Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR

Oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefánikovi 50 A, 040 00 Košice 

 

Košice dňa 09.12.2013

Číslo: 07659/2013 D404-ÚVHR75579 

Stupeň dôvernosti: VJ 

 

Toto rozhodnutie nadobudlo 

pravoplatnost dna: 27.12.2013

vykonatelnost dna: 27.12.2013

 

R O Z H O D N U T I E

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice (ďalej len „MDVRR SR"), ako príslušný orgán štátnej správ, na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. f). § 3 ods. 2 pism. b) a § 7 pism. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ..zákon í. 355.2007 Z. z.") vo veci vydania pokvnu na odstránenie nedostatkov, ktorým je zvýšená hladina hluku v dôsledku dopravy po cestnej komunikácii 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky účastníkovi konania Slovenská správa ciest, Miletiíova 19, 826 19 Bratislava, IČO 003328 podľa § 46 a § 47 zákona č. 71 .1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ..správny poriadok") vydáva tento pokyn

 

1. Účastník konania jc povinný zrealizovať cestný obchvat obce Dvorianky, ktorý- sa bude realizovať vybudovaním preložky cesty 1/79 mimo intravilán obce Dvorianky, podľa nasledovného časov ého harmonogramu:

             a) predprojektová príprava obchvatu Termín: do 30.11.2016

             b) projektová príprava obchvatu Termín: do 31.07.2021

             c) stavebná realizácia obchvatu Termín: do 31.08.2023

 

2. Účastník konania je povinný priebežne informovať MDVRR SR o plnení uložených opatrení podľa predchádzajúceho bodu 1.

Termín: Priebežne, minimálne 1x do roka 

 

O d ô v o d n e n i e

 

Na základe podnetu obyvateľov obce Dvorianky, ktorým poukázali na zvýšenie hladin> hluku v dôsledku cestnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici, bol zo strany MDVRR SR ako orgánu na ochranu verejného zdravia (ďalej len „správny orgán") zahájený výkon štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 zákona č. 355/2007 Z.z.

 

V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru bola v dňoch 07. - 09.09.2011 a 21.09.2011 zabezpečená objektivizácia úrovne imisií hluku pred rodinným domom v obci Dvorianky na Hlavnej ul. č. 126. Na základe výsledkov nameraných hodnôt hluku uvedených v Protokole č. j.: 01/09/11 zo dňa 25.10.2011 vypracovanom odbornými pracovníkmi MDVRR SR a v zmysle Prílohy vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí (ďalej len ..vyhláška MZ SR č. 549 2007 Z. z.) bolo preukázané, že na mieste merania a v čase merania - deň, večer a noc, nameraná hodnota hluku prekračovala prípustnú hodnotu uvedenú v prílohe predmetnej vyhlášky. Podnet bol preto správnym orgánom vyhodnotený ako opodstatnený. Bolo skonštatované, že zdrojom hluku je dopravný hluk z cesty 1/79 Trebišov - Vranov nad Topľou v obci Dvorianky, ktorá prechádza vo vzdialenosti 9 m od rodinného domu na Hlavnej ul. č. 126.

 

Dňa 26.10.2011 bolo voči Slovenskej správe ciest, Miletičova 19. 826 19 Bratislava (ďalej len ..účastník konania) zahájené správne konanie, za porušenie povinnosti prevádzkovateľa zdroja hluku podľa § 27ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z.. súčasťou ktorého bolo aj rozhodnutie č. 07659/2013/D404-ÚVHR21088 zo dňa 26.03.2013 (ďalej len ..rozhodnutie"), ktorým správny orgán uložil účastníkovi konania pokyn na realizáciu projektu „Riešenie bezpečnosti v Dvoriankach" v dvoch etapách. V prvej etape mal účastník konania zabezpečiť vypracov anie hlukovej štúdie z cestnej premávky v obci Dvorianky s dôrazom na hluk pred rodinným domom na Hlavnej ul. č. 126. V druhej etape, na základe výsledkov hlukovej štúdie, mal účastník konania zabezpečiť vyhotovenie projektovej dokumentácie na realizáciu opatrení, ktorá bude obsahovať konkrétne stavebno-technické riešenie bezpečnostnej situácie cesty L79 v obci Dvorianky s dôrazom na odstránenie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie, ako aj analýzu dopadu prípadného odstránenia prvku upokojenia dopravy pred rodinným domom na Hlavnej ul. č. 126 a to v termíne do 31.12.2013. Následne v termíne do 30.06.2014 mal účastník konania povinnosť zabezpečiť stavebnú realizáciu konkrétnych opatrení vyplývajúcich z projektovej dokumentácie v obci Dvorianky.

 

Účastník konania na pracovnej porade konanej dňa 16.08.2013 na MDVRR SR predložil hlukovú štúdiu stavby ..I 79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" (ďalej len „hluková štúdia"), ktorú dal vypracovať v zmysle pokynu z rozhodnutia správneho orgánu. Hlukovú štúdiu vypracovala spoločnosť EDOS plus. s.r.o.. doc. Ing. Ján Mandula. CSc a doc. Ing. Brigita Salaiová, CSc.. Košice - júl 2013.

 

Hluková štúdia uvádza, že najúčinnejším riešením nadmerného hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii V79 v obci Dv orianky na Hlavnej ul. č. 126 je vylúčenie tranzitnej dopravy z prieťahu obce vybudovaním obchvatu. Toto opatrenie ako jediné zabezpečí zníženie hladiny hluku pod hodnotu prípustných hladín hluku, nakoľko pri všetkých ostatných technicky a dopravne možných opatreniach by nedošlo k poklesu hladín hluku pod prípustné hodnoty.

 

V zmysle záverov hlukovej štúdie stavby „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" a pracovnej porady zo dňa 16.08.2013. požiadal účastník konania podaním č. 684/2013/3210/30364 zo dňa 18.09.2013 o zmenu rozhodnutia. Ako dôvod na zmenu rozhodnutia uviedol účastník konania jeho nevykonateľný obsah, nakoľko rozhodnutím mu správny orgán uložil povinnosti s lehotami na ich plnenie, ktoré sa už v čase vydania rozhodnutia objektívne nemohli zrealizovať. Účastník konania svoju žiadosť odôvodnil tým, že zo záverov hlukovej štúdie stavby „179 Dvorianky riešenie bezpečnosti", vypracovanej na základe bodu 1 predmetného rozhodnutia vyplýva, že najúčinnejším a najkoncepčnejšim riešením na odstránenie nadmernej hlučnosti z pozemnej dopravy po ceste I 79 v obci Dvorianky je vy lúčenie tranzitnej dopravy z prieťahu obce Dvorianky, t.j. vybudovanie obchvatu obce. Nakoľko predpokladaný časový' harmonogram investičnej prípravy a realizácie obchvatu obce Dvorianky je výhľadovo až do roku 2023, nie je v možnostiach Slovenskej správy ciest vykonať toto opatrenie v lehote do 30.06.2014, tak ako jej to určil správny orgán v bode 2 rozhodnutia. Súčasne predložil správnemu orgánu návrh predpokladaného časového harmonogramu investičnej prípravy obchvatu obce Dvorianky, ktorá sa bude realizovať vy budovaním preložky cesty 1 79 od obce Vranov nad Topľou po obec Hriadky. Realizácia predprojektovei prípravy tejto stavby by mala byť uzavretá do 30.11.2016. projektová príprava stavby do 31.07.2021 a záv erečná etapa samotnej stavebnej realizácie cestného obchvatu obce Dvorianky sa predpokladá v priebehu mesiaca august 2021 až mesiaca august 2023.

 

Vedúci hygienik rezortu MDVRR SR ako vecne a funkčne príslušný správny orgán v rámci konania o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 65 ods. 2 správneho poriadku a na návrh osobitnej komisie zriadenej podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku zrušil rozhodnutie oblastného hygienika Košice č. 07659 2013D404-ÚVHR21088 zo dňa 26.03.2013 a súčasne dal pokyn správnemu orgán, aby vzdujme ochrany verejného zdravia v zmysle záverov hlukov ej štúdie opätovne uložil konkrétne povinností účastníkovi konania ako nositeľovi týchto povinnosti podľa § 27 ods. 1 zákona č. 355 2007 Z.z. so stanovením primeraných lehôt na ich plnenie.

 

Účastník konania v liste č. 5095/2013/6351/41364 doručenom správnemu orgánu dňa 25.11.2013 uviedol, že z dôvodu koncepčného riešenia dopravnej situácie na ceste 1/79 navrhuje riešiť obchvat obce Dvorianky ako súčasť preložky cesty 1/79 mimo intravilán dotknutých obci. t.j. od Vranova nad Topľou až po napojenie preložky cesty 1/79 na pripravovanú trasu diaľničného úseku Dl Dargov-Pozdišovce-južne od obchvatu obce Dvorianky.

 

Správny orgán skonštatoval, že účastník konania navrhol realizovať protihlukové opatrenia v súlade s

o závermi hlukovej štúdie a súčasne odôvodnil aj dĺžku predpokladaného časového harmonogramu realizácie stavby cestného obchvatu obce Dvorianky, preto na základe uvedených skutočnosti zistených správnym orgánom v súlade s § 7 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. bola účastníkovi konania uložená týmto pokynom povinnosť so stanovením primeranej lehoty na jej plnenie. Súčasne správny orgán uložil účastníkovi konania vo výroku rozhodnutia aj povinnosť priebežne, minimálne raz ročne, informovať MDVRR SR o plnení uložených opatrení v danej veci. V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote nesplní tento pokyn, správ ny orgán pristúpi k sankčným opatreniam.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené a v záujme ochrany verejného zdravia bolo možné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možne podla § 53 a 54 správneho poriadku podať do 15 dni odo dňa jeho doručenia odvolanie. Odvolanie sa doručí na adresu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice. Štefánikova 50/A, 040 00 Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

MUDr. Irena Miková 

oblastná hygienička Košice

 

 

TOPlist