Radary - MVSR list pre IDH 30.06.2016

List MVSR adresovaý Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) ohľadne celoslovenského systému kamier a radarov.  

Po zrušení verejného obstarávania je problematika vytvorenia celoslovenského systému kamier a radarov vo fáze posudzovania projektu z pohľadu opisu a rozsahu predmetu zákazky.

 

 

 

 

 

FOTO-RADAR

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Služobný úrad 

Pribinova 2, 812 72 BRATISLAVA 

  

Inštitút pre dopravu 

a hospodárstvo, n,o. 

Galvaniho 7/D 

821 04 Bratislava 

  

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo: QV02-2016/000015-030

Vybavuje/linka: Mgr. Jozef Kubinec /444 14

Miesto/dátum: Bratislava 07.06.2016

 

Vec: Odpoveď na žiadosť o informáciu 

  

 

Vážený pán Matej,

Dňa 23.05.2016 bola na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky doručená Vaša žiadosť o informáciu (ďalej ako „žiadosť"), v ktorej prosíte o informáciu, či Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej ako „ministerstvo") zrušením verejného obstarávania upúšťa od pripravovaného projektu vytvorenia celoslovenského systému kamier a radarov, prípadne či plánuje ministerstvo nahradiť tento projekt iným. Ďalej sa v žiadosti pýtate aké opatrenia plánuje ministerstvo prijať k zvýšeniu bezpečnosti a dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky.

 

V prípade Vami uvádzaného projektu vytvorenia celoslovenského systému kamier a radarov išlo o verejné obstarávanie na predmet zákazky „Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru SR v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti". Uvedené verejné obstarávanie bolo zrušené a oznámenie o zrušení bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 60/2016 pod č. 6127 - ZSS, dňa 29.3.2016.

 

Po zrušení verejného obstarávania je problematika vytvorenia celoslovenského systému kamier a radarov vo fáze posudzovania projektu z pohľadu opisu a rozsahu predmetu zákazky.

 

V prípade vyhlásenia verejného obstarávania bude oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené vo verejne prístupnom vestníku verejného obstarávania, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie a v Európskom vestníku.

 

S pozdravom 

 

Ing. Ondrej Varecka

Veduci sluzobneho uradu Ministertsva vnura 

Slovenskej republiky

Služobný úrad Pribinova 2, 812 72 BRATISLAVA 
  
Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, n,o.
Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava 
  
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo: QV02-2016/000015-030
Vec: Odpoveď na žiadosť o informáciu 
Vybavuje/linka: Mgr. Jozef Kubinec /444 14
Miesto/dátum: Bratislava 07.06.2016
  
Vážený pán Matej,
Dňa 23.05.2016 bola na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky doručená Vaša žiadosť o informáciu (ďalej ako „žiadosť"), v ktorej prosíte o informáciu, či Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej ako „ministerstvo") zrušením verejného obstarávania upúšťa od pripravovaného projektu vytvorenia celoslovenského systému kamier a radarov, prípadne či plánuje ministerstvo nahradiť tento projekt iným. Ďalej sa v žiadosti pýtate aké opatrenia plánuje ministerstvo prijať k zvýšeniu bezpečnosti a dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky.
 
V prípade Vami uvádzaného projektu vytvorenia celoslovenského systému kamier a radarov išlo o verejné obstarávanie na predmet zákazky „Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru SR v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti". Uvedené verejné obstarávanie bolo zrušené a oznámenie o zrušení bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 60/2016 pod č. 6127 - ZSS, dňa 29.3.2016.
 
Po zrušení verejného obstarávania je problematika vytvorenia celoslovenského systému kamier a radarov vo fáze posudzovania projektu z pohľadu opisu a rozsahu predmetu zákazky.
 
V prípade vyhlásenia verejného obstarávania bude oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené vo verejne prístupnom vestníku verejného obstarávania, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie a v Európskom vestníku.
 
S pozdravom 
 
Ing. Ondrej Varecka
Veduci sluzobneho uradu Ministertsva vnura 
Slovenskej republiky