFO:  Policajti chystajú „pasce“ na vodičov – 1300 radarov

https://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/239/158477

195 - POS
Vestník č. 4/2016 - 07.01.2016
 
PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
 
II.1) NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru SR v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti
 
II.4) STRUČNÝ OPIS POVAHY A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexnej služby v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti, zahŕňajúcej návrh, vybudovanie, nasadenie, testovanie a odovzdanie systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky Technickými prostriedkami Policajného zboru SR v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti do riadnej prevádzky (ďalej len Systém) a prevádzka a podpora pre Systém po jeho prevzatí do riadnej prevádzky. Systém znamená komplexný systém zabezpečujúci automatizovaný ucelený proces kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky na území Slovenskej republiky, ktoré sú bližšie definované v Súťažných podkladoch, Technickými prostriedkami Policajného zboru SR v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti, ktorý je ustanovený zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení (ďalej len Zákon), a konania o správnom delikte od jeho zaznamenania Technickými prostriedkami Policajného zboru SR tak, aby boli zozbierané relevantné a dostatočné dôkazové materiály, vrátane nevyhnutného overenia pravdivosti zaznamenaného správneho deliktu a zozbieraných dôkazových materiálov v Centre bezpečnosti dopravných systémov, až po automatizované vydanie platobného rozkazu podľa príslušných ustanovení platného Zákona.
Základné ciele sú:
a)zabezpečenie čo najvyššej miery bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
b)znižovanie počtu osôb usmrtených pri dopravných nehodách,
c)znižovanie škôd spôsobených porušovaním pravidiel cestnej premávky,
d)efektívny výber pokút za porušovanie pravidiel cestnej premávky,
e)eliminácia prostredia vytvárajúceho podmienky a možnosti pre korupčné správanie a
f)všeobecné a plošné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.
Kľúčové charakteristiky vybudovaného Systému:
a)musí umožňovať kontinuálnu automatizovanú kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky, ktoré sú bližšie definované v Súťažných podkladoch, celého dopravného prúdu v miestach určených Policajným zborom SR,
b)musí zabezpečiť simultánnu kontrolu rôznych typov porušení pravidiel cestnej premávky podľa požiadaviek Policajného zboru,
c)musí byť konfigurovateľný tak, aby bolo možné v každom mieste kontroly určenom Policajným zborom SR aplikovať nastavenia (limity, obmedzenia a pod.) platné pre dané miesto kontroly, prostredníctvom ktorých bude následne automatizovaným spôsobom vyhodnocované dodržiavanie pravidiel cestnej premávky,
d)musí byť konfigurovateľný tak, aby bolo možné v konkrétnom mieste kontroly pri rovnakom type porušenia pravidiel cestnej premávky aplikovať rôzne úrovne nastavenia (limity, obmedzenia a pod.), a to napr. podľa typu vozidla, času jazdy alebo využívaného pruhu pozemnej komunikácie, prostredníctvom ktorých bude následne automatizovaným spôsobom vyhodnocované dodržiavanie pravidiel cestnej premávky,
e)musí pokrývať celý proces konania o správnom delikte, a to od zistenia porušenia pravidiel cestnej premávky, cez zozbieranie a overenie všetkých relevantných dôkazových materiálov, až po vydanie platobného rozkazu, pričom celý proces musí byť automatizovaný s minimálnymi zásahmi obsluhy.
Podrobný opis predmetu zákazky bude/je uvedený v súťažných podkladoch.
 

http://www.evestnik.eu/dokument/323656