Cesta I/79 - cesta I. triedy ?

Je cesta I/79 cestou I.triedy ? Cesta I/79 vznikla administratívnym prekvalifikovaním pôvodnej okresnej cesty II.triedy v 90 rokoch na cestu I.triedy. Cesta má teda všetky parametre cesty II.triedy vrátane šírkového usporiadania a únosnosti, dokonca parametre ako pozdĺžna a priečna rovinatosť sú na viacerých úsekoch nevyhovujúce. Vzhľadom na tieto skutočnosti cesta nie je stavaná parametrami na tranzit medzinárodnej kamionovej dopravy, ktorá momentálne prebieha po tejto ceste. Uvedený problém sa prejavuje aj pri divne umiestnených kanalizačných poklopoch, ktoré nemajú šancu vydržať.

 

Podľa STN 736101 je základna rámcova kategorizacia ciest prvej triedy kategoria C11,5/80,70,60. Ak táto kategoria pre dvojpruhové komunikácie nepostačuje, použije sa kategorizácia pre štvorpruhové komunikácie C22,5/100,80,70. Kategoria C11,5 určuje minimálne šírkove usporiadanie komunikácie s medzinárodnou dopravou (európske cesty). Pri ostatných cestách I. triedy je možné použiť kategoriu C9,5, ak je postačujúca.
 
Cesta I/79 je teda úzka (C8 - 9,5) bez širších krajníc a vo veľmi dezolátnom stave, napríklad v úseku pred obcou Dvorianky smerom na Trebišov, nižšie sú obrázky ako to vyzerá  - samá diera, pritom ešte nedávno boli tieto diery látane.
 
Na medzinárodnu tranzitnú dopravu sa požaduje pre cesty I.triedy (STN 736101) kategoria minimálne C11,5. Cesta I.triedy I/79 ma šírkove usporiadanie iba C8-9,5, cesta I.triedy I/79 vznikla iba prekategorizovaním cesty II. triedy 553 s platnosťou od 29.01.1997, teda ma všetky parametre cesty II.triedy. V každom prípade cesta I.triedy čislo I/79 nezodpovedá pre cestu I.triedy na medzinarodný tranzit kamionovej dopravy.
 
Aj napriek vyšie uvedeným skutočnostiam je po ceste I.triedy I79 v obci Dvorianky realizovaná tranzitná medzinárodna kamionova doprava v smere Poľsko - Maďarsko po trase I73-I18-I79, doprava v obci Dvorianky je značne prehustená, nie su dodržiavané dopravné predpisy vrátane maximálnej povolenej rýchlosti a tento tranzit medzinárodnej kamionovej dopravy ohrozuje zdravie obyvateľstva ako aj sposôbuje poškodzovanie rodinných domov, čo je teda riešená na Úrade verejneho zdravotníctva MDVRR SR ako aj teda v neposladnom rade dochádza k poškodzovaniu samotnej pozemnej komunikácie.
 
Cesta I.triedy číslo I79 prechádzajuca aj obcou Dvorianky nie je súčasťou žiadneho medzinárodneho ťahu na územi SR – teda nieje súčasťou ťahu tah-E, tah-TEM ani ťahu TEN-TE.  Cesta I.triedy číslo I79 prechadzajúca aj obcou Dvorianky nie je v každom prípade vhodná na medzinarodny tranzit kamionovej dopravy a to svojimi prametrami ako aj súčasným technickým stavom.

 

Nižšie sú informacie z portálu Cestnej databanky - http://www.cdb.sk  - podrobná cestná siet SR - premenná parametre ohľadne cesty I/79, konkrétne parametre ako Pozdĺžna rovinatosť, Priečna rovinatosť, Pozdĺžne trenie a Únosnosť, stav na veľa úsekoch "nevyhovujúci" - červené zvýraznene čiary na ceste I/79:

 

http://mapy.cdb.sk/podrobna_cestna_ciest/

Pozdĺžna rovinatosť:
Na veľa úsekoch cesty I/79 pred obcou Dvorianky smerom na Hriadky je stav "Nevyhovujúci".

 

Priečna rovinatosť:
Na veľa úsekoch cesty I/79 pred obcou Dvorianky smerom na Hriadky a za obcou Hriadky je stav "Nevyhovujúci".

 

Pozdĺžne trenie:
Na úseku cesty I/79 pred obcou Parchovany je na dlhom useku stav "Nevyhovujúci".

 

Únosnosť:
Na úseku cesty I/79 pred obcou Parchovany je na dlhom úseku stav "Nevyhovujúca".

 

Je teda cesta I/79 cestou I.triedy na tranzit kamionovej medzinarodnej dopravy ?

Prečo nie je cesta I/79 spoplatnená celá ?

Informacie z ministerstva:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100
Odbor komunikácie


Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
18024/2013/A231-OK/38477 Mgr. Michaela Krivdová   14. 06. 2013
Stupeň dôvernosti: Verejné


Vec: Sprístupnenie informácie

 

Dňa 4. júna 2013 sme na odbore komunikácie zaevidovali Vašu žiadosť, v ktorej ste nás žiadali o sprístupnenie nasledovných informácií:

1.Aké sú dôvody na spoplatnenie v súčasnosti už spoplatneného úseku cesty I-79 ( Slovenské Nové Mesto – Čierna ) ?

2.Aké je porovnanie ťažkej nákladnej dopravy v nespoplatnenom a spoplatnenom úseku cesty I/79 ?

3.Aké je porovnanie dlhodobého trendu nehodovosti v nespoplatnenom a spoplatnenom úseku cesty I/79 ?

 

Na základe vyjadrenia sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vám sprístupňujeme nasledovné informácie:

 

Ad 1: Spoplatňovanie ťažkej nákladnej dopravy na pozemných komunikáciách elektronickým výberom mýta sa riadi Smernicou 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami v znení neskorších noviel a zákonom č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Každý členský štát si môže rozhodnúť o rozsahu spoplatnenej siete, pričom sa spoplatňujú najmä úseky transeurópskej cestnej siete TEN-T, diaľnic, rýchlostných ciest a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete alebo ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete. Ďalšími hľadiskami na základe ktorých sa pristúpilo k spoplatneniu pozemných komunikácií boli vysoké priemerné denné intenzity dopravy a nehodové lokality – komunikácie s vysokou nehodovosťou sú taktiež súčasťou rozsahu spoplatnenia.
Systém elektronického výberu mýta bol na Slovensku zavedený od 1.1.2010 a cesta I/79 v úseku Slovenské Nové Mesto – Čierna bola spoplatnená aj z dôvodu, že prepája hraničný priechod s Maďarskom v Slovenskom Novom Mesta s významným prekladiskom v Čiernej nad Tisou a s pripravovaným hraničným priechodom pre cestnú dopravu Čierna – Solomonovo na slovensko-ukrajinskej hranici.

 

Ad 2: Intenzita nákladných vozidiel na spoplatnenom úseku cesty I/79 Slovenské Nové Mesto – Čierna bola podľa sčítania dopravy v roku 2010 cca 400 – 700 vozidiel za 24 hodín a na nespoplatnenom úseku cesty I/79 Slovenské Nové Mesto – Vranov nad Topľou cca 1200 vozidiel za 24 hodín, tak ako to uvádza žiadateľ vo svojej žiadosti. Jedná sa však o celkové intenzity nákladných vozidiel, t.j. nákladné automobily do 3,5 tony, s hmotnosťou 3,5 – 12 ton, nad 12 ton, kamióny, prívesy, autobusy, traktory a špeciálne stroje, čiže to nie sú len ťažké nákladné vozidlá.

 

Ad 3: Miera nehodovosti na spoplatnenom i nespoplatnenom úseku cesty I/79 je približne rovnaká a na území okresu Trebišov polovičná v porovnaní s priemernou úrovňou za okresy Slovenska a má dlhodobo klesajúci trend.

 

S pozdravom


Mgr. Martin Kóňa, MBA
riaditeľ odboru komunikácie
 

 


Ministerstvo dopravy SR - Je cesta I.triedy I/79  vyhovujúca pre tranzit tažkej medzinárodnej kamiónovej dopravy ?

Je cesta I.triedy I/79, ktorá vznikla iba prekategorizovaním cesty II. triedy II/553 vzhľadom na uvedené veľké monožstvo úsekov v stave "nevyhovujúci", konkrétne Pozdĺžna rovinatosť, Priečna rovinatosť, Pozdĺžne trenie a Únosnosť, veľmi úzke širkové usporiadanie C 8,5-9,5 postačujúce - vyhovujúce pre cestu I. triedy s významom pre medzinárodnú dopravou - tranzit tažkej medzinárodnej kamiónovej dopravy ?

Slovenská správa ciest vykonáva pravidelné kontroly technického stavu cesty I/79 a na základe výsledkov z kontrol, ktoré preukážu nevyhovujúci technický stav, začína s projekčnou a investičnou prípravou na odstraňovanie nevyhovujúceho technického stavu cesty I/79. Vzhľadom na nízku intenzitu dopravy a dlhodobo klesajúcu úroveň nehodovosti sú premenné parametre postačujúce pre cestu I/79 do doby začatia stavebných úprav na jednotlivých nevyhovujúcich úsekoch cesty I/79.