Cesta I/79 a obec Dvorianky v Strategickom pláne rozvoja dopravy SR do roku 2020

V náväznosti na riešenie dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva hlukom, vibráciami a emisiami z cestnej dopravy v obci Dvorianky (Hlavná ulica) sme za petičný výbor Dvorianky podali pripomienku na zaradenie obchvatu obce Dvorianky a obchvatov ďalšich obcí na ceste I-79 (od Hriadok po Vranov nad Topľov) do strategického dokumentu SPRDI SR 2020 - Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020. Naša pripomienka bola prijatá a na základe nej do prílohovej časti konečného znenia bolo doplnené riešenie cesty I-79 obchvaty obci v úseku Hriadky - Vranov nad Topľov vrátane obce Dvorianky. 

 

SPRDI SR 2020 - prijatá pripomienka pre konečné znenie

Naša pripomienka bola prijatá a na základe nej do prílohovej časti konečného znenia bolo doplnené riešenie cesty I-79 obchvaty obci v úseku Hriadky - Vranov nad Topľov vrátane obce Dvorianky.

Ing. Vitkovič Ján, Petičný výbor Dvorianky (e-mailzo dňa 22.04.2014) Ing. Ján Vitkovič podal podnet na doplnenie SPRDI SR 2020 o riešenie cesty 1/79 - obchvaty obcí v úseku Hriadky - Vranov nad Topľou vrátane obce Dvorianky. Do prílohových častí konečného znenia oboch stratégií navrhuje zaradiť nasledovné: doplniť riešenie cesty 1/79 obchvaty obcí v úseku Hriadky — Vranov nad Topľou vrátane obce Dvorianky do SPRDI SR.

Do prílohových častí konečného znenia je potrebné:
doplniť riešenie cesty 1/79 - obchvaty obcí v úseku Hriadky - Vranov nad Topľou vrátane obce Dvorianky do SPRDI SR 2020.

www linka na stanovisko MZPSR

 

Informácia pre schvaľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie

V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (strategického environmentálneho hodnotenia) predmetného strategického dokumentu s celoštátnym dosahom zainteresovaná verejnosť vznikla už počas pripomienkovania zámeru (3 subjekty) a pri správe o hodnotení sem zaraďujeme 1 subjekt. Sú nimi:

  • Občianske združenie Malé Karpaty, Továrenská 1, 908 73 Veľké Leváre 

  • RNDr. Anna Zemanová, Koncová 25, 831 07 Bratislava

  • Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

  • Ing.Vitkovič Ján, Petičný výbor Dvorianky

 

Stanovisko MZPSR 

 

UZNESENIE VLÁDY SR číslo 311 z 25.júna 2014

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23660