Samospráva cestu I-79 nerieši

Obec Dvorianky ako aj ďalšie okolité obce problém neriešia.

OBČAN ZA DVERAMI 2019

VRANOV nad Topľou

Mestu nebola doposiaľ doručená dokumentácia "Štúdia realizovateľnosti cesty I/79 Vranov nad Topľou št. hr. SR/UA". V platnom územnom pláne mesta a aj v územnoplánovacej dokumentácii PSK je schválená trasa preložiek ciest I. triedy aj so súhlasným stanoviskom SSC. Mesto sa bude aj naďalej snažiť presadiť realizáciu týchto preložiek, ktoré by pomohli zlepšiť životné prostredie nielen mestských častí Lomnica a Čemerné.

 

SAČUROV

Obec Sačurov zastúpená starostom obce Petrom Barátom doteraz neriešila, ale ani nerieši dopravnú situáciu na ceste I/79 v súvislosti s vybudovaním obchvatu obce Sačurov.

 

SEČOVSKÁ POLIANKA

Naša obec neuskutočnila a ani nerieši žiadne kroky v tejto veci. 

 

PARCHOVANY

Obec Parchovany nebola prizvaná k žiadnemu rokovaniu zo strany Košického samosprávneho kraja, ani iných kompetentných orgánov.

 

DVORIANKY

Obec na infožiadosť neodpovedala a v rélacii Občan za dverami sa starosta vyjadril, že obec stav ohľadom cesty nerieši.

Samosprávne kraje problém vnímaju

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ PODPORUJE PETIČNÝ VÝBOR

Prešovský samosprávny kraj dňa 24.09.2018 listom č. 06310/2018/DCI sme Vám zasielali podporné stanovisko k riešeniu dopravnej situácii na cestne 1/79 Vranov nad Topľou - Trebišov.
V tomto podpornom liste sme z pohľadu Prešovského samosprávneho kraja navrhli riešenie problematickej dopravnej situácie modernizáciou úseku cesty 1/79 Vranov nad Topľou - Trebišov. List sme adresovali generálnemu riaditeľovi cestnej dopravy a pozemných komunikácií Petrovi Vargovi, MBA, MSc. na Ministerstvo dopravy SR.
Musíme Vám podotknúť, že obec Dvorianky sa nachádza na území Košického samosprávneho kraja a správcom komunikácie cesty 1/79 Vranov nad Topľou - Trebišov je Slovenská správa ciest, investorom údržby a opráv je Slovenská Republika.
Časť úsek cesty 1/79 Vranov nad Topľou - Trebišov sa síce nachádza aj na území Prešovského kraja avšak Prešovský samosprávny kraj má správe a údržbe len cesty II. a III. triedy na území kraja. Preto konkrétne riešenie tejto problematiky sa nachádza mimo našu kompetenciu.
Vašu aktivitu a návrhy podporujeme a pevne veríme, že dôjde k zlepšeniu dopravnej situácie na ceste 1/79 Vranov nad Topľou - Trebišov.

VUCPO Podporuje petičný výbor - 26.09.2018

 

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Cesta I/79 je vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest. Prípravu a realizáciu modernizácie zabezpečuje Slovenská správa ciest v súlade s kontraktom medzi Slovenskou správou ciest a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy a výstavby SR.
Konkrétne na ceste I/79 v obci Dvorianky zabezpečila Slovenská správa ciest, v rámci projektu I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti + asfalty, realizáciu radu opatrení na elimináciu negatívnych vplyvov dopravy - najmä hluku, na obyvateľov obce. Bolo realizovaných niekoľko meraní hluku. Rýchlosť na ceste I/79 v obci Dvorianky bola znížená na 40 km/h. Dopravná polícia vykonáva v obci a jej okolí cestné kontroly, zamerané na kontrolu dodržiavania maximálnej rýchlosti. Na ceste bol osadený radar na informatívne meranie rýchlosti vozidiel. Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky bolo použité dopravné značenie s reflexnými prvkami. Pri vstupe do obce bol osadený ostrovček s cieľom znížiť rýchlosť vozidiel pred vstupom do obce.
V roku 2019 pripravuje Slovenská správa ciest Bratislava v rámci II. etapy projektu výmenu obrusnej vrstvy krytu cesty I/79 v obci Dvorianky s použitím asfaltobetónu so špeciálnymi prímesami na zníženie hluku. Súčasťou projektu je aj výmena poklopov v obci Dvorianky za špeciálne samonivelačné poklopy. Všetky tieto opatrenia prispejú k ďalšiemu zníženiu hluku a otrasov z dopravy, čo by malo potvrdiť meranie hluku po ukončení realizácie opatrení.
Štúdiu realizovateľnosti „Cesta I/79 Vranov nad Topľou - št. hr. SR/UA" spracovala pre Slovenskú správu ciest projekčná spoločnosť Dopravoprojekt a.s. V rámci štúdie bola spracovaná CBA analýza nákladov a prínosov a test citlivosti. Na základe ich výsledkov štúdia odporúča pokračovať v príprave obchvatov obcí Hriadky, Vojčice a mesta Trebišov. Na ostatných úsekoch nedosiahol rentabilitu žiaden variant, preto štúdia odporúča rekonštrukciu cesty v jestvujúcej trase. Posúdenie realizovateľnosti a rentability je nevyhnutné v prípade financovania stavby zo zdrojov Európskej únie. Štúdia je spracovaná renomovanou projekčnou spoločnosťou a Košický samosprávny kraj nespochybňuje odbornosť spracovateľa.
Slovenská správa ciest má pripravených viacero štúdií a projektových dokumentácií, avšak bez dostatočného financovania zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR, nie je možná ich ďalšia príprava a realizácia. Slovenská správa ciest nemá dostatok finančných zdrojov ani na realizáciu stavieb modernizácie ciest I. triedy na území Košického kraja, pri ktorých štúdie jednoznačne preukázali realizovateľnosť a rentabilitu. Cesty I. triedy na území Košického kraja, vzhľadom na absenciu diaľnic a rýchlostných ciest, pritom plnia funkciu nadradenej cestnej infraštruktúry, dokonca sú spoplatnené mýtom, napriek tomu, že nie sú súbežné so žiadnymi rýchlostnými cestami ani diaľnicami.
Košický samosprávny kraj bude na rokovaniach s Ministerstvom dopravy a výstavby SR požadovať výrazné navýšenie finančných prostriedkov na modernizáciu ciest I. triedy na území Košického kraja.

VUCKE - INFORMACIE 26.01.2018

TOPlist