V tomto stanovisku reagujeme na list KRPZKE číslo KRPZ-KE-OKS-9-006/2019-K zo dňa 29.01.2019, kde sa uvádza, že podľa KRPZKE úsek cesty I/79 v prieťahu obcou Dvorianky nebol a v súčasnosti nie je vedený ako nehodový.

 

Upozorňujeme, že problematiku bezpečnosti a nehodovosti v obci Dvorianky na ceste I.triedy číslo I/79 je potrebné hodnotiť komplexne a teda z viacerych pohľadov ako sú hlavne parametre cesty vo vzťahu na medzinárodny tranzit kamionov a medzinárodu metodiku RAP Risk Mapping.

 

Na úvod je nutné zdôrazniť, že cesta I/79 vrátane úseku cez obec Dvorianky nie je súčasťou žiadneho medzinárodneho ťahu na územi SR – teda nie je súčasťou ťahu ťah-E, ťah-TEM ani ťahu TEN-TE. 

 

V súvislosti s úsekom cesty I/79 v prieťahu obcou Dvorianky, ktorý podľa KRPZKE teda nebol a v súčasnosti ani nie je vedený ako nehodový, upozorňujeme, že túto problematiku je nutné riešiť aj z pohľadu metodiky RAP Risk Mapping, kde tento úsek v obci sa nachádza podľa tejto metodiky v sledovanom úseku Hriadky-Vranov nad Topľou a ešte v roku 2014 je hodnotený ako jeden z najnebezpečnejšich v SR a má hodnotenie “HIGH RISK”.

Upozorňujeme v tejto súvislosi na štatistické vyhodnocovanie nehodových úsekov v SR a teda, že v SR sa nepoužíva táto uznávana medzinárodna metodika RAP Risk Mapping. Metodika, ktorá sa používa v SR a na ktorú sa odvolá KRPZKE je to iba počet všetkých dopravných nehôd na počet kilometrov, kde sa jedná o metodiku dopravnej nehodovosti "podľa ukazovateľa HN", ktorú používa teda SSC a na základe ktorej sa vyhodnocujú tzv. "kritické nehodové lokality (KNL)".  SSC používa túto metodiku už niekoľko desiatok rokov, pričcom uplatňuje princíp identifikacie KNL podľa HN, teda „hustoty všetkých dopravných nehôd“, bez ohľadu na ich následky a na intenzitu dopravy na tom-ktorom úseku.

 

Tento prístup sa z pohľadu metodiky RAP Risk Mapping javí ako mierne irelevantný, nakoľko často ako kritické nehodové lokality identifikuje aj miesta, kde dochádza len k „pokrčeným plechom“. S trochou cynizmu by sa táto retroaktivna metodika, dala nazvať „počítanim krížov pri cestách“, nakoľko za opakujúcu sa kritickú nehodovú lokalitu sa podľa nej považuje iba taká lokalita, „kde sa počas uplynulých 5 rokov sústavne vyskytoval vysoký počet dopravných nehôd, presahujúci stanovenú hranicu kritického počtu dopravných nehôd“. To v praxi znamená, že nehodovou lokalitou sa podľa tejto metodiky SSC stáva úsek až vtedy, keď sa na ňom zabije alebo zmrzačí „dostatočný“ počet ľudí.

 

Zdôrazňujeme, že obe metodiky (RAP a SSC) požívaju rozdielne prístupy a preto ich výsledky nie je možné porovnávať. Na rozdiel od metodiky SSC je však metodika RAP Risk Mapping nezávisla, medzinárodne porovnateľná a nerieši bezpečnosť konkrétnych KNL, ale celých cestnych úsekov (spravidla 15-30 km), pričom berie do úvahy iba zavažne dopravné nehody v pomere k intenzite dopravy.

 

Konkrétne teda úsek Hriadky-Vranov nad Topľou vrátane obce Dvorianky sa v období rokov 2006 - 2011 permanentne nachádza v kategorii najrizikovejšich úsekov na Slovensku, hodnotených podľa metodiky RAP Risk Mapping. Táto metodika hodnoti individuálnu mieru rizika jednotlivých cestných úsekov (dopravné nehody s následkom úmrtia a ťažkého zranenia vo vzťahu k intenzite dopravy). Tento úsek cesty I/79 vrátane obce Dvorianky vykázal v hodnotených obdobiach nasledovný RAP koeficient miery rizika a to 2006-2008 / 136,16 a 2009-2011 / 114,69 .

 

Hornou hranicou, kedy ešte hovoríme o "strednej", teda relatívne štandardnej miere rizika (medium risk), je pritom hodnota koeficientu 60.

 

Zdorazňujeme, že cesta I/79 prechadzajúca obcou Dvorianky vznikla administratiívnym prekvalifikovaním pôvodnej okresnej cesty II.triedy v 90 rokoch na cestu I.triedy a teda cesta ma všetky parametre cesty II.triedy vrátane šírkoveho usporiadania (C8 - 9,5) ako aj únosnosti.

 

Veľmi úzke šírkove usporadanie cesty v obci Dvorianky ilustruje fotografia na Hlavnej ulici pri míňani sa kamionov v oboch smeroch súčasne, kde je zreteľne vidiet minimálnu medzeru medzi vozidlami.

 

Ďalej uvádzame, že dokonca parametre ako pozdĺžna a priečna rovinatosť sú na viacerych úsekoch nevyhovujúce a vzhľadom na tieto skutočnosti cesta ako taká vo všeobecnosti nie je stavaná svojimi parametrami na tranzit medzinárodnej kamionovej dopravy a to vrátane úseku cez obec Dvorianky.

 

Pre úplnosť uvádzame, že podľa STN 736101 je základna rámcova kategorizacia ciest prvej triedy kategoria C11,5/80,70,60. Ak táto kategoria pre dvojpruhové komunikacie nepostačuje, použije sa kategorizacia pre štvorpruhové komunikacie C22,5/100,80,70. Kategoria C11,5 určuje minimálne šírkove usporiadanie komunikacie s medzinárodnou dopravou (europske cesty). Pri ostatných cestách I. triedy je možné použiť kategoriu C9,5, ak je postačujúca, ale to nie je prípad cesty I/79 s medzinárodnym tranzitom kamionov.

 

Cesta I/79 vráatane úseku cez obec Dvorianky je teda úzka (iba C8 - 9,5) a to bez širších krajnic pričom na medzinárodnu tranzitnu dopravu sa požaduje pre cesty I.triedy (STN 736101) kategoria minimálne C11,5. Cesta I.triedy I/79 ma šírkove usporiadanie iba C8-9,5, cesta I.triedy I/79 vznikla iba prekategorizovanim cesty II. triedy 553 s platnosťou od 29.01.1997 a teda ma všetky parametre cesty II.triedy.

 

Aj napriek vyšie uvedeným skutočnostiam je po ceste I.triedy I79 v obci Dvorianky realizovaná tranzitna medzinárodna kamionova doprava v smere Poľsko - Maďarsko, doprava v obci Dvorianky je prehustená (vzhľadom na šírkove usporiadanie a stav cesty), nie su dodržiavane dopravné predpisy vrátane maximalnej povolenej rýchlosti 40 km/h a tento tranzit medzinárodnej kamionovej dopravy ohrozuje zdravie obyvateľstva (zlé hlukové pomery v obci riešene už od roku 2011) ako aj spôsobuje poškodzovanie rodinnych domov ako aj teda v nie posladnom rade dochádza k poškodzovaniu samotnej pozemnej komunikacie a k znehodnocovaniu investicii do oprav cesty v obci – vyjazdené koľaje.

 

Ďalšia vážna skutočnosť vplývajuca na bezpečnosť je množstvo cisternových vozidiel s nebezpečným a výbušnym nákladom, ktorý sa po obci preváža v oboch smeroch a to v značnom počte.

 

Podľa posledného sčítania dopravy v roku 2015 obcou denne prejde až 1350 nákladnych vozidiel (za 24 hodín) čo je až 32% podiel z celkovej dopravy v obci.

 

V každom prípade cesta I.triedy číslo I/79 vrátane úseku cez obec Dvorianky nezodpovedá ceste I.triedy na medzinarodny tranzit kamionovej dopravy a podľa medzinárodneho hodnotenia RAP Risk Mapping ešte v roku 2014 je tento úsek hodnotený ako jeden z najnebezpečnejšich v SR a má hodnotenie “HIGH RISK”.

 

Navyše podľa nášho názoru PZSR v obci Dvorianky na Hlavnej ulici neeviduje všetky dopravné nehody za posledné roky v metodike SSC a tak dochádza k skresleniu štatistik aj v tejto metodike a teda aj k skreslenoiu reálneho stavu v obci pričom v obci došlo k viacerim poškodeniam dopravného značenia prevádzkou motorových vozidiel na spomaľovacich prvkoch, ktoré PZSR neeviduje, čo sami potvrdili v prešetrení, a teda keď nie su evidované tieto nehody tak zrejme aj chýbaju v štatistikách.

Jedná sa napríklad o dopravné incidenty v časti obce na 400m úseku na výjazde z obce smerom na Trebišov a to konkrétne v dňoch  08. 07. 2012, 27. 12. 2013,  14. 01. 2014,  16. 11. 2014,  07. 08. 2016 a 25. 03. 2018, kde  KDI KR PZ v Košiciach (vrátane ODI OR PZ v Trebišove) nič neeviduje...

( Neevidovaná dopravna nehoda v roku 2016 )

 

Zdôrazňujeme bez ohľadu na to či bol alebo nebol a či v súčasnosti je alebo nie je úsek v obci Dvorianky vedeny ako nehodový (metodika SSC) je potrebné pri riešeni aktuálneho stavu v obci brať do úvahy vyššie uvedené skutočnosti a to vrátane metodiky RAP Risk Mapping a teda je potrebné v každom prípade v obci realizovať účinne opatrenia na dodržiavanie rýchlosti 40km/h a to realizaciou nových stavebných opatrení na prejazdom úseku v obci podľa TP15/2005 alebo realizaciou technických opatrení na monitorovanie rýchlosti v obci a to tak, aby tieto nové opatrenia na upokojenie dopravy na prejazdnom úseku v obci zabezpečili súvisle priebežne udržanie zníženej rýchlosti vozidiel a jazdu zastavaným územim obce povolenou rýchlosťou 40km/h a teda aby vozidlá jazdili po tichom asfalte v obci predpísanou rýchlosťou 40km/h.

 

Celá mapa Risk Rating of motorways and  major roads in Slovakia - 2014:

http://sensorproject.militos.org/material/see/RRM_Slovakia_2014.pdf

List KRPZKE číslo KRPZ-KE-OKS-9-006/2019-K zo dňa 29.01.2019, kde sa uvádza, že podľa KRPZKE úsek cesty I/79 v prieťahu obcou Dvorianky nebol a v súčasnosti nie je vedený ako nehodový :

TOPlist