ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vážený pán Ing. Ján Vitkovič

Vybavuje: Virágová

Bratislava 29.01.2020

 

Vec: Sprístupnenie informácií

 

Dňa 17. 01. 2020 bola Úradu vlády Slovenskej republiky doručená Vaša žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktorou ste požiadali o poskytnutie informácií v nej uvedených.

 

Úrad vlády Slovenskej republiky k Vašej žiadosti uvádza, že Sekcia kontroly Úradu vlády Slovenskej republiky plánuje vykonať kontrolu vo Vami uvedenej oblasti, pričom bude realizovaná v štvrtom štvrťroku 2020.

 

S pozdravom

Mgr. Barbora Kostolilanska

riaditeľka kancelárie

generálnej tajomníčky služobného úradu

Úrad vlády Slovenskej republiky

TOPlist