V tomto stanovisku reagujeme na list Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR číslo 08053/2019/ÚVHR/15315 zo dňa 18.02.2019.

 

Útvar v uvedenom liste uviedol, citujeme:

“Ked'že štúdia realizovatelnosti preukázala vo veci výstavby obchvatu obce Dvorianky jeho ekonomickú, technickú a enviromentálnu neopodstatnenost', znamená to, že v danom úseku existujúcej cesty I/79 je možné vykonat' také nápravné opatrenia, v dosledku ktorých sa hluk dostane na únosnú hladinu.”

 

K posudeniu študie realizovateľnosti cesty I/79 a úseku obci Parchovany-Dvorianky nižšie uvádzame nasledujúce skutočnosti:

Študia realizovateľnosti cesty I/79 v rámci hlukovej študie posudzuje v prípade úseku obci Parchovany-Dvorianky vo variante 1 tento úsek nasledovne:

Hluková študia pre variant 1 a výhľadovy rok 2030 uvádza hodnoty predikciou stanovených hladin hluku v jednotlivých výpočtovych bodoch na okraji obytného uzemia v okolí cesty I/79 pre NOC konkrétne 59,8 - 63,4 - 64,3 dB (k hodnotam LAeq uvádzanym v tabuľke č.5 je potrebné pripočítať neistotu predikcie U = +2 dB).

Hluková študia konštatuje, že kritická bude pre obytné domy PH pre nočný čas, kedže nočné ekv. hladiny A hluku vo väčšej miere prekračujú 50 dB než denné hladiny hluku prekračujú 60 dB (PH - prípustne ekvivalentné hladiny zvuku).

Hluková študia navrhuje riešiť vo všeobecnosti ako primárne opaterenia na zdroji hluku použitie tzv. tichého asfaltu - realizaciou krytov, obrusnych vrstiev a vozovky z materialov, ktoré v interakcii s valením kolies cestnych vozidiel generujú menej akustickej energie (o cca -2 dB až -4 dB) a v prípade asfaltového koberca mastixového (SMA 11 O), obrusnej vrstvy so strednou štruktúrou ide o korekciu približne -2 dB.

Hluková študia nenavrhuje žiadne opatrenia na dráhe šírenia zvuku (napr. protihlukové steny).

Hluková študia nenavrhuje žiadne sekundárne protihlukové opatrena a iba uvádza, že podrobná analýza potreby sekundárnych protihlukových opatrení bude predmetom ďalšich stupňov projektovej dokumentacie.

 

Je teda evidentné, že hluková študia počíta pri riešeni variantu 1 s dosiahnutím stanovených hladín hluku za idealnych podmienok pre NOC iba cca 55,8 - 59,4 - 60,3 dB čo zreteľne stále presahuje povolené hodnoty dané vyhlaškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. pre NOC.

  Hluková študia zároveň odporúča v ďalších stupňoch projektovej dokumentacie zvážiť a prejednať s príslušnym orgánom verejného zdravotníctva možnosť uplatnenia bodu 1.6 prílohy k vyhlaške MZ SR č. 549/2007 Z.z..

Zdôrazňujeme, že uplatnenie bodu 1.6 prílohy k vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z. neznamená, že hluk v obci klesne a prestane ohrozovať obyvateľov obce - je to iba a len iba legislatívne opatrenie.

Ďalej zdôraznujeme, že problematika uplatnenia bodu 1.6 prílohy k vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z. nie je jednoduchá záležitosť a je nutné dôsledne splniť legislatívou dané podmienky na uplatnenie tohto bodu.

 

Uvádzame ďalej, že jednoznačne študia realizovateľnosti cesty I/79 v prípade obce Dvorianky nepreukázala, že je možné realizovať iné opatrenia v obci ako obchvat obce také v dôsledku ktorých sa hluk dostane na hladinu stanovenú vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. (prípadne hodnoty blížiace sa ku 50dB v noci) a teda študia iba uvádza, že podrobná analýza potreby sekundárnych protihlukových opatrení bude predmetom ďalších stupňov projektovej dokumentacie a teda, že stav bude treba v každom prípade ďalej riešiť.

 

ZÁVER:

Práve riešenie staby "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti - I.etapa" preukázalo úskalie tohto riešenia rekonštrukciou cesty v obci bez realizacie obchvatu, kde nie je dlhodobo možné vyriešiť účinne dodržiavanie maximálnych rýchlosti na prejazde obcou po tichom asfalte a teda, že nie je dosiahnute projektované zníženie hluku v obci v okoli RD 126, čo preukázalo posledné meranie hluku pred RD 126 ešte v decembri 2017.

Za viac ako 1 rok sa nepodarilo vyriešiť účinne dodržiavanie maximálnej rýchlosti vozidiel 40km/h v obci pred RD 126 a teda neboli zrealizovane žiadne potrebné opatrenia na tento účel - stavebné opatrenia na prejazdnom úseku podľa TP 15/2005 alebo ďalšie technické a organizačné opatrenia.

TOPlist