OPODSTATNENÉ SŤAŽNOSTI

MDSR - odbor kontroly, štátneho dohľadu a dozoru:

MDSR - OKSDaD - opodstatnená sťažnosť na MDSR - sekcia CDaPK -17.8.2012
MDSR - OKSDaD - opodstatnená sťažnosť na SSC - 25.2.2013
MDSR - OKSDaD - opodstatnená sťažnosť na KUDKE - 14.3.2013

MDSR - OKSDaD - opodstatnená sťažnosť na SSC - 25.03.2014

MDSR - OKSDaD - opodstatnená sťažnosť na SSC - 14.08.2014

 

MVSR - OKRESNÝ ÚRAD Košice

MVSR-OUKE - opodstatnená sťažnosť na OUKE-OCDaPK - 25.08.2014

 

GPSR - Generálna prokuratúra SR:

GPSR podnet MDSR - nesprístupnenie informacii - 01.12.2011

GPSR - Stavba nemôže spôsobovať hluk - 20.11.2012

GPSR - Protest 1.tajomnika GP SR proti MDSR-UVHR - 16.07.2014

GPSR - Stanovisko k postupu MDSR-UVH-KE - predĺženie lehoty - 14.08.2014

GPSR - Všetky riešene podnety

 

Verejná ochrankyňa práv SR:

OMBUDSMANKA list zo dňa 30.10.2014 - opodstatnený podnet

Správa ombudsmanky za rok 2014 - HLUK DVORIANKY - 04.02.2015

Rokovanie NRSR o Správe ombudsmanky za rok 2014 - Marec 2015 - NEW

 

KPKE - Krajská prokuratúra Košice - upozorenia prokurátora:

KPKE-10.02.2012.pdf

Špeciálny stavebný úrad nepostupoval v súlade s ustanovením § 61 ods.4 stavebného zákona s poukazom na ustanovenie § 139 ods. 3 písm. b/ stavebného zákona, keď oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s miestnym zisťovaním nezverejnil verejnou vyhláškou vzhľadom na skutočnosť, že ide o líniovú stavbu. Na uvedené pochybenie prokurátor reagoval podaním upozornenia podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

 

V ďalšej časti podnetov (z 3.12.2011) poukazujete na nezákonnosť postupu Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice pri vybavovaní vašich podnetov podaných elektronickou poštou 30.9.2011 a 5.10.2011. Ako vyplýva z písomného vyjadrenia tohto orgánu, podnet zo dňa 30.9.2011, ktorý mal byť zaslaný emailovou poštou, nebol úradu doručený emailom ani písomnou formou. Pri vybavovaní sťažnosti zo dňa 5.10.2011 správny orgán porušil ustanovenie § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, preto za účelom odstránenia tohto porušenia zákona bolo podané upozornenie prokurátora.
 

KPKE-10.09.2012.pdf
Z uvedeného ustanovenia priamo, bez ohľadu, či je meranie hodnôt hluku prevádzkovateľom zdrojov hluku požadované úradom verejného zdravotníctva v rámci územnélio konania, vyplýva povinnosť správcu pozemnej komunikácie (Slovenská správa ciest Bratislava) zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a prostredia hlukom bola čo najnižšia a neprekračovala prípustné hodnoty pre deň, večer a noc stanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. Porušenie tejto zákonnej povinnosti správcom komunikácie je iným správnym deliktom podľa § 57 ods. 20 zákona č. 355/2007 Z.z., o ktorom je oprávnený konať príslušný orgán verejného zdravotníctva - v tomto prípade terénne oddelenie Košice MDVRR SR. 

 

KPKE-28.12.2012.pdf

V oznámení o začatí kolaudačného konania zo dňa 19.11.2009 boli účastníci konania upozornení, že svoje stanoviská a námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne, pričom stavebný úrad neupozornil dotknuté orgány, že sa aj na ne vzťahuje koncentračná zásada v zmysle § 80 stavebného zákona.

 

Stanovisko RUVZTV k posudzovaniu stavby v Dvoriankach - 19.10.2012.pdf

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií - odpoveď.
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Vám odpovedáme na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií, týkajúcich sa posúdenia návrhu na územné konanie stavby „1/79 Dvorianky, odvodnenie, chodníky“.
RÚVZ so sídlom v Trebišove sa na vyžiadanie ÚVZ SR - odboru kontroly, dozoru a sťažností komplexne vyjadril na celý predmet Vašich sťažností a dotazov, týkajúcich sa problému úpravy cesty č. 1/79 vedúcej cez obec Dvorianky, vrátane odvodnenia a úpravy chodníkov. Z predložených dokladov od investora stavby sme vyhodnotili zámer, ktorý mal za cieľ zlepšiť podmienky obytného prostredia v obci, ako stavbu u ktorej sa nepredpokladal bezprostredný vzťah k zdravotnému stavu obyvateľstva a ako taký ani podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebude predmetom štátneho zdravotného dozoru. Preto sme ani nežiadali o vykonanie dopadovej štúdie na zdravotný stav obyvateľstva a ani dnes by sme takúto štúdiu nepožadovali. Následne bolo vydané záväzné stanovisko podľa vtedy platného zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý taktiež neprikazoval vyžadovať dopadovú štúdiu na životné prostredie ani na zdravotný stav obyvateľstva.
Z uvedeného vyplývajú aj odpovede na Vami položené otázky, prečo sme nežiadali aj hodnotenie vplyvu na zdravotný stav obyvateľstva, prípadne či sme nepredpokladali negatívny vplyv odvodnenia chodníkov a spomaľovacích prvkov v telese cesty na bezprostredné zdravotné ohrozenie. Samotné posúdenie technického vykonania úprav na už existujúcej ceste, vrátane technicko-organizačných úprav (spomalenie jazdy, obmedzenie rýchlosti a pod.) nespadajú ani po stránke zdravotných dopadov do kompetencie RÚVZ. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR má pre tieto účely zriadený svoj špecifický úrad verejného zdravotníctva, ktorý aj v rámci svojej kompetencie konal.
RÚVZ so sídlom v Trebišove disponuje len dvomi písomnými dokladmi a to záväzným stanoviskom k územnému konaniu a odpoveďou na odbor kontroly, dozoru a sťažností ÚVZ SR. Žiadne ďalšie informácie úrad nemá.