Program Rozvoja Obce 

Dvorianky 2016-2024

Sme radi, že na obecnom úrade pochopili dôležitosť riešenia dopravy na Hlavnej ulici - cesta I/79. ;-)
Konkrétne sa to prejavilo v programe rozvoja obce Dvorianky na roky 2016–2024.

 

V tomto dokumente je uvedené na strane 33 v sekcii A.7 Stanovenie východísk a možných riešení:
Obec by mala intervenovať v oblasti zlepšenia dopravnej situácie na ceste I/79, ktorá obec pretína, čo rapídne zhoršuje životné prostredie v obci, vplýva na zdravie a bezpečnosť obyvateľov.

 

Akurát máme pocit, že obec nedostatočne intervenuje v tejto veci, čo sa preukázalo aj teraz na poslednom výjazdovom rokovaní vlády v Trebišove, kde táto tema dostatočne nerezonovala.
Rovnako musíme zdôrazniť, že aktuálne riešenie dopravy na Hlavnej ulici je v dôsledku tlaku petičného výboru. ;-)


V tomto dokumente rozvoja obce na roky 2016-2024 je ohľadne cesty I/79 uvedené:

A.7 Stanovenie východísk a možných riešení
Východisko č. 2: Systematická starostlivosť o základnú infraštruktúru.
Podmienkou ďalšieho rozvoja obce, skvalitnenia života miestnych obyvateľov a obyvateľov je základná technická infraštruktúra, ktorú má obec vybudovanú, je však potrebné jej venovať systematickú pozornosť – ide hlavne o miestne komunikácie, chodníky a parkoviská.
Obec by mala intervenovať v oblasti zlepšenia dopravnej situácie ceste I/79, ktorá obec pretína, čo rapídne zhoršuje životné prostredie v obci, vplýva na zdravie a bezpečnosť obyvateľov.

 

A.1.9 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Doprava
Stav miestnych komunikácií je neuspokojivý, tak isto dĺžka miestnych chodníkov nepostačuje, keďže obcou prechádza frekventovaná cesta I. triedy I/79, čo má vplyv nielen na bezpečnosť chodcov, ale aj technický stav budov (otrasy). Vzhľadom na hustú kamiónovú dopravu boli na oboch vstupoch do obce vybudované spomaľovače a v obci obmedzená rýchlosť na 40 km/hod. V príprave je  vybudovanie ďalšieho spomaľovača v smere od obce Hriadky.

Životné prostredie
Životné prostredie v obci najviac zaťažuje cesta I. triedy I/79, ktorá obec pretína. Cesta je zdrojom emisií z cestnej dopravy a sú prekračované prípustné hodnoty hladín hluku a otrasov. Zvyšujúca sa doprava ohrozuje zdravie a bezpečnosť obyvateľov, ako aj statiku rodinných domov. Tieto problémy by mohli byť v budúcnosti vyriešené vybudovaním preložky cesty, ktorá povedie mimo zastavaného územia obce a odklonom tranzitnej automobilovej dopravy mimo obytné územie.
V súčasnosti sú na oboch vstupoch do obce vybudované spomaľovače a v obci obmedzená rýchlosť na 40 km/hod. V príprave je vybudovanie ďalšieho spomaľovača.

 

Linka na Program rozvoja obce Dvorianky na roky 2016 – 2024:
https://www.scribd.com/document/322957935/PRO-Dvorianky-Final-2016

 

Linka na obecnom urade:
http://www.obecdvorianky.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah49_3.pdf&original=PRO_Dvorianky_final.pdf