VOP - vybavenie podnetu - 30.05.2019

Navrhované opatrenie obchvat obce ako definitívne riešenie sa nerealizuje !

Kancelaria verejného ochrancu práv podnet uzavrela ako opakovaný podnet, resp. podnet vo veci, ktorá už bola zo strany VOP preskúmaná a vybavená - podnet SP. zn. 2425/2012/VOP bol verejnou ochrankyňou práv podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom ochrancovi práv preskúmany a vybavený ako opodstatnený ešte v roku 2014. 

V „Oznámení” verejná ochrankyňa práv navrhla MDVRR SR, za účelom zabezpečenia nápravy smerujúce k zefektívneniu riešenia redukcie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie I/79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126, náhradné doplnkové protihlukové opatrenie, ktoré bližšie nekonkretizovala a išlo o nový spomaľovač pred obcou. Zároveň navrhla aj zvážit' možnosti skrátenia termínu realizácie obchvatu ako definitívneho riešenia.

Pritom práve toto definitívne riešenie - obchvat obce sa nerealizuje !

 

Verejná ochrankyňa práv ešte v roku 2014 konštatovala, že doterajším postupom orgány verejnej správy umožnili pokračovanie v porušovaní Vašich základných práv na ochranu zdravia, na priaznivé životné prostredie a na pokojné užívanie majetku, a preto podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o verejnom ochrancovi práv už teda boli navrhnuté príslušným orgánom verejnej správy opatrenia na zabezpečenie nápravy. 

 

Výsledkom doterajšieho konania zodpovedných orgánov oprávnených na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 335/2007 Z. z. je, že nedokázali poskytnúť reálnu ochranu Vášmu základnému právu na ochranu zdravia, právu na priaznivé životné prostredie a právu na pokojné užívanie majetku. Aj keď konanie príslušných orgánov posudzujem ako plynulé a vykonávané v medziach ustanovených zákonom, vo výsledku ho nemôžem hodnotiť ako účinný prostriedok nápravy v zmysle požiadavky a záväzku vyplývajúceho z čl. 13 Dohovoru, ktorý sa nevzťahuje iba na konanie súdov, ale vzťahuje sa aj na konanie všetkých vnútroštátnych orgánov, ktoré štát ustanovil ako právne cesty uplatňovania a vymáhania plnenia práv.

 

TOPlist