UZAVIERKA CESTY I/73

Nárast kamionov na ceste I-79 od 01.05.2015

Uzavierka na polroka: 01.05.2015 - 01.11.2015

EMISIE ŠKODLIVÉ - informacie

„V sobotu 31. októbra sa začalo s rušením úplnej uzávery – odstránili značky a úsek bol prejazdný pre vozidlá hromadnej dopravy. V nedeľu 1. novembra už bol úsek od Šarišského Štiavnika až po obchvat Svidníka prejazdný aj pre verejnosť“

http://bardejov.korzar.sme.sk/c/8059650/cestu-cez-sarissky-stiavnik-po-pol-roku-dokoncili.html

Kamionova doprava na ceste I/79 nie je vyriešená ani po otvoreni cesty I/73...

31.10.2015 - Uzavierka cesty I/73 skončila, na Hlavnej ulici v Dvoriankach podľa úradov vraj už ani jeden kamion ? 

Urady neriešili situaciu v obci Dvorianky a na celej ceste I/79 počas uzavierky cesty I/73, kde všetka kamionova doprava na trase Poľsko-Maďarsko prechádzala a teda nedodržiavala naplanovanú obchadzkovu trasu na Prešov !

Kamionova doprava na ceste I/79 nie je vyriešená ani po otvoreni cesty I/73...

Vzhľadom ku skutočnosti, že úsek medzinárodnej cesty 1/73 Šarišský Štiavnik - Rakovčík, ktorý bol dlhodobo v zlom technickom stave a nespĺňal atribúty štandardného vedenia nákladnej tranzitnej dopravy, t.j. pre nevhodné smerové vedenie, nedostatočnú šírku vozovky v smerových oblúkoch, neúnosnosť cestného telesa a pod., SSC IVSC Košice rozhodla o rekonštrukcii predmetného úseku v rámci projektu „Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E 371 na ceste Šarišský Štiavnik - Hunkovce". Pre zabezpečenie krátkej doby rekonštrukcie, resp. výstavby nového cestného telesa a z dôvodu zabezpečenia kvality stavebného diela bolo rozhodnuté, že predmetný úsek musí byť rekonštruovaný v plnom profile - za úplnej uzávierky. 

Z tohto dôvodu vedenie náhradnej obchádzkovej trasy medzi mestom Svidník a Prešov pre vozidlá nad 12 t bolo presunuté na cestu 1/18 cez mesto Vranov nad Topľou a cestu 1/15 cez mesto Stropkov. Táto obchádzková trasa bola navrhnutá ako jediná možná, nakoľko súčasne prebieha aj rekonštrukcia cesty 1/77 v úseku Smilno - Svidník s vylúčením dopravy nad 12 t, čo má za následok, že vedenie obchádzkovej trasy cez mesto Bardejov a po ceste 1/77 nie je možné. 

MVSR-PPZ-BA - 29.06.2015

Po oboznámení sa s obsahom prijatých podaní, v nadväznosti na vydané stanoviská MV SR P PZ ODP pod č. PPZ-ODP2-44-098/2005 zo dňa 22. mája 2015, PPZODP-68-023/2015 zo dňa 29. mája 2015 a krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove č. KRPZ-PO-KDI-13-160/2015 zo dňa 08. júna 2015, v prílohe postupuje predmetné podanie k priamemu vybaveniu Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako príslušnému orgánu životného prostredia, Slovenskej správe ciest. Generálne riaditeľstvo,ako príslušnému správcovi cesty, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii v sídle kraja Okresný úrad Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja Okresný úrad Košice ako príslušným cestným správnym orgánom, krajskému dopravnému inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, krajskému dopravnému inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ako príslušným dopravným inšpektorátom.

OUKE-OCDaPK - 29.06.2015

Náš odbor eviduje už dlhšiu dobu zvýšený počet kamiónovej dopravy po ceste I. triedy 1/79, ktorá prechádza aj obcou Dvorianky, jednak z Vašich emailových informácií, jednak od podnetov starostov obci cez, ktoré prechádza uvedená cesta I. triedy a jednak od Ministerstva dopravy, výstavby a RR Bratislava.

 

Záverom podotýkame, že SSC, IVSC bolo zvolané v obci Dvorianky pracovné rokovanie ohľadne vybudovania nového prvku upokojenia dopravy pred obcou Dvorianky v smere od obce Hriadky a zástupca ORPZ, ODI Trebišov informoval, že pri vstupe do obce Dvorianky v smere od obce Hriadky bude osadený technický prvok na meranie rýchlosti, čo aspoň čiastočne zníži hladiny hluku a vibrácii.

Informacie FOTO-RADAR

NEDORIEŠENÁ OBCHÁDZKOVA TRASA

Táto obchádzková trasa je uvedená aj v príslušnom rozhodnutí „Povolení na vykonanie úplnej uzávierky cesty 1/73" vydaného cestným správnym orgánom (ďalej len CSO) - OÚ v Prešove OCDPK zo dňa 23. 04. 2015. Pre zabezpečenie obchádzkovej trasy a správne vedenie dopravy bolo vo vybraných križovatkách umiestnené prenosné dopravné značenie. To bolo vykonané aj v jednotlivých významných križovatkách na teritóriu mesta Vranov nad Topľou, konkrétne v križovatkách ciest 1/18-1/15 a 1/18-1/79. Na podnet ODI OR PZ vo Vranove nad Topľou, ktorý bol adresovaný zhotoviteľovi spol. SKANSKA SK a. s. a CSO bolo následne doplnené prenosné dopravné značenie na ceste 1/79 a 1/18, ktoré by malo napomôcť, resp. eliminovať vedenie tranzitnej dopravy na cestu 1/79 v meste Vranov nad Topľou. V prílohe Vám zasielame fotodokumentáciu prenosného dopravného značenia obchádzkovej trasy v predmetných križovatkách.

 

K nárastu tranzitnej dopravy na ceste 1/79 prispela aj skutočnosť, že cesta 1/15 prešla vr. 2013 - zač. r. 2015 rozsiahlou rekonštrukciou a bola pre dopravu nad 12 t. uzavretá. Sprevádzkovaním novo zrekonštruovaných úsekov cesty 1/15 poskytla táto komunikácia alternatívu pri vedení tranzitnej dopravy východom Slovenska v severo - južnej osi (PL - HU). K nárastu dopravných intenzít na ceste 1/79 o to viac prispieva aktuálna uzávierka cesty 1/73, nakoľko vedenie tranzitnej dopravy v severo - južnej osi, t.j. od hraničného priechodu Vyšný Komárnik (SK - PL) po ceste 1/15 (Stropkov) a ceste 1/79 (Trebišov) k hraničnému priechodu Slovenské Nové Mesto (SR - HU) predstavuje aktuálne pre dopravcov výhodnejšiu alternatívu v porovnám ak je doprava vedená od mesta Vranov nad Topľou po ceste 1/18 cez mesto Prešov, mesto Košice k hraničnému priechodu Milhosť (SK - HU). Porovnaním dĺžky úsekov cestných komunikácii k hraničným priechodom SR - HU predstavuje obchádzková trasa z mesta Vranov nad Topľou cez mesto Prešov celkovú dĺžku 112 km oproti 59 km po ceste 1/79 cez mesto Trebišov.

 

KRPZ-KDI-PO - 15.06.2015

MVSR-PPZ-BA - 01.06.2015

AKTUÁLNE INFORMACIE O STAVE UZAVIERKY CESTY I-73 ZO DŇA 16.09.2015

Váš list/zo dňa      Naše číslo                  
Vybavuje/klapka      Bratislava
/07.09.2015        5653/2015-113/2220/22548         
Ladomirjaková/340     16.09.2015
________________________________
Dobrý deň,

na základe Vašej žiadosti o informácie zo dňa 07.09.2015 Vám v zmysle zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov týkajúcej sa úplnej uzavierky cesty I/73
Šarišský Štiavnik – Rakovčík – 07.09.2015 posielame nasledujúce vyjadrenie
organizačnej zložky zastrešujúcej danú agendu:

1.
Ziadam spristupnit informaciu v akom stave je realizacia stavby na ceste I/73, kde
je aktualne uplna uzavierka cesty 1/73 Šarišský Štiavnik - Rakovčík a teda termin
uzavierky je stanoveny do 31.10.2015 a nasledne od 01.11.2015 bude uvedena cesta od
obce Lipníky - Giraltovce - Svidník - Vyšný Komárnik prejazdna pre medzinárodny
tranzit a nakladnu dopravu nad 12 t.

Na predmetnej stavebnej akcii v úseku od obce Šarišský Štiavnik po obec Rakovčík sú
realizované stavebné práce , ktoré spočívajú v úplnej rekonštrukcii cesty I/73. Pred
samotným zahájením prác bol vykonaný pyrotechnický prieskum na základe upozornenia
priľahlých obcí o možnom výskyte munície na stavenisku stavby, čo bolo následne aj
prieskumom potvrdené. Po ukončení pyrotechnického prieskumu boli zahájené práce na
odstránení vozovky a zemné práce na odstránení nevhodného podložia v úseku od obce
Šarišský Štiavnik po horizont. K dnešnému dňu na uvedenom úseku je ukončená
stabilizácia podložia, a konštrukcia vozovky je zrealizovaná až po podkladnú
asfaltovú vrstvu. Súbežne s výstavbou konštrukcie vozovky sú realizované práce aj na
úpravách terénu, na odvodnení cestného telesa a ostatných súvisiacich prácach v
zábere staveniska.

Na druhej časti úseku od horizontu po obec Rakovčík bola situácia zložitejšia. Po
odstránení vozovky v úsekoch, kde bola navrhnutá úprava a stabilizácia podložia boli
zistené okolnosti, ktoré bránili postupu prác v zmysle pôvodného návrhu. Na základe
prehodnotenia zisteného stavu a po konzultáciách s projektantom stavby a stavebným
dozorom boli prijaté opatrenia na zaistenie a stabilizáciu celého predmetného úseku.
K dnešnému dňu je zabezpečené odvodnenie cesty v tomto úseku, je stabilizované
podložie cestného telesa a realizuje sa podkladná vrstva zo štrkodrvy.

Vzhľadom k tomu, že všetky zistené nepredvídateľné okolnosti a nevyhnutné dodatočné
opatrenia na zabezpečenie ďalšieho postupu prác spôsobili určitý sklz v pôvodnom
Harmonograme prác, bol predložený revidovaný Harmonogram prác, samozrejme s termínom
ukončenia prác v termíne do 31.10.2015.

2.
Ziadam spristupnit informaciu, ze ci stavba na ceste I/73, kde je aktualne uplna
uzavierka cesty 1/73 Šarišský Štiavnik - Rakovčík (termin uzavierky je stanoveny do
31.10.2015) postupuje podla harmonogramu a ci nie je ohrozeny termin uzavierky do
31.10.2015.

Ako bolo uvedené vyššie, Zhotoviteľ deklaruje ukončenie prác a sprejazdnenie cesty v
stanovenom termíne t.j. k 01.11.2015.

3.
Ziadam spristupnit informaciu ake konkretne opatrenia prijalo SSC na zabezpecenie
terminu uplnej uzavierky na ceste I/73 Šarišský Štiavnik - Rakovčík v termine do
31.10.2015.

Konkrétnym opatrením je predložený podrobný revidovaný Harmonogram prác úseku
Šarišský Štiavnik - Rakovčík. Plnenie revidovaného harmonogramu je sledované
pravidelne, sú sledované míľniky predloženého Harmonogramu a v prípade akýchkoľvek
pochybností o plnení Harmonogramu je Zhotoviteľ vyzývaný na posilnenie kapacít a
zjednanie nápravy.


S pozdravom

Lenka Ladomirjaková
Slovenská správa ciest
Oddelenie výmeny informácií
Miletičova 19
826 19 Bratislava
tel.: 00421 (2) 50 255 340