GPSR potvrdenie prijatia podnetu - 29.01.2020

GPSR 2020 - podnety

GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

netrestný odbor Štúrova 2, 812 85 Bratislava

 

Ing. Ján Vitkovič


Naše číslo: VI/1 Gd 18/20/1000-3

Vybavuje: JUDr. Elena Černá

Bratislava 22.01.2020

 

Vec: potvrdenie prijatia podnetu

 

Podľa § 34 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov týmto potvrdzujem prijatie Vášho písomného podnetu z 12.01.2020, doručeného poštou 14.01.2020 a elektronicky 15.01.2020, ktorým sa domáhate preskumania zákonnosti aktuálneho postupu Ministerstva dopravy  a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu vo veci riešenia hlukových pomerov z dopravy po cestnej komunikácii I/79 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky.

O spôsobe vybavenia podnetu budete písomne upovedomený v zákonom stanovenej lehote.

 

JUDr. Elena Černá prokurátorka

TOPlist