UVSR-03.06.2013

ÚRAD VLADY SR

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia kontroly a boja proti korupcii
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1

 

Vážený pán
Ing. Ján Vitkovič

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
5587-2/2013/Sť-38/OPSOP 

Vybavuje/linka Bratislava
Ing. Mozolík/539 27.5.2013

 

Vec: Oznámenie o postúpení podania

Sekcii kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR (ďalej len „SKBPK ÚV SR“) bolo doručené Vaše e-mailové podanie s predmetom označeným ako „Sťažnosť - ohrozenie zdravia obyvateľstva Dvorianky“, zaslané dňa 19.5.2013 na elektronickú adresu sekretariat.skbpk@vlada.gov.sk.
 

Doručené podanie obsahuje list adresovaný SKBPK ÚV SR, označený ako „Sťažnosť - ohrozenie zdravia obyvateľstva z cestnej dopravy - obec Dvorianky. Sťažujete sa ním na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach, na Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVaRR SR“) a sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDVaRR SR za ich doterajší postup pri riešení ohrozenia zdravia obyvateľstva na Hlavnej ulici v okolí rodinného domu č.126 v obci Dvorianky, ku ktorému podľa Vášho vyjadrenia dochádza v dôsledku kritickej situácie v súčasnom riešení cestnej dopravy. V texte podania uvádzate rôzne okolnosti a závery, resp. výsledky doterajšieho, podľa Vášho vyjadrenia nedostatočného konania uvedených orgánov v riešení Vami namietanej veci.

 

V súvislosti s tým vyjadrujete názor, že tieto orgány „po viac ako 2 rokoch nevedia reálne na mieste riešiť uvedený stav - zdravie ohrozujúci stav obyvateľstva z cestnej dopravy hlukom a to prijatím predbežných - dočasných opatrení, pripadne iným aktívnym postupom“.
Prílohou Vášho podania sú kópie dokumentov a fotografií, ktorými dokumentujete spôsob a výsledky doterajšieho riešenia Vami uvádzaného problému s vyššie uvedenými štátnymi orgánmi.

 

Po oboznámení sa s obsahom Vášho podania zo dňa 19.5.2013 bolo toto na základe dostupných informácií predbežne vyhodnotené ako sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len ,^ákon č. 9/2010 Z. z“) na nedostatočnú činnosť, resp. nečinnosť Vami uvádzaných štátnych orgánov vo veci riešenia Vami namietaného problému v obci Dvorianky. Dňa 23.5.2013 bolo SKBPK ÚV SR doručené písomné potvrdenie predmetnej, elektronicky doručenej sťažnosti s Vašim podpisom, čím sa táto v zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. považuje za písomnú sťažnosť.

 

V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. je SKBPK ÚV SR príslušná na vybavenie sťažnosti, ktorá smeruje proti vedúcemu orgánu verejnej správy, v prípade ak tento orgán nemá najbližší nadriadený orgán v oblasti štátnej správy. Smerovanie Vašej sťažnosti zo dňa 19.5.2013 túto podmienku nespĺňa, nakoľko vo Vami namietanej veci konajú organizačné útvary MDVaRR SR, resp. orgán v jeho odbornej podriadenosti. Nakoľko Vaša sťažnosť nesmeruje priamo voči ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, nie je teda SKBPK ÚV SR v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. vecne príslušná na jej prešetrenie a vybavenie.

 

Vzhľadom na uvedené a z dôvodu vecnej príslušnosti sme v zmysle § 9 a § 11 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. postúpili originál Vášho podania zo dňa 19.5.2013 s prílohovou časťou riaditeľke kancelárie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie jeho prešetrenia a vybavenia podľa citovaného zákona s tým, aby ste o výsledku tohto konania boli priamo písomne informovaný. Súčasne však upozorňujeme na skutočnosť, že z obsahu Vášho podania nie je jednoznačne zrejmé, či sa ním domáhate ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, tak ako to ukladá ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. Vzhľadom na uvedené sme MDVaRR SR upozornili na to, aby v rámci odborného posudzovania predmetu postúpeného podania preskúmali aj vyššie uvedenú skutočnosť a na základe konkrétnych zistení v danej veci prípadne zmenili charakter tohto podania.

 

Z dôvodov, ktoré sme uviedli, považujeme Vaše podanie zo dňa 19.5.2013 z úrovne SKBPK ÚV SR za vybavené s vyjadrením presvedčenia, že naše oznámenie nebudete považovať ako nezáujem o riešenie Vami uvedenej problematiky, ale ho prijmete s pochopením pôsobnosti tejto sekcie, ktorá sa na riešenie Vami namietaných skutočností nevzťahuje.
S pozdravom
 
Ing. Milan Ježo
generálny riaditeľ