Trestné oznamenie na neznámeho páchateľa pre poškodenie zdravia hlukom

GPSR - podnet 2015 - Prešetrenie kompetentných orgánov

Prešetrenie škodlivých emisii z výfukov kamionov - postúpene z GPSR na samostatné riešenie

UZAVIERKA CESTY I/73 v termine 01.05.2015 - 01.11.2015

BLOG: Hazard so zdravím obyvateľstva, kompetentným je to jedno

 

24.09.2015 - Trestné oznamenie - ublíženie na zdraví hlukom odmietnute !

Nie je úlohou trestného konania aby sa v ňom viedlo dokazovanie na vyriešenie majetkovoprávnych, občianskoprávnych a zmluvných vzťahov, ktoré spadajú do právomoci iných orgánov. Úlohou orgánov činných v trestnom konaní nie je nahrádzať iniciatívu strán pri uplatňovaní ich domnelých, alebo opodstatnených nárokov. Trestné konanie nemôže byť ani prostriedkom nátlaku na proti stranu v spornom konaní.

 

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení - § 158 - Kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

PORUCHY SPÁNKU - rušenie spánku vyvolané hlukom je zdravotný problém.

K závažným zdravotným účinkom hluku patrí nepriaznivé ovplyvnenie spánku. Pôsobenie hluku v čase spánku sa preukázateľne prejavuje zmenami fyziologických reakcií počas spánku, ako sú zmeny tepovej frekvencie, známky prebudení na EEG, zmeny v trvaní štádií spánku, zvýšená pohyblivosť v spánku, ťažkosti so zaspávaním, prebudenie v noci alebo príliš skoro ráno a skrátenie spánkového času. Dostatočný dôkaz existuje aj pre subjektívne vnímanú poruchu spánku alebo pre lekárom diagnostikovanú environmentálnu nespavosť a pre zvýšené užívanie liekov na spanie. Hoci rušenia spánku vyvolané hlukom je samo o sebe zdravotný problém, navyše vedie k ďalším následkom pre zdravie a životnú pohodu. 

§123 odst. 2) Ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.

31.08.2015

Na obvodnom oddelení policie v Sečovciach u vyšetrovateľa bolo doplnené trestné oznamenie o lekársku správu ohľadne poškodenia zdravia hlukom - rušenie spánku a s tým suvisiace ďalšie zdravotné komplikácie ako aj boli doplnené ďalšie doklady ohľadne stavu hluku v obci.

17.08.2015

Podnet postúpeny z GPSR na Krajskú prokuratúru Košice a ďalej na Okresnu prokuratúru Trebišov a následne na políciu...

 

§ 158 - Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

Ustanovenie chráni ľudské zdravie, teda normálne funkcie ľudského tela vrátane riadnej funkcie všetkých orgánov. Z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje nedbanlivosť[§ 16písm. a), b)].

Ide o poruchový trestný čin, ktorý predpokladá spôsobenie ublíženia na zdraví inej osobe alebo osobám, ako je páchateľ. Samotné ohrozenie ublížením na zdraví nie je týmto prečinom.

Predpokladom trestnosti je porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej pre páchateľa z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo ktorá je mu uložená podľa zákona. Za porušenie dôležitej povinnosti je možné považovať len porušenie takej povinnosti, ktorá má za danej situácie spravidla za následok nebezpečenstvo pre ľudský život alebo zdravie. Nemôže teda ísť o porušenie akejkoľvek povinnosti, ale len takej, porušením ktorej môže ľahko takýto následok nastať .

Medzi porušením dôležitej povinnosti a následkom prečinu musí byť príčinná súvislosť. Ak pri vzniku následku uvedeného v § 158 spolupôsobilo viac príčin (konanie páchateľa i poškodeného), treba hodnotiť každú príčinu osobitne. Obvinený bude trestne zodpovedný, hoci bude len jedným z článkov reťaze príčin, ktoré spôsobili následok aj vtedy, ak by následok nenastal bez ďalšieho konania tretej osoby.

Pod pojmom inému treba rozumieť individuálne určitú osobu alebo individuálne určité osoby, odlišné od páchateľa.

Z hľadiska zavinenia sa vyžaduje nedbanlivosť [§ 16 písm. a), b)]. Ani spoluzavinenie iných osôb, vrátane poškodeného, nevylučuje zavinenie z nedbanlivosti.

24.09.2015

Trestné oznámenie odmietnute, nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania, alebo na postup podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku...

 

Nie je teda úlohou trestného konania aby sa v ňom viedlo dokazovanie na vyriešenie majetkovoprávnych, občianskoprávnych a zmluvných vzťahov, ktoré spadajú do právomoci iných orgánov. Úlohou orgánov činných v trestnom konaní nie je nahrádzať iniciatívu strán pri uplatňovaní ich domnelých, alebo opodstatnených nárokov. Trestné konanie nemôže byť ani prostriedkom nátlaku na proti stranu v spornom konaní.

 

Ďalším šetrením bolo zistené, že na základe správy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, rieši problematiku zvýšenej hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii č. 1/79, na ul. Hlavnej v obci Dvorianky, v rámci ochrany zdravia jej obyvateľov, Útvar vedúceho hygienika rezortu. Tento v rámci kompetencií nariadil svojimi rozhodnutiami vydanými v rámci správneho konania Slovenskej správe ciest, ako správcovi komunikácie č. 1/79, realizáciu cestného obchvatu obce Dvorianky, ako trvalého protihlukového opatrenia a vybudovanie nového spomaľovacieho ostrovčeka na ceste č. 1/79 na vstupe do obce Dvorianky, ako doplnkového protihlukového opatrenia. Výsledkami hlukovej štúdie bolo preukázané, že definitívnym riešením hlukovej záťaže obyvateľov z cestnej dopravy na ceste č. 1/79, na ul. Hlavnej v obci Dvorianky, bude vybudovanie cestného obchvatu obce. Stavebná realizácia obchvatu má byť zrealizovaná v termíne do 31.08.2023. Do doby vybudovania obchvatu obce Dvorianky, bola uložená Slovenskej správe ciest, povinnosť vybudovať doplnkové opatrenie a to nový spomaľovací ostrovček na ceste č. 1/79 pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky a to podľa schváleného harmonogramu v termíne do 30.09.2016.