HLUKOVÁ ŠTÚDIA 2013

ZÁVER:

VÝSTAVBA OBCHVATU OBCE

DO VÝSTAVBY VYNIMKA NA HLUK 10dB CEZ DEN, VECER A V NOCI, PLUS V NOCI ZAKAZ JAZDY KAMIONOVEJ DOPRAVY

 

V roku odovzdania stavby do prevádzky, r. 2013 a taktiež vo všetkých posudzovaných výhľadových rokoch teda aj v r. 2033 by v prípade stavu 0, t.j. bez realizácie protihlukových opatrení, boli prekročené prípustné hladiny hluku na riešenom úseku reprezentovanom ST1 a ST2 a teda pozdĺž celého prieťahu cesty 1/79 cez obec Dvorianky.

 

Vplyvom investície vo variante 4 - návrhu obchvatu obce Dvorianky pri stave 1 - by došlo oproti stavu 0 k poklesu hladín hluku vo všetkých posudzovaných bodoch, pričom výsledné hodnoty hladín hluku budú nižšie ako prípustné hodnoty hladín hluku.
 

Vzhľadom na to, že realizácia takéhoto opatrenia nie je možná okamžite, t.j. v roku 2013, navrhujeme ako dočasné riešenie, do vybudovania obchvatu, využitie čl. 1.6 Prílohy k vyhláške č. 549/2007 Z.z., podľa ktorého je možné, aby posudzovaná hodnota prekročila prípustné hladiny hluku o 10 dB(A) pre kategóriu územia III. V prípade ST1 je toto prekročenie v r. 2013 v noci 10,9 dB(A), preto navrhujeme aj doplnkové opatrenie - do vybudovania obchvatu vylúčenie ťažkej tranzitnej dopravy z prieťahu v nočnom čase, čo zabezpečí zníženie hladín hluku v noci cca o 5 dB(A).