OBCHVAT OBCE - AKTUÁLNY STAV

Obchvat obce Dvorianky je z dôvodu koncepčného riešenia dopravnej situácie na ceste 1/79 riešený ako súčasť preložky cesty 1/79 mimo intravilán obci od Vranova nad Topľou až po obec Hriadky - napojenie preložky cesty 1/79 na pripravovanú trasu diaľničného úseku D1 Dargov-Pozdišovce.

 

Študia realizovateľnosti cesty z roku 2017 v úseku č. 4 - obchvat obcí Parchovany a Dvorianky neodporúča výstavbu žiadneho z navrhovaných variantov - Študia realizovateľnosti cesty I/79.

 

ODPOVEĎ PREDSEDU VLÁDY SR - stav obchvatu - 07.09.2015

ODPOVEĎ MINISTRA DOPRAVY - odkaz občanom - 24.09.2015

TASR (22.07.2015) SR Dvorianky nespokojnosť kamióny - Ján Vitkovič predseda petičného výboru

ŠTUDIA REALIZOVATEĽNOSTI CESTY I/79

2014 - SSC NEREALIZOVALA ŽIADNE KROKY
2015 - SSC NEREALIZOVALA ŽIADNE KROKY
2016 - RIEŠENIE ŠTUDIE
2017 - ŠTUDIA - NEEKONOMICKÝ OBCHVAT
2018 - SSC NEREALIZOVALA ŽIADNE KROK

2019 - SSC NEREALIZOVALA ŽIADNE KROKY


Žiadne kroky v rokoch 2014 a 2015 !

A to aj napriek tomu, že v čase vydania predmetného rozhodnutia ÚVHR MDVRR SR v 12/2013 boli činnosti predprojektovej prípravy naplánované na roky 2014-2016 v zmysle TP 03/2006 a predpokladu časovej náročnosti a následnosti jednotlivých procesov.

15.06.2015

Naše číslo: 5653/2015-51/2220/18983

Dobrý deň pán Ing. Vitkovič,
na základe vašej žiadosti z 3. 6. 2015 týkajúcej sa obchvatu obce Dvorianky zasielame vyjadrenie z IVSC Košice k uvedeným otázkam.

1. predprojektová príprava navrhovanej činnosti v zmysle TP 03/2006 pozostáva z procesov
  • vypracovanie technickej štúdie a Zámeru pre zisťovacie konanie
  • proces EIA/MŽP SR –  rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti, Správa o hodnotení a jej verejné prerokovanie
  • záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

2. v čase vydania predmetného rozhodnutia ÚVHR MDVRR SR v 12/2013 boli činnosti predprojektovej prípravy naplánované na roky 2014-2016 v zmysle TP 03/2006 a predpokladu časovej náročnosti a následnosti jednotlivých procesov. Ku predpokladanému časovému harmonogramu investičnej prípravy navrhovanej činnosti sme sa už vyjadrovali v z.č.: 5095/2013/6351/41364 zo dňa 18.11.2013.

3. Finančné prostriedky na navrhovanú činnosť „I/79 Vr. n/Topľou – Hriadky“, ktorej súčasťou je obchvat obce Dvorianky, bude SSC žiadať prostredníctvom ŽoNFP z EU fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovacom období 2014-2020. Podmienkou na predloženie projektu EK, je vypracovanie štúdie realizovateľnosti. SSC v súčasnosti vypracováva podklady na proces VO na zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti cestného ťahu I/79, po ukončení procesu VO výberom zhotoviteľa, jej následného vypracovania a v závislosti od jej konkrétneho výsledku bude SSC pri príprave predprojektovej prípravy obchvatu ďalej postupovať.


S pozdravom

Mgr. Viktória Kmeťová
vedúca oddelenia výmeny informácií
Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava

Štúdia realizovateľnosti až v roku 2016 !

02.06.2015

Naše číslo:  5653/2015-47/2220/17265

Dobrý deň pán Ing. Vitkovič,
na základe Vašej žiadosti z 23. 5. 2015 ohľadom riešenia situácie v Dvoriankach, ako
aj v zmysle zákona č. 211/2000z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zasielame
vyjadrenie z IVSC Košice na požadované otázky.


1.
Žiadam sprístupniť informáciu v akom stave realizácie je predprojektová príprava
obchvatu s termínom realizácie do 30.11.2016, obchvat obce Dvorianky, ktorý sa bude
realizovať vybudovaním preložky cesty 1/79 mimo intravilán obce Dvorianky.

Odpoveď:
Predprojektová príprava obchvatu obce Dvorianky závisí od výsledku štúdie
realizovateľnosti. Predpoklad vypracovania štúdie realizovateľnosti je v r.2016.

SSC už informovala v odpovedi mailom dňa 25.2.2015 "Žiadosť o informácie
zak.c.211/2000 Z.z.- Dvorianky obchvat - predprojektová príprava - 18.02.2015" :

"V prípade pridelenia finančných prostriedkov z MDVRR SR na štúdiu
realizovateľnosti cestného ťahu I/79, jej následného vypracovania a v závislosti od
jej konkrétneho výsledku bude SSC pri príprave predprojektovej prípravy obchvatu
ďalej postupovať."

2.
Žiadam sprístupniť informáciu aké činnosti (kroky) sú naplánovane v roku 2015
ohľadne realizácie obchvatu obce Dvorianky, ktorý sa bude realizovať vybudovaním
preložky cesty 1/79 mimo intravilán obce Dvorianky.

Odpoveď:
Viď odpoveď č.1


S pozdravom

Mgr. Viktória Kmeťová
vedúca oddelenia výmeny informácií
Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava

Štúdia realizovateľnosti v roku 2015 ?

27.02.2015

Naše číslo
5653/2015-14/2220/5520

Dobrý deň pán Ing. Vitkovič,

na základe vašej žiadosti zo 17. 2. 2015 týkajúcej sa štúdie realizovateľnosti Dvorianky obchvat, ako aj v zmysle zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, zasielame vyjadrenie.

V prípade pridelenia finančných prostriedkov MDVRR SR na štúdiu realizovateľnosti a po schválení plánu VO, SSC v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vyberie spracovateľa štúdie realizovateľnosti cestného ťahu I/79.

S pozdravom

Mgr. Viktória Kmeťová
vedúca oddelenia výmeny informácií
Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava
tel.: +421 2 502 55 340
fax: +421 2 555 68 268
mobil: 0903 256 140
mail: viktoria.kmetova@ssc.sk

LIST MDVaRR SR č.: 08752/2015/A231-OK/8762 zo dňa 12.02.2015

Vzhľadom na to, že na rok 2015 je vyčlenený objem finančných prostriedkov zo Štátneho rozpočtu pre Slovenskú správu ciest v porovnaní s rokom 2014 na rovnakej úrovni a to vo výške 2.9 mil. eur je prioritne potrebné ich použiť na dofinancovanie zazmluvnenej činnosti z predchádzajúcich rokov a nutnosti odstraňovania havarijných stavov na mostoch a cestách I. triedy.

 

Na to aby bolo možné projekt financovať z prostriedkov EU je nevyhnutné vypracovať štúdiu realizovateľnosti. Predmetom štúdie realizovateľnosti bude navrhnutie technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy obchvatu obce Dvorianky, preukázanie opodstatnenosti realizácie a taktiež podrobnejšie vyhodnotenie dopravno- inžinierskych a sociálnoekonomických kritérií, posúdenie ekonomickej efektívnosti a inžiniersko-geologických a environmentálnych rizík. 

Obstarávanie na spracovateľa štúdie realizovateľnosti je naplánované na rok 2015.

 

LIST UVSR - SKaPK č.: 2512-1/2015/IP-41/OPSOP zo dňa 12.02.2015

Poznamenávame, že vyhodnotenie plnenia citovanej úlohy MDVRR SR predložilo SKPK ÚV SR v hlásení o plnení úloh z uznesení vlády SR splatných v 3. štvrťroku 2014. Podľa tohto vyhodnotenia si MDVRR SR dňa 13.6.2014 uplatnilo na Ministerstve financií SR požiadavku na zabezpečenie finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na rozvoj a údržbu dopravnej infraštruktúry a rozvoj verejnej osobnej a nemotorovej dopravy, čím predmetnú úlohu, uloženú uznesením vlády SR č. 311/2014 pre rok 2015, splnilo.

LIST SSC č.: 5357/2014-164/2220/39440 zo dňa 10.12.2014 

1.  SSC v zmysle pokynu Rozhodnutia č.: 07659/2013/D404-/ÚVHR/75579 v týchto dňoch informovala ÚVHR MDVRR SR.

2.  SSC začne s prípravou obchvatu obce Dvorianky  po pridelení finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu až po roku 2014.

 

 

LIST MDVaRR SR č.: 27977/2014/A231-OK/77616 zo dňa 16.12.2014

Ad 1 /

Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice (ďalej len „Slovenská správa ciest") v rámci plnenia bodu č. 2 rozhodnutia č. 07659/2013/D404- /ÚVHR/75579 zo dňa 9.12.2013, právoplatného dňa 27.12.2013, informovala oblastného hygienika Košice listom č. 5095/2013/6351/21905 zo dňa 9.12.2014 o plnení uložených opatrení v súvislosti s realizáciou cestného obchvatu obce Dvorianky, ktorý sa bude realizovať vybudovaním preložky cesty 1/79 mimo intravilán obce Dvorianky.

 

Ad 2/

Podľa uloženého časového harmonogramu vyplývajúceho z bodu č. 1 citovaného rozhodnutia má Slovenská správa ciest vtermíne do 30.11.2016 zrealizovať predprojektovú prípravu obchvatu obce Dvorianky. Podľa vyjadrenia Slovenskej správy ciest v súčasnosti prebieha kontraktačný proces medzi Slovenskou správou ciest a MDVRR SR a schválenie plánu verejného obstarávania na rok 2015, ktorý sa týka aj pred projektovej prípravy obchvatu obce Dvorianky.

 

 

LIST MDVaRR SR č.: 28303/2014/A231-OK/78915  zo dňa 19.12.2014

Pre Slovenskú správu ciest boli na rok 2014 vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 2,9 mil., ktoré boli prioritne použité na dofinancovanie už zazmluvnených činnosti z predchádzajúcich rokov. Tieto finančné prostriedky boli v priebehu roka navyšované rozpočtovými opatreniami v dôsledku nutnosti odstraňovania havarijných stavov na mostoch a zosuvov na cestách I. triedy.

Vzhľadom na stanovené východiská štátneho rozpočtu na rok 2015 nie je možné použiť pridelené finančné prostriedky pre Slovenskú správu ciest na zabezpečenie prípravy projektovej dokumentácie cestného obchvatu Dvorianky, keďže sú finančné prostriedky štátneho rozpočtu pre Slovenskú správu ciest na rok 2015 nateraz stanovené len vo výške cca 2,9 ,mil. eur. Tieto prostriedky sa plánujú prioritne použiť na dofinancovanie už zazmluvnených činnosti z predchádzajúcich rokov, ktorými je Slovenská správa ciest viazaná.

K otázke žiadateľa týkajúcej sa vysvetlenia procesu prideľovania finančných prostriedkov pre Slovenskú správu ciest uvádzame, že Slovenská správa ciest získava finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje celý rozpočtový proces spolu s hospodárením rozpočtových organizácií.

TOPlist