MDSR-09.03.2018 - Termín realizacie obchvatu 31.08.2023 stále platí

MDSR-TERMIN REALIZACIE OBCHVATU PLATI 23.04.2018

Chaos s termínmy ako aj so samotným posudzovanim obchvatu - termín realizacie obchatu 31.08.2023 pritom stále plati !
Ministerstvo dopravy nás informovalo, že pôvodne rozhodnutie o realizacii obchvatu obce z roku 2013 nebolo nijako menené a teda je stále platné !
Zmenili listom iba termín I.etapy realizacie obchvatu obce...

Pritom aj pri ekonomickom posudzovaní obchvatu sú nezrovnalosti, pretože obchvat Dvorianok spojili s obcou Parchovany a malý 2 km obchvat Dvorianok tak natiahli až na 5 km úsek a riešili bodovú závadu pri Parchovanoch...

DVOJOBCHVAT PARCHOVANY-DVORIANKY 28.02.2018

 

MDSR informovalo:
„Opakovane si dovoľujeme uviesť, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu nevydal nové rozhodnutie na zmenu termínov plnenia opatrení uložených rozhodnutím vedúcej hygienicky Košice č. 07659/2013/D404-ÚVHR/75579 zo dňa 09.12.2013 vo veci realizácie cestného obchvatu obce Dvorianky, vybudovaním preložky cesty 1/79 mimo intravilán obce Dvorianky (ďalej len „obchvat obce Dvorianky"). Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu dal písomný súhlas listom č. 10200/2016/D404-ÚVHR zo dňa 20.12.2016 k žiadosti Slovenskej správy ciest č. 1629/2016/6351 /36037 zo dňa 29.11.2016 o posun termínu harmonogramu plnenia predprojektovej prípravy obchvatu obce Dvorianky, ktorý bol podmienený nutnosťou vypracovania štúdie realizovateľnosti. Na základe tohto súhlasu nedošlo však k zmene termínu stavebnej realizácie obchvatu obce Dvorianky v zmysle predmetného rozhodnutia. Žiadosť Slovenskej správy ciest č. 1629/2016/6351 /36037 zo dňa 29.11.2016 a súhlas Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 10200/2016/D404-ÚVHR zo dňa 20.12.2016 Vám čiastočne sprístupňujeme v prílohe tohto listu."

 

TOPlist