MDSR-13.02.2015

Informovanie o stave riešenia obchvatu obce.

OBCHVAT OBCE

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky Námestie slobody 6

810 05 Bratislava 15,

P. O. BOX 100

Odbor komunikácie

Ján Vitkovič

08752/2015/A231-OK/8762

12.02.2015

Stupeň dôvernosti: Verejná

Vec: Sprístupnenie informácie

 

Dňa 03.02.2015 sme na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo4*) zaevidovali Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej ste žiadali nasledovné informácie:

- Žiadam sprístupniť informáciu kedy ministerstvo pridelí finančné prostriedky pre SSC - Slovensku správu ciest na realizáciu prvej etapy - predprojektová príprava obchvatu, kde záväzný termín realizácie tejto etapy je do 30.11.2016.

- Žiadam sprístupniť informáciu prečo neboli SSC - Slovenskej správe ciest v rokoch 2014 a 2015 pridelene finančné prostriedky na realizáciu prvej etapy - predprojektová príprava obchvatu, kde záväzný termín realizácie tejto etapy je do 30.11.2016.

 

Na základe vyjadrenia sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vám zasielame nasledovnú odpoveď.

 

Vzhľadom na to, že na rok 2015 je vyčlenený objem finančných prostriedkov zo Štátneho rozpočtu pre Slovenskú správu ciest v porovnaní s rokom 2014 na rovnakej úrovni a to vo výške 2.9 mil. eur je prioritne potrebné ich použiť na dofinancovanie zazmluvnenej činnosti z predchádzajúcich rokov a nutnosti odstraňovania havarijných stavov na mostoch a cestách I. triedy.

 

Na to aby bolo možné projekt financovať z prostriedkov EU je nevyhnutné vypracovať štúdiu realizovateľnosti. Predmetom štúdie realizovateľnosti bude navrhnutie technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy obchvatu obce Dvorianky, preukázanie opodstatnenosti realizácie a taktiež podrobnejšie vyhodnotenie dopravno- inžinierskych a sociálnoekonomických kritérií, posúdenie ekonomickej efektívnosti a inžiniersko-geologických a environmentálnych rizík. Obstarávanie na spracovateľa štúdie realizovateľnosti je naplánované na rok 2015.

 

S pozdravom

Mgr. Martin Koňa. MBA 

riaditeľ odboru komunikácie