MDSR-25.03.2014

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Námestie slobody 6, P.O.BOX 100,810 05 Bratislava 15

Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu

 

Naše číslo

01-OKŠDD/2014- Sť 05361/2014/D132-OK.ŠDD/17956 Stupeň dôvernosti: CH

Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti 

 

Vaša námietka v druhom bode sťažnosti spočívala v nesprávnom vybavení Vášho podania zo dňa 08.08.2011, označeného ako Podnet na prešetrenie - bezpečnosť dopravy. SSC v oznámení zo dňa 09.12.2013 uviedla, že: „... túto požiadavku nie je možné riešiť v zmysle zákona o sťažnostiach, nakoľko BECEP je samostatné oddelenie, ktoré spadá do pôsobnosti ministerstva a SSC nie je príslušné ani kompetentné zasahovať do činnosti iného orgánu štátnej správy. Z uvedených skutočností vyplýva, že Vaša sťažnosť v hode č. 2 je neopodstatnená.

K uvedenému ste namietali, že pokiaľ sa SSC domnievala, že nie je kompetentná posudzovať konanie BECEP (a prešetrovať ho z pohľadu dodržania zákona o sťažnostiach) z dôvodu, že ide o samostatné oddelenie, patriace do pôsobnosti ministerstva, nemala túto časť vyhodnotiť ako neopodstatnenú sťažnosť.

 

Prešetrením sa zistilo, že Vaša námietka je opodstatnená a postup SSC pri vybavovaní tejto časti nebol správny, nakoľko na jej vybavenie nebola SSC príslušná, a vzhľadom k tomu, nesprávne vyhodnotila tento bod za neopodstatnený. Na základe uvedeného konštatujeme, že SSC nepostupovala v súlade s § 3 ods. 2 a 3 a § 18 ods. 2 zákona o sťažnostiach.

 

OKŠDD v rámci prešetrovania Vašej sťažnosti zo dňa 12.12.2013 zistil, že vybavovanie Vašej predchádzajúcej sťažnosti zo dňa 23.09.2013 z úrovne SSC nebolo v súlade so zákonom o sťažnostiach. Na základe zisteného skutočného stavu veci konštatujeme, že Vaša sťažnosť zo dňa 12.12.2013 voči činnosti SSC v súvislosti s vybavovaním Vašej predchádzajúcej sťažnosti je opodstatnená.

 

Záverom Vám taktiež oznamujeme, že na základe výsledku prešetrenia sťažnosti boli GR SSC v Zápisnici o prešetrení sťažnosti uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach, v rámci ktorých mu bolo uložené v lehote do 11.04.2014 oznámiť Vám prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

 

S pozdravom

 

Ing. Zoltán T a k á c s riaditeľ odboru