ÚZEMNE KONANIE STAVBY 23.09.2015

OZNAMENIE O ÚZEMNOM KONANÍ - 23.09.2015

ÚRADNA TABUĽA OBCE: http://www.obecdvorianky.sk/aktuality/?more=8#msg8

Stavba: "1/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti"
Navrhovaná stavba je umiestnená v katastrálnom území obce Dvorianky. Úprava cesty so stredným deliacim ostrovčekom je navrhovaná mimo zastavanej časti pred vstupom do obce z juhu. Výmena horných asfaltových vrstiev je navrhovaná na úseku cesty 1/79 v prieťahu obcou.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho šetrenia

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4, Košice, podala dňa 25.8.2015 a doplnila dňa 7.9.2015 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „ 1/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti " na pozemkoch parcely číslo 542, 592/1, 2854, 1950, 1951, 1952, 2007, 2001, 2000, 593/2 evidované v registri „C" KN v katastrálnom území obce Dvorianky.

Popis trasy:
Navrhovaná stavba je umiestnená v katastrálnom území obce Dvorianky. Úprava cesty so stredným deliacim ostrovčekom je navrhovaná mimo zastavanej časti pred vstupom do obce z juhu. Výmena horných asfaltových vrstiev je navrhovaná na úseku cesty 1/79 v prieťahu obcou.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
...
Obec Dvorianky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s§ 2 písmena e zákona číslo 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a VUC, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a nariaďuje v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona miestne šetrenie na deň

7.10. 2015 (streda) o 10.°° hod

so stretnutím pozvaných v zasadacej miestnosti obce Dvorianky.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanovisko aj dotknuté orgány štátnej správy.
 

Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe má sa v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona za to, že navrhovanou stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

Andrej M a r c i n
starosta obce

 

Oddelenie oblastného hygienika Košice vydalo súhlasné záväzné stanovisko pod č. 16003/2015/D404-ÚVHR/34438 zo dňa 09.06.2015 k územnému konaniu nového prvku upokojenia dopravy "1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" - INFORMACIA

HOTOVÝ PROJEKT NOVÉHO SPOMAĽOVAČA 10.06.2015

Riešenie nového spomaľovača na základe sprístupnenej dokumentacie:

ZÁKLADNE INFORMACIE:

Úsek cesty I/79 je situovaný cez zastavané územie s priamou obsluhou okolitého územia. 

Účelom rekonštrukcie cesty I/79 je dosiahnuť:

     - vyšší stupeň bezpečnosti dopravy

     - zníženie hlukového zaťaženia jestvujúcej zástavby

Rekonštruovaná cesta I/79 kategórie MZ 8/40 s jazdnými pruhmi šírky 2x3,00 m, celková dĺžka rekonštrukcie cesty I/79 je 1010 m. 

Maximálna dovolená rýchlosť na ceste I/79 na Hlavnej ulici bude 40 km/hod.

 

Nový obojstranný spomaľovač pred obcou:

Vybudovaním stredného deliaceho ostrovčeka s vybočením jazdných pruhov pri vjazde do obce Dvorianky v smere od mesta Trebišov a úpravou vodorovného a zvislého dopravného značenia dôjde k zníženiu jazdnej rýchlosti bez výrazného fyzického obmedzenia.

 

Osvetlenie nového spomaľovača:

Z hľadiska bezpečnosti účastníkov cestnej premávky je potrebné zabezpečiť verejné osvetlenie tohto ostrovčeka. Verejné osvetlenie navrhovaného stredného deliaceho ostrovčeka na ceste I/79 na južnom konci obce Dvorianky. Verejné osvetlenie ostrovčeka bude tvorené jednostrannou osvetľovacou sústavou s počtom osvetľovacích stožiarov 3ks. Celková dĺžka osvetľovanej komunikácie bude cca 110m.

 

Nový protihlukový koberec:  

Vzhľadom na to, že modelový výpočet hlukových pomerov preukázal prekročenie povolených limitov z hľadiska ochrany vonkajšieho prostredia pred hlukom z dopravy je navrhnuté položenie asfaltového koberca veľmi tenkého, ktorý prispeje k zníženiu hlukovej záťaže.  Celková dĺžka rekonštrukcie cesty I/79 je 1010 m. 

V miestach obnovy asfaltových vrstiev vozovky je po odfrézovaní asfaltových vrstiev vozovky v hrúbke 120 mm navrhnutá nasledovná skladba:

- Asfaltový koberec veľmi tenký BBTM 5A 

- Spojovací asfaltový postrek modif. PS 

- Asfaltový betón hrubozrnný modif. ACL  

- Spojovací asfaltový postrek PS 

- Emulzný mikrokoberec EM 

- výstužná oceľová dvojzákrutová sieť 

 

Zníženie hlukovej záťaže od dopravy na úseku cesty I/79 prechádzajúcim obcou Dvorianky je možné dosiahnuť:

- zabezpečením upokojenia dopravy ešte pred vjazdom do zastavanej časti obce Dvorianky tak, aby sa zvyšovanie hlukovej záťaže od náhleho znižovania rýchlosti brzdením presunulo do dostatočnej vzdialenosti od zastavaného územia obce

- úpravou zvislého a vodorovného dopravného značenia

- nahradením jestvujúcej obrusnej vrstvy vrstvou asfaltového betónu pre veľmi tenké vrstvy

- nahradenie ložnej vrstvy vrstvou asfaltu s vysokým modulom tuhosti pre zabránenie kopírovania trhlín z podkladových vrstiev

 

Zaujimavý je dopravný prieskum: 

Rýchlosti vozidiel v smere Vranov - Hriadky - nikto nedodržiava v obci 40km/h !

POSÚDENIE OPATRENÍ NA ZNÍŽENIE HLUKOVEJ ZÁŤAŽE

 

Výpočtové modely pre posúdenie opatrení na zníženie hluku pre rok 2015:

A - jestvujúci stav
A.1 - jestvujúci stav
výmena obrusnej vrstvy - BBTM

B - nový ostrovček
rýchlosti vozidiel: 40km/h smer Trebišov, 50 km/h smer Vranov n.Topľou
obrusná vrstva – asfaltový koberec mastixový

C - nový ostrovček
obrusná vrstva - BBTM
rýchlosť 50 km/h pre oba smery

D - nový ostrovček
obrusná vrstva - BBTM
rýchlosť 40 km/h oba smery

 

Tab. Výpočtové hladiny hluku podľa sčítania 02/2015 - porovnanie:

 

Pred fasádou rodinného domu 126

 

Prípustné hodnoty (dB)

 

Výpočtové hodnoty (dB)

Pokles vypočítaných hodnôt výpočt.modelov 

B - D oproti výpočtovému modelu A

Deň

Večer

Noc

Deň

Večer

Noc

Deň

Večer

Noc

Výpočtový model A

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

50

66,2

64,4

59,8

-

-

-

Výpočtový model A.1

63,5

61,6

57,3

2,7

2,8

2,5

Výpočtový model B

63,2

61,2

57,4

3

3,2

2,4

Výpočtový model C

62

60

56,1

4,2

4,4

3,7

Výpočtový model D

60,4

58,4

54,8

5,8

6

5

      - prekročenie limitnej hodnoty

Sprístupnenie informacii 10.06.2015 :

Naše číslo:
5787/2015/2220/18383

Dobrý deň pán Ing. Vitkovič,
na základe Vašej žiadosti ohľadom  fotokópie projektovej dokumentácie na stavebné
povolenie pripravovanej stavby I/79 Dvorianky a v zmysle zákona č. 211/2000Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám zasielame  predmetné dokumenty ( z dôvodu veľkosti
zásielky)  prostredníctvom dole uvedenej služby.

S pozdravom

Mgr. Viktória Kmeťová
vedúca oddelenia výmeny informácií
Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava
tel.: +421 2 502 55 340
fax: +421 2 555 68 268
mobil: 0903 256 140
mail: viktoria.kmetova@ssc.sk