MERANIE HLUKU 01-2014

DOTERAJŠIE MERANIA HLUKU

SČÍTANIE KAMIONOV 2014-JANUAR

Hluk stále prekročený o viac ako 10 dB !

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100
odbor komunikácie


Váš list číslo/zo dňa Naäe číslo Vvbavuje/linka Bratislava
23.1.2014 07468/2014/A231-OK/6316 Mgr. Zuzana Lacová 29.1.2014
Stupeň dôvernosti: Verejné
 

Vec: Sprístupnenie informácie


Dňa 23. 1. 2014 sme na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") zaevidovali Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej ste žiadali nasledovné informácie:
 

1. Žiadaní sprístupniť informácie (po spracovaní výsledkov) o objektivizácií hluku pred domom č. 126, na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, ktorú zabezpečil Útvar vedúceho hygienika rezortu v dňoch 14 - 16.1.2014
2. Žiadam sprístupniť aj fotokópiu protokolu z uvedeného merania hluku pred domom č. 126. na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, ktorú zabezpečil Útvar vedúceho hygienika rezortu v dňoch 14-16.1.2014
 

Na základe vyjadrenia Útvaru vedúceho hygienika rezortu Vám zasielame nasledovnú odpoveď.
 

Ad 1 /
Objektivizácia hluku v obci Dvorianky bola vykonaná odbornými zamestnancami Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR v dňoch 14. a 16. januára 2014. Objektivizovaný bol:


■chránený vonkajší priestor v kategórii územia III., pri vyhodnotení výsledkov bola použitá korekcia na zvlášť rušivý hluk vo vonkajšom prostredí a korekcia na umiestnenie mikrofónu. Nameraná hladina hluku pred fasádou obytného domu na Hlavnej ul. č. 126 v obci Dvorianky bola podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. v referenčnom časovom intervale "deň" prekročená o 12.4 dB, v referenčnom časovom intervale "večer" o 11.9 dB.  Objektivizácia v referenčnom Časovom intervale "noc" z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok vykonaná nebola.


■ chránený vnútorný priestor v kategórii B., pri vyhodnotení výsledkov bola použitá korekcia na hluk z dopravy v kategórií územia III. Nameraná hladina hluku v interiéri obytného domu na Hlavnej ul. č. 126 v obci Dvorianky bola podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. v referenčnom časovom intervale "deň" prekročená o 1,3 dB. v referenčnom časovom intervale "večer" objektivizovaná hladina mala hodnotu 39.3 dB. teda prekročená nebola. Objektivizácia v referenčnom časovom intervale "noc" vykonaná nebola.
 

Ad 2/
V prílohe zasielame kópiu požadovaného Protokolu č. 4914/2014 o meraní imisií hluku v životnom prostredí - Dvorianky č. 126. Keďže ide o podkladový materiál, ktorý bol vypracovaný a vyhodnotený v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, upozorňujeme Vás, že nie ste oprávnený na jeho rozširovanie, zverejňovanie a poskytovanie ďalším osobám.
 

S pozdravom
 

Mgr. Martin Kóňa MBA

riaditeľ odboru komunikácie