STAV ku dňu 31.05.2014

Pracovná porada na MDVaRR SR až v auguste 2014 !

Problematikou doplnkových protihlukových opatrení na zníženie súčasnej hladiny emisií hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ul. 126, sa bude zaoberať pracovná skupina zvolaná vedúcim hygienikom rezortu....

 

MDVaRR SR - Útvar vedúceho hygienika rezortu neuveriteľne predĺžil termín pre SSC až o 2 mesiace bez uvedenia dôvodu na novú realizaciu merania hluku v obci na Hlavnej ulici, pričom to SSC nebola schopná zrealizovať za polroka (06.11.2013 - 31.05.2014).

 

Ďalšie meranie hluku v obci na Hlavnej ulici je SSC povinná zrealizovať na základe utajenej porady na MDVaRR SR zo dňa 06.11.2014.

 

 

Upozorňujeme touto cestou, že „Kontrakt“ na rok 2014 pre SSC bol podpisany ešte dňa 28.02.2014. 

V tomto kontrakte je uvedené v článku IV. - Účel použitia finančných prostriedkov, citujem: „Podrobné vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov je predmetom samostatného dokumentu „Špecifikácia účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014", ktorej predmetom je časový, vecný a finančný plán úloh v roku 2014 (ďalej len "špecifikácia"), ktorý spracuje SSC podľa požiadaviek MDVRR SR.“

 

Ďalej v liste MDVaRR SR číslo 16487/2014/D220-SLP/34713 zo dňa 03.06.2014, ministerstvo uviedlo, že schvaľovanie plánu verejného obstaravania patrí do gescie Slovenskej správy ciest.

 

Z vyššie uvedených skutočností je teda zrejme, že sa nejedná o žiadne objektívne dôvody, prečo SSC nemohla zrealizovať meranie hluku v obci, ale ide o subjektívne príčiny SSC a teda príčinou je nezvládnuty proces schvaľovania plánu verejného obstaravania priamo v samotnej SSC, čo teda nezvládla SSC v prijateľnom termíne.

 

List MDVaRR SR UVH zo dňa 22.05.2014 :

 
 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100 Útvar vedúceho hygienika rezortu

 

Ing. Ján Vitkovič

 

Vec: Odpoveď na podanie "Podnet - Dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva - Dvorianky 1/79 - nezákonný postup MDVaRR SR ÚVH-KF."

 

Dňa 06.05.2014 listom č. OKDA S/3880/2014 bolo doručené na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu (ďalej len „OKŠDD") Vaše podanie označené ako „Podnet - Dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva - Dvorianky 1/79 - nezákonný postup MDVaRR SR ÚVH-KE", ktoré ste elektronickou poštou dňa 20.04.2014 zaslali Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Toto Vaše podanie spolu s tromi identickými podaniami zo dňa 05.05.2014 doručenými elektronickou poštou na OKŠDD boli odstúpené na Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVHR") na priame vybavenie.

Súčasne listom sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-00-2014/014009-004 boli dňa 14.05.2014 doručené na ÚVIIR ďalšie Vaše emailové podania označené ako „Podnet - Dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva- Dvorianky 1/79 - nezákonný postup" a „Dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva- Dvorianky 1/79 - kamiónová doprava - sekundárne protihlukové opatrenia", ktoré boli doručené dňa 24.04.2014 a 28.04.2014 kancelárii ministra vnútra.

 

Nakoľko obsahom všetkých uvedených podaní sa ÚVHR už zaoberal a v danej veci Vám boli zaslané písomné odpovede zo strany oblastného hygienika Košice ako aj vedúceho hygienika rezortu, opakovane Vám oznamujeme, že v súlade s prijatými závermi z pracovného rokovania zo dňa 06.11.2013, problematikou doplnkových protihlukových opatrení na zníženie súčasnej hladiny emisií hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ul. 126, sa bude zaoberať pracovná skupina zvolaná vedúcim hygienikom rezortu. Pracovné rokovanie v danej veci bude zvolané po obdržaní výsledkov aktuálnej objektivizácie hluku, ktorej termín bol na základe žiadosti Slovenskej správy ciest predĺžený do 31.07.2014, a vyhodnotením jej záverov oblastným hygienikom Košice. O výsledkoch prijatých na tomto pracovnom rokovaní, ako aj o ďalšom postupe v danej veci budete včas informovaný.

 

                                                                             MUDr. Ľubomír Hano, MPH

                                                                               vedúci hygienik rezortu

 

 

Na vedomie:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 

odbor kontroly, dozoru a sťažností, 

Trnavská cesta 52, 

P.O.BOX 45, 

826 45 Bratislava