POSLANECKÝ PRIESKUM 12.06.2015 OHĽADNE STAVU V OBCI DVORIANKY

INTERPELACIA POSLANCA MIČOVSKÉHO 25.06.2015

Dnes (12.06.2015) bol na Hlavnej ulici na poslaneckom prieskume poslanec Ing. Ján Mičovský, CSc. spolu so svojim asistentom. Zaujímal sa konkrétne o stav riešenia dopravy na Hlavnej ulici v obci, ako je teda aktuálne riešeny hluk, vibracie a emisie NO2 ako aj sa zaujímal o stav realizacie obchvatu obce

Prisľúbil poslaneckú interpelaciu na ministra dopravy ohľadne aktuálneho stavu riešsenia na Hlavnej ulici a ohľadne neriešenia schváleneho obchvatu obce...

 

Jeden poslanec čo zmôže? 

Minister dopravy bude musiet vysvetľovať, prečo už dva roky (2014-2015) nedalo ministerstvo peniaze na obchvat. Na interpelacie poslanca minister totiž musí odpovedať. Obyčajný občan nemôže podať sťažnosť na ministra, dopadne to takto: ÚRAD VLÁDY SR - Vybavenie sťažnosti - 16.02.2015

"...žiadny právny predpis ÚV SR neukladá povinnosť vykonávať kontroly na základe žiadostí fyzických osôb."

 

Škodlivé emisie NO2 z kamionov v obci ?

"V prípade, že to žiadateľ, resp. obec Dvorianky, bude považovať za nutné, môže si indikatívne meranie objednať za odplatu u niektorej z komerčných firiem, ktoré sú na tento účel príslušne akreditované a disponujú potrebnou technikou."

ŠKODLIVÉ EMISIE NO2 Z KAMIONOV