GPSR-14.08.2014

Stanovisko k postupu MDSR-UVH-KE - predĺženie lehoty:

 

Treba Vám prisvedčiť, že v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rovnako ani v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nie je uvedená možnosť predĺženia lehoty na rozhodnutie z dôvodov spočívajúcich v nevyriešených ekonomických pomeroch účastníka konania.

Článok na blog.sme.sk - objektivne-priciny

 

Napokon prípadným opatrením prokuratúry voči tomuto rozhodnutiu by sa nedosiahol jeho účel t.j. dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu ako to vyžaduje ust. § 3 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v platnom znení. Možno s istotou uzavrieť, že v prípade opatrenia prokurátora by so zreteľom na jestvujúcu situáciu v danej veci došlo k ďalšiemu oddialeniu realizácie uložených opatrení, a teda k predĺženiu konania.

 

MERANIE HLUKU JANUAR-2014

MERANIE HLUKU JUL-2014

ZNALECKÝ POSUDOK NA HLUK - 19.09.2014

INFORMÁCIE O SPRÁVNOM KONANI s SSC