PODNET GPSR - 28.08.2018

28.08.2018 - Informacia z Generalnej prokuratury ohľadne riešenia podnetu na postup Ministerstva vnútra SR - neriešenie 24 hodinového monitorovania dopravy v obci.


Čo sa týka neriešenia 24 hodinového monitorovania dopravy v obci GPSR tieto záležitosti nepreskúmala, pretože ide o odbornú vec, resp. vec ktorá závisi od technického posudenia veci a teda prokuratúra takýto postup orgánov verejnej správy nepreskúmava.
 

Čo sa týka postupu Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach ohľadne neriešenia problematiky dopravnej situacie v obci, t.j. že nebudú reagovať na ďalsie podnety a žiadosti o stanoviska ohľade riešenia dopravnej situacie v obci Dvorianky, a že sa budú vyjadrovať iba vecne priuslušnym orgánom štátnej správy alebo organizaciam oprávnenym predmetnu vec riešiť ako aj ohľadne ich chaosu pri informovani o riešeni podnetov adresovaných na kancelariu MVSR, GPSR túto čast postupila Krajskej prokuratúre Košice na ďalsie riešenie.

 

Čo sa týka a Okresného úradu Košice - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii ohľadne neriešenia štátneho stavebného dozoru na stavbe "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" - nedosiahnutie projektovaného zníženia hluku, GPSR túto časť postupila Krajskej prokurature Košice na ďalsie riešenie.
 

Čakáme teda na prešetrenie Krajskou prokuratúrou Košice.
 

PODNET KPKE - 15.10.2018 postup MVSR

GPSR-2018

GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Štúrova 2, 812 85 Bratislava netrestný odbor

Vážený pán Ing. Ján Vitkovič
Bratislava 22.08.2018
Naše číslo: VI/1 Gd 367/18/1000-7

Vec: Oznámenie

Podnetom z 12. 08: 2018 sa o. i. domáhate preskúmania postupu Ministerstva vnútra SR v súvislosti s neriešením 24 hodinovej kontroly dodržiavania maximálnej rýchlosti v obci Dvorianky.
Z priložených príloh vyplýva, že ide nie o otázku právnu, ale výsostne odbornú a že ministerstvo s Vami na túto tému komunikuje a nie je nečinné. Za takéhoto skutkového stavu, nakoľko ide o odbornú vec, resp. vec ktorá závisí od technického posúdenia veci, prokuratúra takýto postup orgánov verejnej správy nepreskúmava.
Časť podnetu vo vzťahu k postupu Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach a Okresného úradu Košice - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii som postúpil Krajskej prokuratúre Košice.
Týmto považujte podnet zo strany Generálnej prokuratúry SR za vybavený.

JUDr. Rostislav Vido prokurátor

TOPlist