FOTO-RADARY a 24 hodinové váženie kamionov v obci Dvorianky

Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky a osadenie fotoradarov !
Zákazka obsahuje okrem váženia kamionov aj úsekove meranie rychlosti na Hlavnej ulici.

SSC zverejnilo 01.07.2017 na portále UVO súťažne podklady na verejné obstaravanie na "Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky".

 

Názov zákazky: Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky
Obstarávateľ: Slovenská správa ciest
Možnosť prihlásenia do: 25.07.2017 09:07
Cena: 800.000 EUR

 

Termín realizácie od: 30.08.2017

Termín realizácie do: 15.12.2017

 

UVO:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/409292
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/840843

 

Názov predmetu zákazky: „Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky“
Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vybudovanie systému na nepretržité 24- hodinové
monitorovanie dopravy na ceste I/79 Dvorianky, so zameraním na
identifikáciu vozidiel prekračujúcich povolené parametre (nápravový tlak,
celková hmotnosť, dĺžka, šírka a výška jazdnej súpravy), identifikáciu
vozidiel porušujúcich pravidlá cestnej premávky - nedodržaním max.
povolenej rýchlosti (meraním okamžitej rýchlosti a meraním priemernej
rýchlosti v označenom úseku), porušením zákazu predchádzania a prikázaného
smeru jazdy.

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom tejto zákazky je vybudovanie systému na nepretržité 24-hodinové monitorovanie dopravy na ceste I/79 Dvorianky so zameraním na identifikáciu vozidiel prekračujúcich povolené parametre (nápravový tlak, celková hmotnosť, dĺžka, šírka a výška jazdnej súpravy), identifikáciu vozidiel porušujúcich pravidlá cestnej premávky - nedodržaním max. povolenej rýchlosti (meraním okamžitej rýchlosti a meraním priemernej rýchlosti v označenom úseku), poručením zákazu predchádzania, a prikázaného smeru jazdy. Na základe prejazdu systémom je vodič informovaný prostredníctvom informačných tabúľ o hodnote prekročenia povolenej hodnoty identifikovaného parametra. Všetky údaje o prejazde vozidiel sú ukladané na HDD priemyselného počítača, ktorý je súčasťou tohto systému. Súčasťou dodávaného systému bude aj systém monitorujúci intenzitu hluku a systém monitorujúci emisie v ovzduší zapríčinené cestnou dopravou.
Uvedené je potrebné zabezpečiť aj na základe plnenia Uznesenia vlády č. 601 zo dňa 04. novembra 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Trebišov a návrhy na zlepšenie sociálnej a hospodárskej oblasti, konkrétne:
B.12. zintenzívniť realizáciu opatrení na elimináciu preťažených nákladných vozidiel na ceste I/79, vykonaním kontrol zaťaženia nákladných vozidiel.
1. Požadované funkcie systému:
- jednoznačná identifikácia nadlimitných vozidiel bez obmedzovania ostatných účastníkov cestnej premávky prostredníctvom kamerového systému s funkciou ANPR;
- jednoznačná identifikácia vozidiel porušujúcich okamžitú a priemernú rýchlosť vozidiel v označenom úseku bez obmedzovania účastníkov cestnej premávky prostredníctvom kamerového systému s funkciou ANPR;
- jednoznačná identifikácia vozidiel porušujúcich prikázaný smer jazdy a zákaz predchádzania bez obmedzovania účastníkov cestnej premávky prostredníctvom kamerového systému s funkciou ANPR;
- automatické meranie úrovne hluku z cestnej dopravy;
- automatické meranie parametrov kvality ovzdušia;
- automatické meranie meteorologických parametrov;
- implementácia dát získaných z monitorovacích systémov do už existujúcej dispečerskej aplikácie;
- otvorený, modulárny systém s možnosťou dopĺňania funkcionalít bez potreby zásadných zásahov do existujúceho systému;.
- možnosť typového schválenia a úradného overenia dodávaných systémov merania hmotnosti a rýchlosti.
2. Opis požadovaného systému:
Monitorovací systém musí zabezpečovať snímanie parametrov všetkých prechádzajúcich vozidiel v oboch smeroch (okrem iného: klasifikačná trieda, rozmery vozidla, zaťaženie náprav, celková hmotnosť, okamžitá rýchlosť, priemerná rýchlosť v úseku, jazdný pruh, smer jazdy a iné.) a identifikáciu vozidiel rozpoznaním EČV a zosnímaním fotografie so zaznamenaním času prejazdu v jazdnom pruhu. Pri zistení prekročenia limitných hodnôt musí byť vytvorený záznam obsahujúci časovú značku, namerané údaje, rozpoznaný text EČV, fotografiu vozidla a zapísaný do databázy na server. Verifikácia záznamov v databáze musí byť zabezpečená digitálnym podpisom. Monitorovací systém musí zabezpečiť automatické snímanie meteorologických parametrov, hluku a parametrov kvality ovzdušia a ich archiváciu v databáze na serveri.
3. Požadované práce, podrobný rozsah prác
- výstavba systému monitorovania dopravného prúdu s funkciou identifikácie vozidiel porušujúcich limitné hodnoty sledovaných parametrov - pre každý jazdný smer;
- rozpoznávanie textu evidenčných čísel vozidiel (EČV) pre každý jazdný smer, jeho implementácia do databázy systému;
- výstavba informačných tabúľ s meraním okamžitej rýchlosti;
- výstavba systémov monitorujúcich meteorologické parametre;
- výstavba systémov monitorujúcich úroveň hluku z cestnej dopravy;
- výstavba systémov monitorujúcich parametre kvality ovzdušia diaľkový monitoring technológie;
- nosné oceľové konštrukcie a základy;
- káblové trasy, pokládky napájacích a komunikačných káblov metalických aj optických;
- zriadenie prípojok k zdrojom elektrickej energie;
- úprava zvislého a vodorovného dopravného značenia;
- spracovanie projektovej dokumentácie (PD) v stupňoch nevyhnutných pre realizáciu zákazky.
4. Technické požiadavky:
4.1 Všeobecne:
Ponúkané zariadenie musí spĺňať všetky predpisy, zákony a normy platné v Slovenskej republike (SR) a Európskej únii (EÚ).
Systém musí byť integrovateľný do existujúceho systému a formát a rozsah poskytovaných dát musí byť kompatibilný s výstupmi existujúceho systému.
Systém musí umožňovať typové schválenie.
Súčasťou ponuky musí byť aj zabezpečenie dopravného značenia (trvalé, dočasné, zvislé, vodorovné) vrátane projektovej dokumentácie (PO), jej schválenia a vyjadrení dotknutých orgánov.
Súčasťou ponuky musí byť projektová dokumentácia (DVP, DSV, ...) vrátane geodetického zamerania a inžiniering - Zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, a iné, minimálne v rozsahu - zisťovanie majiteľov dotknutých pozemkov, schválenie PO DZ, vybavenie povolenia správneho orgánu na osadenie DZ, stavebný dozor.
Zálohovanie dát so zariadenia minimálne po dobu 24 hodín od výpadku napájania.
Bezpečnostná kamera s nočným snímaním monitorujúca technológiu systému.
Modularita systému.
Zabezpečenie komunikácie (vzdialený dátový prístup) s centrálnym serverom - zriadenie a prevádzkovanie komunikačnej linky nie je súčasťou dodávky.
4.2 Merané a evidované údaje:
Dátum a čas prejazdu, Kategória vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v spojení s NV SR č. 403/2005 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel v znení NV SR č. 363/2006 Z. z.), Okamžitá rýchlosť vozidla, Rozmery vozidla (šírka, výška, dĺžka), Nápravová hmotnosť, Počet náprav, Vzdialenosť náprav, Celková hmotnosť vozidla, Počet kolies na náprave, Detekcia dvojmontáže, Jazdný pruh, Smer jazdy.
Identifikácia prekročenia limitnej hodnoty sledovaného parametru (celková hmotnosť, zaťaženie jednotlivých náprav a skupiny náprav, rozmery vozidla, okamžitá rýchlosť, priemerná rýchlosť v sledovanom úseku, porušenie zákazu predchádzania, porušenie prikázaného smeru jazdy).
Meteorologické údaje: rýchlosť a smer vetra, teplota ovzdušia, relatívna vlhkosť, tlak vzduchu, množstvo a typ zrážok, viditeľnosť, intenzita solárneho žiarenia, teplota povrchu vozovky, výška vody na vozovke, stav povrchu vozovky, priľnavosť, teplota vzniku námrazy, percento námrazy.
Parametre kvality ovzdušia: CO, O3, SO2, NO/NO2NOX.
Hladina hluku.
4.3 Technické údaje:
Meranie hmotnosti, zaťaženia, rozmerov, rýchlosti:
Rozsah merania hmotnosti: 1500 kg - 20 000 kg na nápravu
Monitorovanie (meranie) realizované obojsmerne
Presnosť váženia 8+(7) v zmysle COST 323 - meranie celkovej hmotnosti a zaťaženie náprav, resp. skupiny náprav: 7%-14 %
Prejazdová rýchlosť: 20 km/h - 100 km/h
Inštalácia snímačov do obrusnej vrstvy
Teplotný rozsah snímačov: -40°C až +80°C
Meranie dĺžky - chyba merania: ±0,6 m
Meranie šírky - chyba merania: ±0,1m
Meranie výšky - chyba merania: ±0,06 m
Meranie okamžitej a priemernej rýchlosti - chyba merania: ±3 km/h (pre v<100km/h), ± 3 % (pre v>100 km/h)
Rozpoznanie textu EČV - úspešnosť rozpoznania pri optimálnych podmienkach 92 % --98 %
Monitorovanie meteorologických parametrov:
Teplota ovzdušia - presnosť ±0,1°C, rozsah merania -65°C až +70°C
Vlhkosť vzduchu - presnosť ±10/0 RH, rozsah merania O až 100 % RH
Rých losť vetra, smer vetra
Tlak vzduchu - presnosť ±0,2 hPa/mb (-40°C až +60°C), rozsah merania (750 -1050) hPA/mb
Teplota povrchu vozovky - presnosť ±0,1°C (v rozsahu -20°c až +20°C, inak ±0,2°C), rozsah merania -40°C až +0°C
Teplota vzniku námrazy - presnosť ±0,5°C (v rozsahu 0°C až +2,5°C, inak 20 % priemernej hodnoty, rozsah merania -40°C až +0°C
Výška vody na vozovke - presnosť 0,2 mm do 3 mm, lepšie ako ±30 %, rozsah merania 0 až 10000 ^m

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom tejto zákazky je vybudovanie systému na nepretržité 24-hodinové monitorovanie dopravy na ceste I/79 Dvorianky so zameraním na identifikáciu vozidiel prekračujúcich povolené parametre (nápravový tlak, celková hmotnosť, dĺžka, šírka a výška jazdnej súpravy), identifikáciu vozidiel porušujúcich pravidlá cestnej premávky - nedodržaním max. povolenej rýchlosti (meraním okamžitej rýchlosti a meraním priemernej rýchlosti v označenom úseku), poručením zákazu predchádzania, a prikázaného smeru jazdy. Na základe prejazdu systémom je vodič informovaný prostredníctvom informačných tabúľ o hodnote prekročenia povolenej hodnoty identifikovaného parametra. Všetky údaje o prejazde vozidiel sú ukladané na HDD priemyselného počítača, ktorý je súčasťou tohto systému. Súčasťou dodávaného systému bude aj systém monitorujúci intenzitu hluku a systém monitorujúci emisie v ovzduší zapríčinené cestnou dopravou.

Uvedené je potrebné zabezpečiť aj na základe plnenia Uznesenia vlády č. 601 zo dňa 04. novembra 2015 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Trebišov a návrhy na zlepšenie sociálnej a hospodárskej oblasti, konkrétne:

B.12. zintenzívniť realizáciu opatrení na elimináciu preťažených nákladných vozidiel na ceste I/79, vykonaním kontrol zaťaženia nákladných vozidiel.

 

1. Požadované funkcie systému:

- jednoznačná identifikácia nadlimitných vozidiel bez obmedzovania ostatných účastníkov cestnej premávky prostredníctvom kamerového systému s funkciou ANPR;

- jednoznačná identifikácia vozidiel porušujúcich okamžitú a priemernú rýchlosť vozidiel v označenom úseku bez obmedzovania účastníkov cestnej premávky prostredníctvom kamerového systému s funkciou ANPR;

- jednoznačná identifikácia vozidiel porušujúcich prikázaný smer jazdy a zákaz predchádzania bez obmedzovania účastníkov cestnej premávky prostredníctvom kamerového systému s funkciou ANPR;

- automatické meranie úrovne hluku z cestnej dopravy;

- automatické meranie parametrov kvality ovzdušia;

- automatické meranie meteorologických parametrov;

- implementácia dát získaných z monitorovacích systémov do už existujúcej dispečerskej aplikácie;

- otvorený, modulárny systém s možnosťou dopĺňania funkcionalít bez potreby zásadných zásahov do existujúceho systému;.

- možnosť typového schválenia a úradného overenia dodávaných systémov merania hmotnosti a rýchlosti.

 

2. Opis požadovaného systému:

Monitorovací systém musí zabezpečovať snímanie parametrov všetkých prechádzajúcich vozidiel v oboch smeroch (okrem iného: klasifikačná trieda, rozmery vozidla, zaťaženie náprav, celková hmotnosť, okamžitá rýchlosť, priemerná rýchlosť v úseku, jazdný pruh, smer jazdy a iné.) a identifikáciu vozidiel rozpoznaním EČV a zosnímaním fotografie so zaznamenaním času prejazdu v jazdnom pruhu. Pri zistení prekročenia limitných hodnôt musí byť vytvorený záznam obsahujúci časovú značku, namerané údaje, rozpoznaný text EČV, fotografiu vozidla a zapísaný do databázy na server. Verifikácia záznamov v databáze musí byť zabezpečená digitálnym podpisom. Monitorovací systém musí zabezpečiť automatické snímanie meteorologických parametrov, hluku a parametrov kvality ovzdušia a ich archiváciu v databáze na serveri.

 

3. Požadované práce, podrobný rozsah prác

- výstavba systému monitorovania dopravného prúdu s funkciou identifikácie vozidiel porušujúcich limitné hodnoty sledovaných parametrov - pre každý jazdný smer;

- rozpoznávanie textu evidenčných čísel vozidiel (EČV) pre každý jazdný smer, jeho implementácia do databázy systému;

- výstavba informačných tabúľ s meraním okamžitej rýchlosti;

- výstavba systémov monitorujúcich meteorologické parametre;

- výstavba systémov monitorujúcich úroveň hluku z cestnej dopravy;

- výstavba systémov monitorujúcich parametre kvality ovzdušia diaľkový monitoring technológie;

- nosné oceľové konštrukcie a základy;

- káblové trasy, pokládky napájacích a komunikačných káblov metalických aj optických;

- zriadenie prípojok k zdrojom elektrickej energie;

- úprava zvislého a vodorovného dopravného značenia;

- spracovanie projektovej dokumentácie (PD) v stupňoch nevyhnutných pre realizáciu zákazky.

 

4. Technické požiadavky:

4.1 Všeobecne:

Ponúkané zariadenie musí spĺňať všetky predpisy, zákony a normy platné v Slovenskej republike (SR) a Európskej únii (EÚ).

Systém musí byť integrovateľný do existujúceho systému a formát a rozsah poskytovaných dát musí byť kompatibilný s výstupmi existujúceho systému.

Systém musí umožňovať typové schválenie.

Súčasťou ponuky musí byť aj zabezpečenie dopravného značenia (trvalé, dočasné, zvislé, vodorovné) vrátane projektovej dokumentácie (PO), jej schválenia a vyjadrení dotknutých orgánov.

Súčasťou ponuky musí byť projektová dokumentácia (DVP, DSV, ...) vrátane geodetického zamerania a inžiniering - Zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, a iné, minimálne v rozsahu - zisťovanie majiteľov dotknutých pozemkov, schválenie PO DZ, vybavenie povolenia správneho orgánu na osadenie DZ, stavebný dozor.

Zálohovanie dát so zariadenia minimálne po dobu 24 hodín od výpadku napájania.

Bezpečnostná kamera s nočným snímaním monitorujúca technológiu systému.

Modularita systému.

Zabezpečenie komunikácie (vzdialený dátový prístup) s centrálnym serverom - zriadenie a prevádzkovanie komunikačnej linky nie je súčasťou dodávky.

 

4.2 Merané a evidované údaje:

Dátum a čas prejazdu, Kategória vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v spojení s NV SR č. 403/2005 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel v znení NV SR č. 363/2006 Z. z.), Okamžitá rýchlosť vozidla, Rozmery vozidla (šírka, výška, dĺžka), Nápravová hmotnosť, Počet náprav, Vzdialenosť náprav, Celková hmotnosť vozidla, Počet kolies na náprave, Detekcia dvojmontáže, Jazdný pruh, Smer jazdy.

Identifikácia prekročenia limitnej hodnoty sledovaného parametru (celková hmotnosť, zaťaženie jednotlivých náprav a skupiny náprav, rozmery vozidla, okamžitá rýchlosť, priemerná rýchlosť v sledovanom úseku, porušenie zákazu predchádzania, porušenie prikázaného smeru jazdy).

Meteorologické údaje: rýchlosť a smer vetra, teplota ovzdušia, relatívna vlhkosť, tlak vzduchu, množstvo a typ zrážok, viditeľnosť, intenzita solárneho žiarenia, teplota povrchu vozovky, výška vody na vozovke, stav povrchu vozovky, priľnavosť, teplota vzniku námrazy, percento námrazy.

Parametre kvality ovzdušia: CO, O3, SO2, NO/NO2NOX.

Hladina hluku.

 

4.3 Technické údaje:

Meranie hmotnosti, zaťaženia, rozmerov, rýchlosti:

Rozsah merania hmotnosti: 1500 kg - 20 000 kg na nápravu

Monitorovanie (meranie) realizované obojsmerne

Presnosť váženia 8+(7) v zmysle COST 323 - meranie celkovej hmotnosti a zaťaženie náprav, resp. skupiny náprav: 7%-14 %

Prejazdová rýchlosť: 20 km/h - 100 km/h

Inštalácia snímačov do obrusnej vrstvy

Teplotný rozsah snímačov: -40°C až +80°C

Meranie dĺžky - chyba merania: ±0,6 m

Meranie šírky - chyba merania: ±0,1m

Meranie výšky - chyba merania: ±0,06 m

Meranie okamžitej a priemernej rýchlosti - chyba merania: ±3 km/h (pre v<100km/h), ± 3 % (pre v>100 km/h)

Rozpoznanie textu EČV - úspešnosť rozpoznania pri optimálnych podmienkach 92 % --98 %

Monitorovanie meteorologických parametrov:

Teplota ovzdušia - presnosť ±0,1°C, rozsah merania -65°C až +70°C

Vlhkosť vzduchu - presnosť ±10/0 RH, rozsah merania O až 100 % RH

Rých losť vetra, smer vetra

Tlak vzduchu - presnosť ±0,2 hPa/mb (-40°C až +60°C), rozsah merania (750 -1050) hPA/mb

Teplota povrchu vozovky - presnosť ±0,1°C (v rozsahu -20°c až +20°C, inak ±0,2°C), rozsah merania -40°C až +0°C

Teplota vzniku námrazy - presnosť ±0,5°C (v rozsahu 0°C až +2,5°C, inak 20 % priemernej hodnoty, rozsah merania -40°C až +0°C

Výška vody na vozovke - presnosť 0,2 mm do 3 mm, lepšie ako ±30 %, rozsah merania 0 až 10000 ^m

 

TOPlist