Ako dopadli požiadavky z rokovaní samosprávy o ceste I/79 v Trebišovskom okrese ?

V roku 2013 a 2014 sa konali rokovania samosprávy - starostovia obci a miest Trebišovského okresu riešili situaciu na ceste I/79, dokonca v roku 2014 rokovali aj priamo zo štátnym tajomníkom ministerstva dopravy V.Stromčekom na VUCKE. Na rokovaniach sa prijali závery - požiadavky na riešenie situacie na ceste I-79 z pohľadu samosprávy. Ako dopadlo riešenie týchto požiadaviek ? 

 

Rokovania samosprávy Trebišovského okresu o situacii na ceste I/79 

V roku 2013 a 2014 sa konali rokovania samosprávy - starostovia obci a miest Trebišovského okresu riešili situaciu na ceste I/79, dokonca v roku 2014 rokovali aj priamo zo štátnym tajomníkom ministerstva dopravy V.Stromčekom na VUCKE, ktoré pomohol zorganizovať aj petičný výbor Dvorianky. Na rokovaniach sa prijali závery - požiadavky na riešenie situacie na ceste I-79 z pohľadu samosprávy.

Petičný výbor Dvorianky podporuje túto aktivitu samosprávy Trebišovského okresu.

 

Požiadavky z rokovania v roku 2013 boli:

Na pracovnom stretnutí dňa 16.01.2013 sa prijali a navrhli tieto opatrenia:

1) opatrenia na okamžitú realizáciu:
- požiadať o súvislú opravu poškodenej vozovky v celom úseku,
- zaradiť medzi spoplatnené úseky cesty I.triedy -1/79 úseky od obce Slovenské Nové Mesto po obec Parchovany až v smere na Vranov nad Topľou, osadenie kamerového systému za účelom využitia inštitútu objektívnej zodpovednosti, na vstupe na územie Slovenska na hraničnom priechode Slovenské Nové Mesto nainštalovať váhy na kontrolu preťaženosti kamiónov.

2) dlhodobé opatrenia:
každá z týchto obcí má spracované v územnom pláne obcí riešenie odklonu dopravy mimo obce resp. preložky uvedenej cesty, zaradiť navrhovanú preložku cesty do Rozvojového programu cestnej infraštruktúry.

 

Požiadavky z rokovania v roku 2014 boli:

Dňa 14.03.2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie medzi pánom Zdenkom Trebuľom, predsedom KSK, pánom Róbertom Pucim, poslancom NR SR,  pánom Viktorom Stromčekom štátnym tajomníkom MDVRR SR, pánom Pavlom Baloghom, starostom obce Čerhov a pánom Andrejom Marcinom, starostom obce Dvorianky.

STRETNUTIE SAMOSPRÁVY A MDSR 14.03.2014 NA VUCKE:
Na základe ich rokovania sa dňa 20.03.2014 o 10.30 h sa v obci Čerhov uskutočnilo pracovné rokovanie medzi starostami obcí na úseku I/79 – Čerhov – Parchovany. Na tomto stretnutí starostovia obcí Čerhov a Dvorianky informovali zúčastnených o výstupoch z vyššie uvedeného stretnutia a prijali ďalšie kroky na riešenie situacie na ceste I/79. 

 

Záznam z pracovného rokovania k problematike cestného ťahu 1/79 zo dňa 20. 03. 2014:

1. Žiadame o návrat k systému spoplatnenia kamiónovej dopravy v intraviláne obci a miest.
2. Zúčastniť sa rokovania s dopravcami.
3. Ukončiť rekonštrukciu cesty 1/79.
4. Urýchlene vybudovať obchvaty dotknutých miest a obcí

 

Ako dopadlo riešenie požiadaviek samosprávy ? 

Jediné čo sa podarilo realizovať z vyššie uvedených požiadaviek samosprávy bolo spoplatnenie úseku cesty I.triedy 1/79 od obce Slovenské Nové Mesto po obec Parchovany až v smere na Vranov nad Topľou od 01.01.2014 (a to nie úplne podľa požiadaviek) a zaradenie preložky cesty I-79 od Hriadok až po Vranov nad Topľou do Rozvojového programu cestnej infraštruktúry - SPRDI SR 2020 - Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a to aj tak až na podnet petičného výboru Dvorianky.

Návrat k systému spoplatnenia kamiónovej dopravy v intraviláne obci a miest ?
Na vstupe na územie Slovenska na hraničnom priechode Slovenské Nové Mesto nainštalovať váhy na kontrolu preťaženosti kamiónov ?
Zúčastniť sa rokovania s dopravcami ?
Urýchlene vybudovať obchvaty dotknutých miest a obcí ?
Obmedzenie hraničného priechodu v Slovenskom Novom Meste ?

Nie, nič v tomto zmysle sa ku dnešnému dňu nerealizovalo !

Stav realizacie obchvatu obcí na ceste I/79 od Hriadok až po Vranov nad Topľou ? Kocúrkovo ohľadne realizacie obchvatu.

 

Ministerstvo dopravy informuje

Ministerstvo v listoch číslo 05825/2015/A231-OK/1231 , 05821/2015/A231-OK/1118 a 29065/2015/A231-OK/1117 zo dna 09.01.2015 uviedlo:

Miesta a dopravný charakter cestných hraničných priechodov do susedných krajín sú určené bilaterálnymi dohodami medzi Slovenskou republikou a jednotlivými susednými štátmi. K obsahu každej dohody okrem rokovania expertov oboch krajín prebieha konzultácia so všetkými dotknutými vlastníkmi a správcami (NDS a.s., SSC, VUC, obce) a dohodnutý text prechádza riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním, v ktorom sa k nemu vyjadrujú všetky kompetentné inštitúcie. Počet priechodov a ich dopravný charakter sa môže meniť len na základe súhlasu oboch zmluvných strán (tendencia je skôr otvárať nové priechody). V súčasnosti nepripravuje naše ministerstvo zníženie počtu hraničných priechodov bez obmedzenia so žiadnym susedným štátom.
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu bola podpísaná dňa 27. februára 2012. V prílohe k tejto dohode je uvedený zoznam už existujúcich alebo budúcich cestných priechodov a ich dopravný charakter. Pod číslom 79 je uvedený na ceste 1/79 priechod Slovenské Nové Mesto- Sátoraljaújhely bez obmedzenia. Ide o jediný priechod takéto charakteru na východ od cesty Milhosť/Tornyosnémeti až po hranicu s Ukrajinou. Pre zlepšenie voľného pohybu osôb, tovaru a kapitálu, rozvoj medzinárodnej dopravy a cestovného ruchu, ako aj hospodárskeho rozvoja regiónov po oboch stranách hraníc je tento cestný priechod bez obmedzenia potrebný. Jedným z cieľov Slovenskej správy ciest ako správcu cesty 1/79 je zlepšenie jej existujúceho stavu.

MDVaRR SR 09.01.2015

 

Podľa nariadení a smerníc EU sa kontroly hmotnosti nákladných vozidiel vykonávané podľa zákonov Spoločenstva, alebo národných zákonov v cestnej doprave medzi členskými štátmi nesmú naďalej vykonávať ako hraničné kontroly, ale výhradne ako súčasť normálnych kontrolných postupov používaných nediskriminačným spôsobom všade na území členského štátu. Z uvedeného dôvodu ministerstvo neuvažuje s osadením stabilných váh na kontrolu hmotnosti nákladných vozidiel na vnútorných hraniciach Spoločenstva.

Zavedenie inštitútu objektívnej zodpovednosti je plne v kompetencii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Ministerstvo v súčasnosti nepripravuje zmenu rozsahu spoplatnenia cestnej infraštruktúry prostredníctvom elektronického mýta pre vozidlá nad 3,5 tony a takisto nepripravuje opätovné spoplatnenie intravilánových úsekov spoplatnených ciest pre vozidlá nad 3,5 tony.