LIST IDH 11.05.2016

List Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) ohľadne riešenia situacie občanov v obciach, kde ich kamionova doprava terorizuje deň čo deň... 

Dvorianky uvedené ako príklad...

 

LIST IDH 05.04.2016

Váž. pán 

Róbert Kaliňák 

minister vnútra 

Ministerstvo vnútra SR 

Pribinova 2 

812 72 Bratislava

 

VEC: Žiadosť o informáciu

Bratislava 5.4.2016

 

Vážený pán minister,

v Inštitúte pre dopravu a hospodárstvo sme pozorne sledovali iniciatívu Ministerstva vnútra SR zvýšiť bezpečnosť na frekventovaných cestných komunikáciách prostredníctvom systému statických kamier a radarov. Považovali sme to za dobrý krok k zvýšeniu bezpečnosti a dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky. Obyvatelia mnohých obcí a miest na frekventovaných úsekoch mali veľké očakávania od nového systému.

 

Uvediem príklad obce Dvorianky na Východe Slovenska v okrese Trebišov. Cez obec prechádza cesta I. triedy 1/79, po ktorej vo vysokej frekvencii prechádza tranzitná kamiónová doprava. Aj po zavedení zníženej maximálnej povolenej rýchlosti na 40 km/h nedošlo k spomaleniu dopravy. Obyvatelia obce Dvorianky aj prostredníctvo médií komunikujú svoje obavy. Poukazujú na potenciálne ohrozenie zdravia a poškodenie majetku. Od nového systému kontroly očakávali efektívny nástroj ako dosiahnuť u vodičov dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti.

Podľa posledných medializovaných informácií plánuje Ministerstvo vnútra SR ukončiť realizáciu projektu. Prosím Vás o informáciu, či Ministerstvo vnútra SR upúšťa od pripravovaného projektu vytvorenia celoslovenského systému kamier a radarov. Prípadne, či plánuje ministerstvo nahradiť tento projekt iným? Aké opatrenia plánuje ministerstvo prijať?

 

S pozdravom

 

Ing. Ondrej Matej 

predseda správnej rady IDH

 

Na vedomie: 1. Ján Vitkovič

 

http://www.idah.sk/

Odpoveď na list IDH z Prezidia policajneho zboru SR 21.04.2016

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU 

odbor dopravnej polície

Račianska 45, 812 72 Bratislava 

  

Vážený pán Ing. Ondrej Matej

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, n.o

Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava 

 

Naše číslo: PPZ-ODP1-82-03 1/2016

Vybavuje: mjr. Mgr. Jana Feketeová 

Bratislava 21.04.2016

  

Vec: Umiestnenie technických prostriedkov - odpoveď

 

Odboru dopravnej polície prezídia Policajného zboru bol postúpený Váš list, adresovaný ministrovi vnútra Slovenskej republiky, týkajúci sa stavu projektu vybudovania systému statických kamier a radarov v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti, pričom ako príklad nedodržiavania pravidiel cestnej premávky vodičmi vozidiel uvádzate obec Dvorianky, kde by realizáciou projektu mohlo dôjsť k zlepšeniu situácie v cestne premávke.

 

Po oboznámení sa s obsahom Vášho podania k veci uvádzame nasledovné.

 

V súlade s § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci verejného obstarávania na predmet zákazky „Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru SR v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti", vyhláseného v Úradnom vestníku EÚ pod označením č. 2016/S 015- 022335 dňa 22.01.2016 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2016 zo dňa 25.01.2016 pod zn. 1891 - MS S verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky. Oznámenie o zrušení bolo zverejnené dňa 29.3.2016 vo Vestníku verejného obstarávania č. 60/2016 zo dňa 29.3.2016.

 

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás upovedomujeme, že odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru nemá v súčasnosti informácie o spôsobe ďalšej realizácie projektu v budúcnosti, preto sa k uvedenému nevyjadrujeme. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa predmetného projektu Vám odporúčam obrátiť sa na odbor verejného obstarávania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Na riešenie nepriaznivej situácie v cestnej premávke Vám odporúčame obrátiť sa so svojím podnetom na príslušne krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach s možnosťou posúdenia a riešenia Vami uvádzanej dopravno-bezpečnostnej situácie v rámci bežného výkonu služby. O danej situácii v cestnej premávke bude informované aj špeciálne dopravné oddelenie Prezídia Policajného zboru za účelom plánovania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky aj vo Vami uvádzanej inkriminovanej lokalite.

 

plk. Ing. Jan Ignatak