Upovedomenie Generálnej prokuratúry SR číslo VI/2 Gd 257/12-14 zo dňa 20.11.2012

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe opakovaného podnetu podaného elektronickou poštou 20. septembra 2012 ako aj doplňujúcich a súvisiacich podaní preskúmala zákonnosť vybavenia predchádzajúceho podnetu prokurátorkou Krajskej prokúratúry v Košiciach z 10. septembra 2012 č. k. Kd 133/12-23 vo veci dopravnej stavby na ceste I. triedy č. I/79 v obci Dvorianky.

GENERALNA PROKURATURA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
netrestný odbor - Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1
VI/2Gd 257/12-14
Bratislava
20.novembra 2012
 

 

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe Vášho opakovaného podnetu podaného elektronickou poštou 20. septembra 2012 ako aj doplňujúcich a súvisiacich podaní preskúmala zákonnosť vybavenia predchádzajúceho podnetu prokurátorkou Krajskej prokuratúry v Košiciach z 10. septembra 2012 č.k. Kd 133/12 - 23 vo veci dopravnej stavby na ceste 1. triedy č. 1/79 v obci Dvorianky.
V opakovanom podnete požadujete preskúmať zákonnosť celého postupu Krajskej prokuratúry v Košiciach pri vybavovaní Vášho predchádzajúceho podnetu, prízvukujete opodstatnenosť požiadaviek na zníženie hladiny hluku a tiež v tomto smere predostierate návrhy technických riešení.
Váš predchádzajúci opakovaný podnet ako aj na vec sa vzťahujúce spisy boli Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky 15. júna 2012 pod č.k. VI/2 Gd 52/12 - 25 vrátené Krajskej prokuratúre v Košiciach na náležité prešetrenie všetkých rozhodných okolností v danej veci a na vyvodenie zákonu zodpovedajúcich záverov.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky s poukázaním na obsah upovedomenia o vybavení predchádzajúceho podnetu z 10. februára 2012 č.k. Kd 194/11 - 43 pripomenula, že bude nevyhnutné posúdiť ako sa konajúce orgány vyporiadali s ochranou záujmov uvedených v ust. § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ako aj využitím oprávnení dotknutého orgánu v zmysle ust. § 140a ods. 3 stavebného zákona.
Podľa § 43d ods. 6 zákona č. 50/1976 Z b, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) z hľadiska ochrany pred hlukom a vibráciami sa musí stavba navrhnú f a postaviť tak, aby hluk a vibrácie vnímané užívateľmi stavby a osobami v jej blízkosti neprekročili úroveň, ktorá ohrozuje ich zdravie, aby im umožnili spa(, odpočívai a pracovaí v uspokojivých podmienkach.
Ochrana záujmov uvedených vust. § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sa uskutočňuje najmä v konaní o umiestnení stavby a v konaní o povolení stavby.
Rozhodnutie o umiestnení stavby „1/79 Dvorianky, odvodnenie, chodníky" bolo vydané obcou Dvorianky 29. marca 2007 č. 81/028/2007. Podľa vyznačenia nadobudlo právoplatnosť 30. apríla 2007.
Rozhodnutie o povolení tejto stavby vydal Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice 4. januára 2008 č. 2007/01477-3 a podľa vyznačenia nadobudlo právoplatnosť 10. februára 2008.
Konania o umiestnení stavby tiež o jej povolení boli zavŕšené rozhodnutiami. Rozhodnutie vydané po procesnom postupe predstavuje aplikáciu normy hmotného práva. Právnym prostriedkom dozoru prokurátora na nápravu nezákonného stavu vo veci ukončenej vydaním rozhodnutia je protest prokurátora. V danej veci však trojročná lehota na podanie protestu prokurátora ustanovená v § 27 ods. 1 písm. e) zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre už uplynula. Uplynutie tejto, svojim charakterom prekluzívnej lehoty, má za následok zánik podmienok na výkon prokurátorského dozoru.
Znamená to, že ak v danej veci zanikli podmienky na výkon prokurátorského dozoru, prokurátor nemá oprávnenie preskúmavať nielen zákonnosť samotného rozhodnutia, ale ani zákonnosť procesného postupu, ktorý vydaniu rozhodnutia predchádzal.
Pokiaľ prokurátorka Krajskej prokuratúry v Košiciach v upovedomení z 10. septembra 2012 č.k. Kd 133/12 - 23 o spôsobe vybavenia predchádzajúceho podnetu všeobecne charakterizovala vyporiadanie sa s ochranou záujmov uvedených v ust. § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ako aj využitím oprávnení dotknutého orgánu v zmysle ust. § 140a ods. 3 stavebného zákona, neznamená to, že preskúmavala zákonnosť postupu či rozhodnutí po uplynutí trojročnej prekluzívnej lehoty.
V spomenutom upovedomení nie je zmienka o vyporiadaní sa s ochranou záujmov uvedených v ust. § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v kolaudačnom konaní. V súlade s ustanovením § 35 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre bude potrebné prešetrenie v tomto smere doplniť.
Podľa § 8Í ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a ä sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.
 

V tejto súvislosti je namieste poukázať na ust. § 87 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) o podmienkach pre nariadenie nevyhnutných úprav na stavbe.
Podľa § 87 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby ( § 43d), a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom záujme nariadi vlastníkovi stavby uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku. Nariadené úpravy je vlastník povinný vykonať na vlastné náklady.
Konanie podľa tohto ustanovenia v danej veci je plne v dispozícii Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice. Je vecou tohto špeciálneho stavebného úradu, aby vyhodnotil výsledky meraní hluku a odborne posúdil, či sú splnené podmienky na nariadenie nevyhnutných úprav na stavbe ( napr. optického retardčra a lebo inej zodpovedajúcej úpravy).
Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, zo 14. mája 2012 č. 1894/4263/2012/BA/MIK, ktoré Vám bolo zaslané na vedomie, uložilo Slovenskej správe ciest povinnosti týkajúce sa objektivizácie hluku a následných opatrení.
Ide o opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru v intenciách zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podstatou riešení týkajúcich sa hladiny hluku či už podľa § 87 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) alebo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je klasifikovanie okolností majúcich základ v posúdení stavu vecí technických, ktoré prináleží odborným orgánom pôsobiacim v oblasti štátnej správy pre pozemné komunikácie či v oblasti verejného zdravotníctva.
Posúdenie a rozhodnutie aké opatrenia povedú k účinnej náprave v danej veci je záležitosťou týchto odborných orgánov a ich koordinácie i preto, že pôsobia v rezorte Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Prokuratúra pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy nedisponuje oprávnením, ktorým by mohla sama uskutočniť či nariadiť odborné posúdenie technických záležitostí. Prokurátor posúdi, či zákonom predpokladaná a tým aj povolená úvaha odborných orgánov verejnej správy pri úsudkoch týkajúcich sa technických riešení vychádzala z medzí a hľadísk ustanovených zákonom.
Prokurátor neposudzuje účelnosť a vhodnosť postupu a rozhodnutia orgánu verejnej správy.
S prihliadnutím na tieto skutočnosti Krajská prokuratúra v Košiciach nepochybila ak po prešetrení ďalších okolností vyplývajúcich z Vášho predchádzajúceho podnetu nezistila podmienky pre vykonanie opatrenia prokurátora. V súlade s ustanovením § 35 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre bude potrebné prešetrenie doplniť preskúmaním zákonnosti kolaudačného rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice zo 14. decembra 2009 č. 2009/01922-4, ktoré podľa vyznačenia nadobudlo právoplatnosť 20. januára 2010. O výsledku prešetrenia Vás Krajská prokuratúra v Košiciach upovedomí.


Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zasiela toto upovedomenie o spôsobe vybavenia opakovaného podnetu na vedomie a prípadné vykonanie opatrení Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Úradu verejného zdravotníctva MDVRR SR a tiež Krajskému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice, ako orgánom, ktorých postupu sa vybavenie týka a ktoré poskytli prokuratúre v danej veci súčinnosť.
 

 

Týmto je Váš opakovaný podnet vrátane doplňujúcich a súvisiacich podaní Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky vybavený.
 

JUDr. Ivan Minár prokurátor