MVSR nepríjme účinne opatrenia 08.07.2016

Na ministerstve vnútra neprijmu žiadne účinne opatrenia na riešenie spomalenia kamionovej dopravy na prejazde cez obec Dvorianky...

Vyplýa to z posledných sprístupnenych informacii z ministertsva v piatok 08.07.2016, pán poslanec Ivan sa bude na najbližšej schôdzi na toto osobne pýať ministra Kaliňáka, ak bude teda vôbec ešte ministrom...

Nechápem ako si toto môžu dovoliť - je preukázane, že 99% vodičov v obci nedodržuje 40km/h a 75% nedodržuje 50km/h a ministerstvo neprijme žiadne účinne opatrenia na riešenie tohto stavu...

 

K Vašej žiadosti Vám poskytujeme nasledovné informácie:

 

1. Úlohou Policajného zboru nie je zabezpečovať dodržiavanie povinností a podmienok užívania pozemných komunikácií, úlohou Policajného zboru je, podľa ustanovení § 2 ods. 1 písm. j) ak) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobiť pri jej riadení, odhaľovať priestupky a zisťovať ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňovať a prejednávať. Opatrenia na upokojovanie dopravy prijímajú orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie a výkon týchto opatrení zabezpečujú správcovia pozemných komunikácií. Dozor nad dodržiavaním povinností a podmienok užívania pozemných komunikácií, ako aj opatrení prijatých orgánmi štátnej správy pre pozemné komunikácie vykonávajú orgány štátneho odborného dozoru podľa ustanovení § 3c zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

2. Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru, aj vzhľadom na ďalšie plánované opatrenia, ktoré uviedol minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v odpovedi na interpeláciu Miroslava IVANA, považuje súčasné zabezpečenie dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti v obci Dvorianky za dostatočné.

 

3. S poukázaním na odpoveď k prvej otázke Policajný zbor neplánuje riešiť zabezpečenie dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, pri riešení tejto situácie budeme spolupracovať s príslušnými orgánmi a príslušné útvary Policajného zboru budú vykonávať kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti.

 

4. Dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky Policajný zbor orientuje predovšetkým do nehodových miest a úsekov, s cieľom znížiť počet a následky dopravných nehôd. Na ceste 1/79 v obci Dvorianky vykonávajú príslušné útvary Policajného zboru opatrenia v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v rámci svojich personálnych a materiálnych možností.

 

5. Odpoveď na túto otázku vyplýva z predchádzajúcich odpovedí.