VÁŽNICA DVORIANKY - ministerstvo podmienilo realizaciu projektu v roku 2019

Dnes prišla nová aktuálna informacia z ministesrva dopravy ohľadne projektu Vážnice v obci Dvorianky a teda ministerstvo podmienilo realizaciu projektu splnením 3 podmienok zo strany SSC - realizacia projektu je teda stále reálna a o realizcii sa rozhodne v roku 2019.

Čakáme teda ako dopadne pracovné stretnutie v roku 2019, kde sa bude riešiť ďalší postup.

Pritom už jeden rok je vybratá firma na realizaciu Vážnice vo výberovom konaní...

 

Informuje o tom ministerstvo v liste Generálnemu riaditeľovi SSC ako odpoveď na opätovnú žiadosť o prehodnotenie projektu zo strany ministerstva, konkrétne ministerstvo uviedlo:

MDV SR trvá na svojom pôvodnom stanovisku a s realizáciou projektu „Výstavba vážnice na ceste 1/79 Dvorianky" v súčasnosti neuvažuje. Po splnení uvedených požiadaviek, bude zvolané pracovné stretnutie, na ktorom bude určený ďalší postup riešenia problematiky výstavby vážnic na cestách I. triedy.

 

PODMIENKY URČENÉ PRE SSC (zo strany ministerstva):

Dňa 12.09.2018 uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého cieľom bolo zo strany SSC objasniť potrebu výstavby vážnice a využitie jej výstupov v praxi. Zástupcovia SSC sa podrobne vyjadrili ku každému bodu, ktorý bol
uvedený v žiadosti o prehodnotenie stanoviska č. SSC/6913/2018/2000/20830.
 

Na základe poskytnutých informácií bolo dohodnuté nasledovné:

 

1. SSC v rámci úloh RVT na rok 2019 zabezpečí spracovanie odborného materiálu, ktorý bude predstavovať podklad k potrebe začatia legislatívneho procesu na spracovanie návrhu na aktualizáciu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Predpokladaná hodnota zákazky bola odhadnutá na 20.000 eur.

 

2. SSC zvolá rokovanie s Policajným prezídiom SR, na ktoré bude prizvaný aj zástupca MDV SR k téme procesu uplatňovania objektívnej zodpovednosti, resp. akým spôsobom sa získané výstupy využijú v rámci objektívnej
zodpovednosti v prípade, ak by sa vážnica vybudovala a tiež k problematike rozširovania funkcionality Jednotného informačného systému cestnej dopravy.

 

3. SSC zašle na MDV SR komplexnú informáciou o úsekoch:
- kde by bolo taktiež možné postaviť vážnicu, t. j. podrobnejšie zdôvodní miesto jej umiestnia;
- poskytne informáciu o úsekoch, kde už je takýto systém vybudovaný, aké dáta zbiera vrátane možnosti ich ďalšieho využitia;
- zdôvodní, prečo bol vybraný priestor práve v obci Dvorianky, keďže SSC disponuje viacerými možnými priestormi na vybudovanie vážnice.

01.11.2018 - Vážnica Dvorianky - fotoradary a váženie kamionov - rozhodnutie o realizacii padne až v roku 2019 !

 

Aktuálne SSC rešpektuje rozhodnutie MDV SR a problematikou vážnice v Dvoriankach sa v súčasnosti už nebude zaoberat - MDV SR trvá na svojom pôvodnom stanovisku a s realizaciou projektu „Výstavba vážnice na ceste I/79 Dvorianky v súčasnosti neuvažuje.

 

Plán SSC ohľadne Vážnice Dvorianky na rok 2019:

1. SSC zaradí legislativu na dynamicke váženie do Plánu úloh RVT na rok 2019.
2. SSC zvolá pracovné stretnutie s PPZ.
3. SSC už poskytla MDVSR požadované informácie o zdôvodneni vybraného miesta v obci Dvorianky.

 

SSC nemá časový plán na plnenie uvedených bodov, napriek tomu sa bude uvedenými úlohami zaoberať v čo najkratšom možnom termíne.

 

 

TOPlist