Kancelaria prezidenta preveruje stav na MDSR - 20.03.2019

Podl'a čl. 102 ods. 1 písm. r) zákona č. 460/1992 Zb. Ustavy Slovenskej republiky má prezident právo žiadať vládu, resp. jej jednotlivých členov o informácie potrebné pre plnenie si svojich úloh.

 

PREZIDENT SR

Kancelária prezidenta 

Slovenskej republiky
 

Mgr. Roman Krpelan 

poradca prezidenta Slovenskej republiky

 

                                                                                                                Ministerstvo pravy a výstavby  

                                                                                                                Slovenskej republiky
                                                                                                                Náme e slobody 6
                                                                                                                P.O.Box 100
                                                                                                                810 05 Bratislava


Číslo spis : 1207-2019-KPSR 

Vybavuje:  oddelenie styku s verejnosťou informacie@prezident.sk 

 

Bratislava 13. marca 2019
 

Postúpenie
 

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky dostala d'alšie elektronické podanie od pána Ing. Jána Vitkoviča v problematike riešenia jeho opakovaných podnetov, súvisiacich s dopravnou situáciou a hlukovými pomermi na ceste 1. triedy I/79 v obci Dvorianky. Pisatel' sa v danej veci obrátil aj na viaceré príslušné orgány štátu, ktoré sa však, podl'a jeho názoru, problematikou dösledne nezaoberajú, čím sú občania v dotknutej lokalite neustále vystavovaní nadmernému hluku (vid'. Príloha).
 

Právomoci prezidenta Slovenskej republiky a jeho kancelárie, stanovené v Ústave Slovenskej republiky a zákone NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky vznení neskorších predpisov, neumožňujú vstupovať do posobnosti iných, vecne príslušných orgánov, ani preverovať ich postupy pri riešení podnetov fyzických a právnických osöb. Podl'a čl. 102 ods. 1 písm. r) zákona č. 460/1992 Zb. Ustavy Slovenskej republiky má prezident právo žiadať vládu, resp. jej jednotlivých členov o informácie potrebné pre plnenie si svojich úloh. Vzáujme vypracovania a poskytnutia kvalifikovanej odpovede autorovi podnetu sa preto obraciame na Vás so žiadosťou o zaujatie stanoviska k danej problematike, na ktorú vo svojich podaniach sústavne poukazuje. Aktuálne elektronické podanie pisatel'a Vám zároveň v prílohe pripájame. Za odpoved' a spoluprácu Vám vopred d'akujeme a ostávamc s pozdravom.

 

Prílohy: podanie (10 x A4)

TOPlist