POSUDZOVANÉ VARIANTY

ZHODNOTENIE PODĽA PLATNEJ LEGISLATÍVY

Výsledné hodnoty predikovaných ekvivalentných hladín A akustického tlaku z predmetnej stavby v posudzovanom území v dennom, večernom a v nočnom čase prekračujú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí.

Kritické budú pre obytné domy PH - prípustné ekvivalentné hladiny zvuku- pre nočný čas, keďže posudzované nočné hladiny A hluku vo väčšej miere prekračujú PH než denné hladiny hluku.

 

Hodnoty predikciou stanovených hladín hluku v chránenom vonkajšom prostredí na okraji obytného územia v okolí predmetnej stavby pre nulový variant a výhľadový rok 2030 budú nasledujúce -

 

Deň/večer do 68,6 (+U=2dB) dB Noc do 62,3 (+U=2 dB) dB.

 

VARIANT 1

Tabuľka č.5: Hodnoty predikciou stanovených hladín hluku v jednotlivých výpočtových bodoch na okraji obytného územia v okolí predmetnej cesty pre variant 1 a výhľadový rok 2030

Výpočtový bod

Súradnice S-JTSK

LAeq v dB

X

Y

Deň

Noc

VB1

-230 229,28

-1 237 879,33

64,3

57,8

VB2

-230 104,67

-1 240 171,28

67,9

61,4

VB3

-230 100,02

-1 240 222,56

68,6

62,3

K hodnotám LAeq uvádzaným v tabuľke je potrebné pripočítať neistotu predikcie U = +2 dB.

 

Výsledné hodnoty predikovaných ekvivalentných hladín A akustického tlaku z dopravy cesty I/79 Variant 1 v kritických bodoch v posudzovanom území v dennom, vo večernom a v nočnom čase prekračujú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre výhľadový rok 2030.

Pre Variant 1 sú preto potrebné protihlukové opatrenia.

Kritická bude pre obytné domy PH pre nočný čas, keďže nočné ekv. hladiny A hluku vo väčšej miere prekračujú 50 dB než denné hladiny hluku prekračujú 60 dB. Keď budú nočné ekv. hladiny A hluku spĺňať prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí, budú ich spĺňať aj denné a večerné hladiny hluku.

 

VARIANT 2

Tabuľka č.6: Hodnoty predikciou stanovených hladín hluku v jednotlivých výpočtových bodoch na okraji obytného územia v okolí predmetnej stavby pre variant 2 a výhľadový rok 2030

Výpočtový bod

Súradnice S-JTSK

LAeq v dB

X

Y

Deň

Noc

VB1

- 230 371,26

- 1 237 606,13

53,5

48,0

VB2

- 230 319,16

- 1 239 884,21

60,1

53,4

K hodnotám LAeq uvádzaným v tabuľke je potrebné pripočítať neistotu predikcie U = +2 dB.


Výsledné hodnoty predikovaných ekvivalentných hladín A akustického tlaku z dopravy obchvatu obcí Parchovany a Dvorianky podľa Variantu 2 v kritických bodoch v posudzovanom území v dennom, vo večernom a v nočnom čase prekračujú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre výhľadový rok 2030.

Pre Variant 2 - obchvat obcí Parchovany a Dvorianky dĺžky 4,300 km preto sú potrebné protihlukové opatrenia.

 

VARIANT 3

Tabuľka č.7: Hodnoty predikciou stanovených hladín hluku v jednotlivých výpočtových bodoch na okraji obytného územia v okolí predmetnej cesty pre variant 3 a výhľadový rok 2030

Výpočtový bod

Súradnice S-JTSK

LAeq v dB

X

Y

Deň

Noc

VB1

-230 236,71

-1 237 763,29

63,5

56,5

VB2

-230 186,75

-1 239 560,83

52,3

46,4

VB3

-230 319,16

- 1 239 884,21

60,6

53,5

K hodnotám LAeq uvádzaným v tabuľke je potrebné pripočítať neistotu predikcie U = +2 dB.

 

Výsledné hodnoty predikovaných ekvivalentných hladín A akustického tlaku z dopravy cesty I/79 variant 3 v kritických bodoch v posudzovanom území v dennom, vo večernom a v nočnom čase prekračujú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre výhľadový rok 2030.

Pre Variant 3 - obchvat obcí Parchovany a Dvorianky dĺžky 2,460 80 km sú preto potrebné protihlukové
opatrenia.

NÁVRH PROTIHLUKOVÝCH OPATRENÍ

Z opatrení na zdroji hluku ako vhodným na zníženie hlučnosti zdroja hluku je práve realizácia krytov, obrusných vrstiev a vozovky z materiálov, ktoré v interakcii s valením kolies cestných vozidiel generujú menej akustickej energie ( o cca -2 dB až -4 dB). V prípade asfaltového koberca mastixového (SMA 11 O), obrusnej vrstvy so strednou štruktúrou ide o korekciu približne -2 dB.

Opatrenia na dráhe šírenia zvuku - protihlukové steny sú pre jednotlivé varianty navrhnuté nasledovne.

 

VARIANT 1

Veľká časť trasy cesty I/79 na 4. úseku v prípade Variantu 1 prechádza intravilánom obcí Parchovany a Dvorianky, kde sú chránené budovy prevažne v bezprostrednej blízkosti cesty, vjazdy k rodinným domom, ako aj k iným objektom sú priamo z cesty I/79. Protihlukové steny by z tohto dôvodu boli často prerušované, v križovaniach s inými cestnými komunikáciami sú obmedzené zahnutia protihlukových stien z dôvodu zachovania rozhľadových pomerov v križovatkách, čím protihlukové steny strácajú účinnosť. Ďalšou prekážkou v realizácii protihlukových stien v niektorých miestach je nedostatočné šírkové usporiadanie cesty a najmä obmedzený priestor medzi cestnou komunikáciou a chránenými objektmi. Z uvedených dôvodov sa protihlukové steny na ochranu vonkajšieho prostredia v zložitom intraviláne nenavrhli.

Podrobná analýza potreby sekundárnych protihlukových opatrení bude predmetom ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Odporúčame tiež na základe vyššie uvádzaného v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie pre zvolený variant zvážiť a prejednať s príslušným orgánom verejného zdravotníctva možnosť uplatnenia bodu 1.6 prílohy k vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z.. v znení:

„Ak je preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy prekračujúci prípustné hodnoty podľa tabuľky č.1 pre kategórie územia II a III zapríčinený postupným narastaním dopravy nie je možné obmedziť dostupnými technickými opatreniami alebo organizačnými opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II môže prekročiť prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabuľke č.1 najviac o 5 dB a pre kategórie III a IV najviac o 10 dB."

 

VARIANT 2

Tabuľka č.8 - Navrhované protihlukové steny pre stavbu „cesta I/79 Vranov nad Topľou - št.hr. SR/UA" - Variant 2, 4. úsek

označenie PHS

Poloha PHS vzhľadom k ceste

Km obchvatu od - do

PHS

Dĺžka/výška

Akustické parametre

Profil PHS

PHS pre stavbu „cesta I/79 Vranov nad Topľou - št.hr. SR/UA", 4. úsek

PHS_1

Obchvat vľavo - rodinné domy,VB2

15,645- 15,775

130m / 2,0m

A4, B3 -pohltivá

zvislá

*PHS na mostoch - môže byť odrazivá 

PHS spolu: 130 m / 260 m2.

 

VARIANT 3

Tabuľka č.9 - Navrhované protihlukové steny pre stavbu „cesta I/79 Vranov nad Topľou - št.hr. SR/UA" - Variant 3, 4. úsek

označenie PHS

Poloha PHS vzhľadom k ceste

Km obchvatu od - do

PHS

Dĺžka/výška

Akustické parametre

Profil PHS

PHS pre stavbu „cesta I/79 Vranov nad Topľou - št.hr. SR/UA", 4. úsek

PHS_1

Vpravo - rodinné domy,VB3

15,530 - 15,660

130 m / 2,0m

A4, B3 -pohltivá

zvislá

*PHS na mostoch - môže byť odrazivá

PHS spolu: 130 m / 260 m2.

 

V prípade variantu 3 pre potrebu sekundárnych protihlukových opatrení v časti úseku, kde trasa prechádza intravilánom obce Parchovany platia skutočnosti uvádzané v časti 7.1

Podrobná analýza potreby protihlukových opatrení na fasádach chránených budov bude predmetom ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

 

Poznámky:

1.  Protihlukové steny nesmú rušiť alebo iným negatívnym spôsobom ovplyvňovať rozhľadové pomery na cestnej komunikácii a rozhľadové pomery na prejazdoch.

2.  Vzhľadom k tomu, že PHS vytvára prekážku prúdenia vzduchu, PHS môže byť príčinou prerušenia voľného prúdenia vzduchu, čo môže na krátkom úseku spôsobiť náhlu zmenu dynamického tlaku pri zaťažení vetrom. Tieto nepriaznivé účinky je možné zmierniť vhodnou úpravou koncov PHS s postupným prechodom medzi voľným a chráneným úsekom cestnej komunikácie.

3.  Protihlukové steny na mostoch - základnou požiadavkou na voľbu materiálu protihlukových stien je ich malá hmotnosť, v odôvodnenom prípade priehľadnosť. Zohľadnením uvedeného sú PHS na mostoch max. výšky 4m a z odrazivých/priehľadných materiálov.

 

Protihlukové steny - PHS, parametre

1.  Navrhované PHS označené ako - pohltivé zodpovedajú kategórii minimálne A3 podľa STN EN 1793-1 - zodpovedajúca zvuková pohltivosť DLa > 8dB

Pozn.: Uvedenej špecifikácii zodpovedajú väčšinou zvukopohltivé obklady PHS (zo strany komunikácie) zo zvukopohltivých dosiek na báze minerálnych, čadičových a sklených vlákien (NOBASIL, ORSIL, ROCKWOOL, ROTAFLEX a pod.) hrúbok >60 mm.

2.   Navrhované PHS označené ako - odrazivé nemajú žiadnu požiadavku na parameter zvukovej pohltivosti DLa.

3.  PHS musia spĺňať parameter na vzduchovú nepriezvučnosť - v kategórii B3 podľa STN EN 1793-2 - zodpovedajúca vzduchová nepriezvučnosť DLR > 24 dB.

Pozn.: Uvedenej špecifikácii zodpovedajú väčšinou ploché bezškárové platne s plošnou hmotnosťou >15 kg/m2 z rôznych materiálov (sklo, drevo, plast, betón a pod.).

VYHODNOTENIE ÚČINNOSTI PROTIHLUKOVÝCH OPATRENÍ

Tabuľka č.10 - Hodnoty predikciou stanovených hladín hluku v jednotlivých výpočtových bodoch v dB na okraji obytného územia v okolí plánovanej investície z výhľadového dopravného zaťaženia cesty I/79 resp. obchvatov v roku 2030 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Variant/ Výpočtový bod

LAeq,Noc/v dB Bez PHS

LAeq,Noc/ v dB s PHS

Variant 2 / VB2

53,4+2 dB

47,8 + 2 dB

Variant 3 / VB3

53,5+2 dB

47,9 + 2 dB

(s PHS pre deň, večer pre tieto VB vo všetkých variantoch< 60 dB).

 

Pre Variant 2 po realizácii navrhovaných protihlukových stien v časti 7.2 budú dosahované ekvivalentné hladiny A hluku v chránenom vonkajšom prostredí z cestnej dopravy pod prípustnými hodnotami.

Podrobná analýza potreby protihlukových opatrení na fasádach chránených budov v prípade Variantu 1 a Variantu 3 bude predmetom ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

ZÁVER

Spracovaná hluková štúdia hodnotí predmetnú lokalitu pre nulový stav a stav s realizáciou stavby „cesta I/79 Vranov nad Topľou - št.hr. SR/UA", 4. Úsek - pre navrhované varianty 1 až 3 z hľadiska vývoja hlukových emisií pre rok 2030.

Realizáciou plánovanej stavby hlavne v prípade Variantu 2 a sčasti aj Variantu 3 sa vybudovaním obchvatu obce Parchovany a Dvorianky zníži najmä dopravné zaťaženie cesty I/79 hlavne o nákladnú tranzitnú dopravu v blízkosti obytných častí dotknutej obce, čo má priaznivý vplyv aj na hlukovú situáciu.

Variant 1 - v prípade rekonštrukcie jestvujúcej cesty I/79 prechádzajúcej intravilánom obcí Parchovany a Dvorianky a rovnako v časti úseku Variantu 3, kde trasa prechádza intravilánom obce Parchovany platia skutočnosti uvádzané v časti 7 (NÁVRH PROTIHLUKOVÝCH OPATRENÍ). Podrobná analýza potreby sekundárnych protihlukových opatrení v prípade Variantu 1 a Variantu 3 bude predmetom ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

Po realizácii protihlukových stien navrhovaných pre Variant 2 v časti 7.2 budú splnené prípustné hodnoty hluku v chránenom vonkajšom prostredí v okolí predmetnej investície.

Návrh protihlukových opatrení pre ostatné cestné komunikácie nebol predmetom tejto hlukovej štúdie.

Na základe výsledkov predikcie hluku vo vonkajšom prostredí v okolí plánovanej stavby „cesta I/79 Vranov n. Topľou - št.hr. SR/UA", 4. úsek prezentovaných v tejto hlukovej štúdii je možné konštatovať, že všetky uvažované varianty sú realizovateľné a z hľadiska hlukovej záťaže je najpriaznivejší Variant 2.

TOPlist