SSC nerieši komplexne dodržiavanie rýchlosti

OBČAN ZA DVERAMI 2019

Upozorňujeme, že jestvujúci hluk z pozemnej dopravy prekračujúci prípustne hodnoty podľa tabuľky č. 1 pre kategoriu uzemia III.v obci Dvorianky pred RD č. 126 je zapričinený v značnej miere nedodržiavanim predpísanej maximálnej rýchlosti 40km/h vozidlami na tichom asfalte a nie postupnym nárastom dopravy.

Ďalej zdorazňujeme, že nie je možné konštatovať, že boli zrealizované všetky dostupné technické opatrenia alebo organizačné opatrenia bez podstatného narušenia dopravného vykonu pre obmedzenie jestvujéceho hluku z pozemnej dopravy v obci Dvorianky na tichom asfalte pred RD č. 126.

 

Medzi možné dostupné a technické opatrenia alebo organizačné opatrenia, ktoré v obci Dvorianky pred RD č. 126 neboli ku dnešnému dňu zrealizované patria  opatrenia na úcinne riešenie dodržiavania rýchlosti 40km/h na tichom asfalte, kde ako možné dostupné a technické opatrenia alebo organizačné opatrenia, ktoré môže správca cesty realizovať neboli zrealizované : 

  • Nebolo  zrealizované  zvýšenie účinnosti spomaľovača na vjazde do obce od Hriadok,  kde je aktuálne prejazd vozidiel po stredovom deliacom ostrovčeku a vozidla  nie su nútene brzdiť v spomaľovači, ale vysokou rýchlosťou prechádzaju po  nízkom stredovom deliacom ostrovčeku spomaľovača (je nutná stavebná úprava  nízkeho obrubníka)

  • Nebolo  riešene udržanie rýchlosti 40km/h na prejazde obcou a to podľa platných  Technických podmienok Mnisterstva dopravy a výstavby SR číslo TP 15/2005  (Upokojovanie dopravy v obciach - riešenie úseku na prejazde obcou)

  • Nebolo  riešene udržanie rýchlosti 40km/h na prejazde obcou a to použitím  technických zariadeni na 24 hodinove monitorovanie dopravy ako foto-radary, semafory riadene radarom a podobné technické zariadenia,  ktorých účelom je zabezpeciť dodržiavanie predpísanej rýchlosti v obci, kde zdorazňujeme, že správca cesty ma pripravený projekt "Vážnica Dvorianky" na váženie kamionov v obci vrátane úsekoveho merania rýchlosti vozidiel (foto-radary), kde aktuálne je vybraná firma vo  verejnom obstrávani na jeho realizaciu

  • Nebola realizovaná súčinnosť s orgánmi Ministerstva vnútra SR a správca cesty ku dnešnému dňu nepožiadal o realizaciu 24 hodinovej kontroly dodržiavania dopravných predpisov v obci použitím technických zariadení ako sú foto-radary (úsekove meranie rýchlosti alebo meranie okamžitej rýchlosti)

TOPlist