RÝCHLOSŤ TREBA MERAŤ - MDSR 01.03.2018

Ministerstvo na základe vyjadrenia Útvaru vedúceho hygienika rezortu si dovoľuje opakovane uviesť informáciu, že na prejazdnom úseku obce Dvorianky na Hlavnej ulici je potrebné zamerať sa na sledovanie dodržiavania maximálne povolenej rýchlosti, čo povedie k spomaleniu dopravy a tým aj k možnosti zníženia hlukovej záťaže obyvateľov obce.

MDSR:
Na základe vyjadrenia Útvaru vedúceho hygienika rezortu Vám zasielame nasledovnú odpoveď:
Ministerstvo sa listom č. 17167/2017/OK/38048 zo dňa 22.05.2017 na základe vyjadrenia Útvaru vedúceho hygienika rezortu č. 1726382017/ÚVHR/36605 zo dňa 16.05.2017 vyjadrilo k Vášmu podnetu na dodržiavaniu maximálne povolenej rýchlosti v sledovanom úseku cesty 1/79 v obci Dvorianky, a to v súvislosti s osadením fotoradarov. List ministerstva č. 17167/2017/OK/38048 zo dňa 22.05.2017 Vám zasielame v prílohe tohto listu.
Ministerstvo na základe vyjadrenia Útvaru vedúceho hygienika rezortu si dovoľuje opakovane uviesť informáciu, že na prejazdnom úseku obce Dvorianky na Hlavnej ulici je potrebné zamerať sa na sledovanie dodržiavania maximálne povolenej rýchlosti, čo povedie k spomaleniu dopravy a tým aj k možnosti zníženia hlukovej záťaže obyvateľov obce.
Ministerstvo opakovane uvádza, že nie je v kompetenciách Útvaru vedúceho hygienika rezortu kontrola dodržiavania dopravných predpisov účastníkmi cestnej premávky, ani realizácia opatrení na dodržiavanie predpísanej maximálne povolenej rýchlosti v obci Dvorianky na ceste 1/79. Z tohto dôvodu ani realizácie stavby „Vážnica Dvorianky - 24 hod. systém sledovania dopravy" súvisiacej s kontrolou cestnej rýchlosti a slúžiacej na objektiv i zo van i e dodržiavania maximálnej predpísanej rýchlosti v obci nieje pôsobnosti ani kompetenciách Útvaru vedúceho hygienika rezortu. "

 

PRÍLOHA:

Na základe vyjadrenia Útvaru vedúceho hygienika č. 17263/2017/ÚVHR/36605 zo dňa 16.5.2017 Vám zasielame odpoveď:
Útvar vedúceho hygienika rezortu súhlasí s názorom žiadateľa, že výstavba spomaľovacieho ostrovčeka na vjazde do obce Dvorianky nerieši hlukovú situáciu v prejazde obcc. Útvar vedúceho hygienika sa jednoznačne stotožňuje so závermi akreditovaných spoločností, ktoré vyplývajú z hlukových štúdií, žc na prejazdnom úseku obce Dvorianky na Hlavnej ulici je potrebné zamerať sa na sledovanie dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti, čo povedie k spomaleniu dopravy a tým aj k zníženiu hlukovej záťaže obyvateľov obcc. Z tohto dôvodu je potrebné prijať také účinné riešenia, ktoré zabezpečia, aby účastníci cestnej premávky boli v sledovanom úseku cesty 1/79 nútení dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť. Podotýkame však, že v kompetenciách Útvaru vedúceho hygienika rezortu nie je kontrola dodržiavania dopravných predpisov účastníkmi cestnej premávky ani používanie správneho donútenia.
Osadenie fotoradarov by mohlo byť aj z nášho pohľadu napomôcť účinnému riešeniu spomalenia dopravy po ccstc 1/79 v prieťahu obce Dvorianky, avšak ani realizácia tohto opatrenia nieje v kompetenciách Útvaru vedúceho hygienika rezortu.

TOPlist