MVSR-OUKE-25.08.2014

Opodstatnená sťažnosť na postup OUKE-OCDaPK

 

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE

Komenského 52,041 26 Košice

 

Vážený pán Ing. Ján Vitkovič

VáS list Číslo/zo dňa

Vec:Oznámenie o vybavení sťažnosti č. 47/2014-sť - zaslanie

 

Okresnému úradu Košice bolo dňa 02. 06. 2014 postúpené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekciou verejnej správy Vaše podanie zo dňa 16. 05. 2014, v ktorom namietate nedodržanie zákonnej lehoty pri vybavovaní Vašej sťažnosti a zároveň namietate zaujatosť pri prešetrovaní Vašej sťažnosti. Podanie bolo po jeho prijatí zaevidované v Centrálnej evidencii Okresného úradu Košice pod číslom 47/2014- sť.

Vaše podanie bolo na základe obsahu posúdené ako sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa §22 ods.l zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, vo vzťahu k sťažnosti vybavovanej Okresným úradom Košice, pod číslom 44/2013 - sť.

Počas prešetrovania sťažnosti holo vykonané a zabezpečené:

prešetrovanie bolo vykonané na Okresnom úrade Košice, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií

zabezpečený bol sťažnoslný spis Okresného úradu Košice pod číslom 44/2013 - sť.

zabezpečený bol spis Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach č. 2013/02854

so sťažnosťou bol oboznámený vedúci odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií JUDr. Viktor Zvolenský

zabezpečené boli súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

 

Prešetrovanie sťažnosti č. 47/2014-sť sa uskutočnilo na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií v období od 03. 06. 2014 do 13. 08. 2014

Vykonaným prešetrením bolo zistené:

Vykonaný prešetrením bolo zo zistené, že dňa 29. 11. 2013 bolo listom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky postúpené Vaše podanie zo dňa 25. II. 2013, v ktorom ste namietali nedodržanie zákonnej lehoty a zaujatosť pri vybavovaní Vašej sťažnosti zo dňa 20. 05. 20 i 3.

Vaša sťažnosť zo dňa 25.11. 2013 bola vyhodnotená ako neopodstatnená. Oznámenie o výsledku vybavenia sťažnosti Vám bolo oznámené listom číslo OU-KE- OCDPK/2013/03825-2 zo dňa 19. 12. 2013. V oznámení o výsledku vybavenia sfažnosti sa uvádza: „Na začiatku Vás chceme upozorniť, že na odbore dopravy a pozemných komunikácii. Okresného úradu Košice bolo ministerstvom dopravy, výstavby a RR SR určené jedno pracovné zaradenie na funkciu samostatný odborný radca na úseku pozemných komunikácií - Špeciálny stavebný úrad. Táto kvôla platí aj po organizačnej zmene prechodu Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice pod ministerstvo vnútra na odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Košice v zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tejto odbornej činnosti zastupiteľnosť nie je. Sme si vedomí, že oznámenie o výsledku vybavenia sťažnosti Ing. Vitkoviča bolo zaslané po zákonom stanovenej lehote - oneskorene z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti pracovníka, ktorý Vašu sťažnosť prešetroval. Túto skutočnosť sme Vám oznámili listom dňa 2.9.2013 pod č. 2013/02853-3. Chceme podotknúť, že nezávislosť pri prešetrovaní sťažnosti a nielen vo Vaáom prípade nie je zaručená referentom - jednotlivou osobou, ktorý sťažnosť prešetruje, ale dodržiavaním ustanovení jednotlivých zákonov."

V zmysle § 15 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach") bol vedúci odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií JUDr. Viktor Zvolenský listom zo dňa 13. 06. 2014 oboznámený s obsahom sťažnosti Zároveň mu bolo umožnené vyjadriť sa k predmetnej sťažnosti. Vo vyjadrení sa uvádza:

„ Na Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach a následne od 01. 10. 2013 na Okresnom úrade Košice, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácii, na úseku pozemných komunikácii bolo určené jedno pracovné miesto na funkciu samostatný odborný radca, ktorý vykonáva špeciálny stavebný úrad a prešetruje sťažnosti, petície a podáva informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Tým pracovníkom je Ing. Ján Halapi, ktorý jediný má odbornú spôsobilosť na vykonávanie uvedenej agendy."

„ Je pravda, a sme si vedomí, že oznámenie o výsledku vybavenia sťažnosti Ing. Vitkoviča bolo zaslané po zákonnej lehote, ktorá je stanovená zákonom č. 9/2010 z. z. o sťažnostiach a to z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti Ing. Halapiho, ktorý podstúpil operačný zákrok a práceneschopný bol niekoľko mesiacov. Ďalší pracovník na uvedenú agendu nebol. V tejto časti sme si vedomí našej chyby, o čom sme informovali aj Ing. Vitkoviča listom dňa 02. 09. 2013 pod č. 2013/02854-3.

 

Podľa § 13 ods. 1 zákona o sťažnostiach príslušný orgán verejnej správy jc povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Podľa § 13 ods. 2 zákona o sťažnostiach ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca lehotu podľa odseku 1 predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Lehotu nemôže predĺžiť splnomocnený zástupca, ktorý sťažnosť prešetruje. Orgán verejnej správy oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona o sťažnostiach sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti.

 

Vykonaným prešetrovaním bolo zistené, že odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nevyhodnotil Vašu sťažnosť zo dňa 25. 11. 2013 správne. Pri prešetrovaní sťažnosti zo dňa 20. 05. 2013 nebola dodržaná lehota na vybavenie sťažnosti, nakoľko oznámenie o výsledku vybavenia sťažnosti bolo zaslané poštou dňa 02. 09. 2013, t.j. 12 pracovných dní po uplynutí zákonnej lehoty. K predĺženiu lehoty podľa § 13 ods. 2 zákona o sťažnostiach nedošlo. Sťažnosť zo dňa 20. 05. 2013 prešetroval Ing. Ján Halapi, t.j. osoba, voči ktorej sťažnosť smerovala. Uvedeným konaním odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií došlo k porušeniu § 12 a § 13 zákona o sťažnostiach. Zároveň týmto konaním bolo porušené Vaše právo na včasné vybavenie podania, ako aj právo na nezaujatosť v konaní orgánu štátnej správy.

 

Vzhľadom na to, že v rámci prešetrovania Vašej sťažnosti, evidovanej na Okresnom úrade Košice pod číslom 44/2013 - sť, neboli vykonané úkony tak, ako to predpokladá zákon o sťažnostiach a pri prešetrovaní sťažnosti zo dňa 20. 05. 2013 bol porušený § 12 a § 13 zákona o sťažnostiach hodnotím Vašu sťažnosť ako opodstatnenú.

 

Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti ukladám vedúcemu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii JUDr. Viktorovi Zvolenskému povinnosť:

1. určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky, v termíne do 30. 08.2014

2. prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, v termíne do 30.08.2014

3. predložiť prijaté opatrenia prednostovi Okresného úradu Košice, v termíne do 30. 08. 2014

4. predložiť prednostovi Okresného úradu Košice správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti, v termíne do 16. 09. 2014

5. oznámiť Vám prijaté opatrenia, v termíne do 30. 08. 2014.

 

JUDr. Martin Petruško 

prednosta