MDSR - STAV RIEŠENIA II.ETAPY STAVBY "Dvorianky riešenie bezpečnosti" 16.05.2018

Na základe vyjadrenia Útvaru vedúceho hygienika rezortu Vám zasielame nasledovnú odpoveď: 

Slovenská správa ciest v liste zo dňa 02.03.2018 doručeným Útvaru vedúceho hygienika rezortu navrhla nápravné opatrenia v rámci II. etapy stavby „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti dopravy II. Etapa", a to výmenu horných asfaltových vrstiev vozovky v ostatnom prieťahu obce a osadenie samonivelizačných poklopov kanalizačných šácht". V liste uviedla, že termín realizácie tejto stavby bude závisieť od množstva pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré budú známe až po podpise Kontraktu 2018 uzavretým medzi Slovenskou správou ciest a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
 

Dňa 02.05.2018 bol na Útvar vedúceho hygienika rezortu doručený list č. SSC/2383/2018/6351/11721 zo dňa 26.04.2018, v ktorom Slovenská správa ciest oznámila, že predmetnú stavbu navrhla do Kontraktu 2018 medzi Slovenskou správou ciest a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Kontrakt 2018 bol podpísaný v apríli 2018, ale potrebné finančné prostriedky na predmetnú stavbu zo štátneho rozpočtu neboli Slovenskej správe ciest IVSC Košice pridelené. Z tohto dôvodu termín realizácie predmetnej stavby k dnešnému dňu nie je možné predpokladať. Slovenská správa ciest však uviedla, že v prípade, že z rezerv štátneho rozpočtu budú finančné prostriedky na predmetnú stavbu pridelené, budú o tejto skutočnosti informovať Útvar vedúceho hygienika rezortu.

TOPlist