SSC-Stažnosť-prešetrenie 16.11.2012

V súlade so zákonom o sťažnostiach a vzhľadom k uvedeným zisteniam z prešetrenia Vašej sťažnosti na nečinnosť Slovenskej správy ciest pri riešení ohrozenia zdravia obyvateľstva, SSC vyhodnocuje Váš podnet - sťažnosť ako neopodstatnenú.

 

MDSR-27.02.2013

Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti:

Odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“ a „MDRR SR“) bola dňa 30.11.2012 postúpená listom generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest (ďalej len „GR SSC“ a „SSC“) č. 6527/2012/1220/42165 zo dňa 27.11.2012 Vaša sťažnosť zo dňa 16.11.2012, v ktorej vyjadrujete nesúhlas s vybavovaním Vašej predchádzajúcej sťažnosti, v ktorej ste poukázali na nečinnosť SSC pri riešení ohrozenia zdravia obyvateľov na Hlavnej ulici obce Dvorianky z cestnej kamiónovej dopravy na ceste 1/79, ktorá prechádza obcou a spôsobuje nadmerný hluk a vibrácie.

 

Na základe uvedených procesných pochybení zo strany SSC, ministerstvo Vašu sťažnosť hodnotí ako opodstatnenú a GR SSC boli v Zápisnici o prešetrení sťažnosti zo dňa 14.02.2013 uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach, na základe ktorých Vám do 15.03.2013 oznámi opatrenia na odstránenie nedostatkov.

MDSR-27.02.2013