KAMERA NA HLAVNEJ ULICI 

NA KRIŽOVATKE - 19.12.2017

Obec monitorovana kamerami - kamera na krizovatke na Hlavnej ulici - 20.10.2018

19.12.2017 - Kamerový systém v obci Dvorianky
Tak kamery v obci predsa len nejaké budú... :-)
Nie su to kamery vrámci monitorovania dopravy na Hlavnej ulici, jedna sa iba o monitorovanie kriminality na uliciach v obci, ale počíta sa aj s posilnením bezpečnosti cestnej dopravy na Hlavnej ulici - hlavná križovatka.

 

Zámerom projektu je vybudovanie siete IP kamier s prenosovou sústavou signálu a obslužným pracoviskom s príslušným hardvérovým a softverovým vybavením, ktoré zabezpečia kontinuálne monitorovanie a záznam z exponovaných lokalít obce.

Dnes bola v centralnom registre zmluv WWW.CRZ.GOV.SK uverejnena zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017, kde obec Dvorianky dostane 5.000 EUR na kamerovy system v obci, k tomu 20% obecnych z celkovej sumy projektu.

Linka: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3254038&l=sk
ZMLUVA PDF: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=3254044&text=1

Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Košice - z programu 0D60701.33096 podľa zákona č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017, podľa zákona č. 583/2008 Z. z. a podľa Rozhodnutia č. 2 zo zasadnutia Komisie zo dňa 06. 12. 2017 na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality „Kamerový systém v obci Dvorianky“ (uviesť jeho názov) v sume uvedenej v článku II bod 1 tejto zmluvy.

Príjemca sa zaväzuje, že z vlastných zdrojov bude spolufinancovať aspoň 20 % výdavkov z celkového rozpočtu projektu, za vlastné zdroje sa nepovažujú dotácie zo štátneho rozpočtu získané z iných zdrojov.
 

Názov projektu: Kamerový systém v obci Dvorianky

Cieľ projektu:
1) Cieľom tohto projektu je zabezpečenie komplexnej ochrany života, zdravia a majetku ; obyvateľov, návštevníkov obce, návštevníkov pohrebiska, ako aj majetku obecných inštitúcii, fyzických a právnických osôb dislokovaných na území obce formou situačnej prevencie. Mame záujem zabezpečovať komplexnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, návštevníkov pohrebiska v čo najväčšej miere umiestnením kamier na vybrané miesta v obci (budovu obecného úradu, námestie pri materskej škole, cintorína, futbalového ihriska strelnice a hlavnej križovatky).
Zámerom projektu je vybudovanie siete IP kamier s prenosovou sústavou signálu a obslužným pracoviskom s príslušným hardvérovým a softverovým vybavením, ktoré zabezpečia kontinuálne monitorovanie a záznam z exponovaných lokalít obce podľa  grafického vyobrazenia, ktoré tvorí prílohu žiadosti. Na základe uvedenej uvedených skutočnosti sa od realizácie projektu očakáva:

• preventívne pôsobenie na príčiny a podmienky výskytu kriminality a iných sociálnych patologických javov, odhaľovanie priestupkov, trestných činov a podpora pri ich objasňovaní,
• operatívne vyrozumenie príslušných orgánov, ako aj včasné zásahy, asistencie a pomoc obyvateľom na miestach výskytu mimoriadnych udalostí (napríklad dopravné nehody, požiare, povodne a iné živelné udalosti),
• ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce, ochrana majetku obce, inštitúcií a podnikateľských subjektov.
• posilnenie bezpečnosti cestnej dopravy na frekventovaných úsekoch

Cieľom obce Dvorianky je prijímať účinné postupy a opatrenia na miestnej úrovni k eliminácií bežnej kriminality, ktoré je možné účinne aplikovať a tieto aktívne zamerať na problematiku frevencie a pozitívne ovplyvňovať bezpečnostnú situáciu obce v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom časovom horizonte formou situačnej prevencie, ktorá je špecificky orientovaná na kriminalitu, na ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov alebo iných subjektov prostredníctvom kamerového systému obce.