Úrad Prešovského samosprávneho kraja podporuje petičný výbor - 26.09.2018

VUCKE - INFORMACIE 26.01.2018

Úrad Prešovského samosprávneho kraja podporuje petičný výbor Dvorianky vo veci navrhovaných dopravnych projektov, zameraných na riešenie kritickej dopravnej situacie na ceste I/79.

 

Aktivity suvisia s Národnym investičnym plánom SR na roky 2018-2030 (pilotná verzia), konkretne s podporou najmenej rozvinutych okresov a regionalneho rozvoja okresu Trebišov - podporné stanovisko Prešovského samosprávneho kraja súvisi so skutočnosťou, že niektore obce pozdlž cesty I/79 sa nachadzaju na územi Prešovského samosprávneho kraja.

Úrad Prešovského samosprávneho kraja o podpore informuje generálneho riaditeľa sekcie cestnej dopravy a pozemnych komunikaci na Ministerstve dopravy a výstavby SR.

Národný investičný plán SR na roky 2018 – 2030 - PILOTNÁ VERZIA: 

https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2017/04/03-NIP-SR-Vlastny-material-2018-04-25.pdf

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Odbor dopravy
   

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditel' sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Námestie slobody 2902/6
811 06 Bratislava I

Naše číslo: 06310/2018/DC1-1 

Vybavuje/linka: Mgr. Patrik Pčolka /0517081775

Prešov 24.09.2018

 

Vec: Zlá dopravná situácia na ceste I/79 - podporné stanovisko Dvorianky

 

Vážený pán generálny riaditel', chceli by sme týmto listom vyjadrit' podporu petičnému výboru Dvorianky (pod vedením pána Ing. Jána Vitkoviča) vo veci navrhovaných dopravných projektov, zameraných na riešenie kritickej dopravnej situácie na ceste I/79. 

 

Konkrétne ide o projekt výstavby obchvatu obce Dvorianky, ako aj zriadenie vážnice a spomal'ovačov dopravy v predmetnej obci. Aktivity súvisia s Národným investičným plánom SR na roky 2018-2030 (pilotná verzia), konkrétne s podporou najmenej rozvinutých okresov a regionálneho rozvoja okresu Trebišov. Podporné stanovisko Prešovského samosprávneho kraja súvisí so skutočnost'ou, že niektoré obce pozdÍž cesty I/79 sa nachádzajú na území Prešovského samosprávneho kraja.

 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja si uvedomuje vzniknutú kritickú dopravnú situáciu na ceste I/79 a navrhované opatrenia petičného výboru Dvorianky považuje za plne odövodnené a správne.
Z pohl'adu Prešovského samosprávneho kraja by ideálnym riešením problematickej dopravnej situácie bola komplexná modernizácia úseku cesty I/79 Vranov nad Topl'ou — Trebišov.

 

S pozdravom 

Ing. Ján Dzurjuv
poverený vedením odboru dopravy CJ PSK

TOPlist