MVSR-02.06.2017 INŠPEKCIA

Riešenie prejazdného úseku na Hlavnej ulici

MDSR - Informacia 22.05.2017

PREJAZDNÝ ÚSEK NA HLAVNEJ ULICI - Doriešenie prejazdného úseku na Havnej ulici po ukončení I.etapy stavby "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" je na ministerstve vnútra, ktoré musí realizovať účinne riešenie na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti na prejazde cez obec a to vrátane použitia technických prostriedkov. Osadenie 40-ciatky v oboch smeroch totiž samo o sebe nič nerieši a po ukončení stavby I.etapy 10/2017 nebude kamionom nič brániť v zrychľovani priamo v obci...
Aktuálne postup na ministerstve vnútra preverujú na sekkcii kontroly MVSR.

 

02.06.2017
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SEKCIA KONTROLY A INŠPEKČNEJ SLUŽBY

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prijala 25. 05. 2017 z adresy ian.vitkovic podanie s prílohami, adresované Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, obsahom ktorého sú výhrady voči neriešeniu dopravnej situácie v obci Dvorianky, ktorá poškodzuje zdravie
obyvateľov obce a žiadosť, zabezpečiť sledovanie maximálnej povolenej rýchlosti vodičmi kamiónovej dopravy pri prejazde obcou.
Podanie Vám z dôvodu príslušnosti postupujeme na ďalšie konanie.
O postúpení podania pisateľa upovedomujeme kópiou tohto listu.

 

24.05.2017
MINISTERSTVO DOPRAVY A VYSTAVBY SR
OBOR KONTROLY, STATNEHO DOZORU A DOHLADU

Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa stotožňuje so závermi akreditovaných spoločností, ktoré vyplývajú z hlukových štúdií, že na prejazdnom úseku obce Dvorianky na Hlavnej ulici je potrebné zamerať sa na sledovanie dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti vodičmi kamiónovej dopravy, avšak toto, ako aj osadenie foto radarov, nie je v kompetencii nášho ministerstva ale rezortu Ministerstva vnútra SR, kam Vám odporúčame smerovať Vaše požiadavky.

 

22.05.2017
MINISTERSTVO DOPRAVY A VYSTAVBY SR
UTVAR VEDUCEHO HYGIENIKA

Útvar vedúceho hygienika rezortu súhlasí s názorom žiadateľa, že výstavba spomaľovacieho ostrovčeka na vjazde do obce Dvorianky nerieši hlukovú situáciu v prejazde obce. Útvar vedúceho hygienika sa jednoznačne stotožňuje so závermi akreditovaných spoločností, ktoré vyplývajú z hlukových štúdií, že na prejazdnom úseku obce Dvorianky na Hlavnej ulici je potrebné zamerať sa na sledovanie dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti, čo povedie k spomaleniu dopravy a tým aj k zníženiu hlukovej záťaže obyvateľov obce. Z tohto dôvodu je potrebné prijať také účinné riešenia, ktoré zabezpečia, aby účastníci cestnej premávky boli v sledovanom úseku cesty 1/79 nútení dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť. Podotýkame však, že v kompetenciách Útvaru vedúceho hygienika rezortu nie je kontrola dodržiavania dopravných predpisov účastníkmi cestnej premávky ani používanie správneho donútenia.
Osadenie fotoradarov by mohlo byť aj z nášho pohľadu napomôcť účinnému riešeniu spomalenia dopravy po ceste 1/79 v prieťahu obce Dvorianky, avšak ani realizácia tohto opatrenia nieje v kompetenciách Útvaru vedúceho hygienika rezortu.