Dvorianky na webe ministerstva dopravy "Často riešene otázky" - 04.09.2019

Dvorianky na webe ministerstva "Často riešene otázky"

 

Ministerstvo dopravy a vystavby SR na svojom webovom sidle zverejnilo v sekcii "Žiadosti o informacie" v rubrike ČASTÉ OTÁZKY informacie o situacii v obci Dvorianky.

WEB: https://www.mindop.sk/info-pre-obcanov/ziadost-o-informacie-90/caste-otazky

 

Ministertvo vymenúva realizované opatrenia, kde účinnosť týchto opatrení je ale otázna, napríklad hneď prvé realizované opatrenie "zrealizovanie stavby "I/79 Dvorianky odvodnenie, chodníky", ktorej účelom bola rekonštrukcia cesty I/79 v prieťahu obce s vybudovaním spomaľovačov dopravy na vjazde do obce z oboch smerov" bolo reálne vybudovanie spomaľovača nie pred obcou, ale priamo pred rodinnými domami v obci (RD 127) , kde tento nezmysel spôsoboval neuveriteľne dlho brzdenie kamionov vo veľkej rýchlosti priamo pred oknami rodinných domov - čo trebalo následne opraviť ďalšou stavbou v obci. Aj uvedené brúsenie vozovky zničenej preťaženými kamionmi je teda otázne opatrenie.

 

Ďalej ohľadom zrealizovaných opatrení v obci je nutne uviesť, že na základe merania hlukovej záťaže pred rodinným domom č. 126 vykonanom po zrealizovaní  projektu "I/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti - I. etapa" bolo síce zistené, že  po realizácii uvedených opatrení prišlo k zníženiu hlukovej záťaže v mieste merania, ale hluk stále prekračuje povolené hodnoty pre DEŇ a NOC a to v dôsledku toho, že neboli realizované všetky možné a dostupné opatrenia a realizovane opatrenia nie su účinne - to ministerstvo zabudlo uviesť.
 

SSC až po 4 mesiacoch predložila oblastnej hygieničke Košice Protokol zo dňa 01.08.2019 s výsledkami meraní hluku pred rodinným domom č. 148 a neuveriteľne  SSC zároveň požiadala o súhlas s možnosťou uplatnenia prekročenia prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku o 10 dB, kde ale upozorňujeme, že nie su splnené podmienky na udelenie tejto výnimky dané legislatívou:

  1. SSC nepreukázala, že v obci Dvorianky je postupný nárast dopravy - v obci nie je zaznamenaný postupný nárast dopravy čo je preukazané doterajšími meraniami počtu vozidiel v obci celoštátnym sčítanim ako aj meraniami v jednotlivých protokoloch z merania hluku-vibracii v obci - doprava v obci v roku 2019 nedosahuje ani úroveň z rokov 2012 a 2015 a teda sa nejedná zreteľne o žiadny postupný nárast dopravy v obci, kde sa pod pojmom "postupý nárast" rozumie podľa Slovníka slovenského jazyka stav ako postupujúci, pokračujúci, uberajúci sa dopredu jeden po druhom, za sebou, pozvoľna, pomaly sa zvyšujúci

  2. SSC nepreukázala, že jestvujúci hluk z pozemnej dopravy v obci Dvorianky, ktorý aktuálne stále  prekračuje prípustne hodnoty je zapričineny postupným narastaním dopravy

  3. SSC nepreukázala, že jestvujúci hluk z pozemnej dopravy v obci Dvorianky nie je možné obmedziť žiadnimi ďalšími dostupnými technickými opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu - v obci neboli realizované všetky dostupné technické opatrenia a organizačné opatrenia bez podstatného narušenia dopravného výkonu a to niektoré možné opatrenia su uvedené priamo aj v dokumente "HLUKOVÁ ZAŤAŽ SPOSOBOVANA CESTNOU DOPRAVOU PO CESTE 1/79 A IDEOVÝ NÁVRH OPATRENÍ NA JEJ ZNÍŽENIE. V obci Dvorianky pred RD 126 číslo: ES-2014-08/075-SSC/DV" - napríklad riešenie prejazdého úseku v obci na strane 15, citujeme: "Podobný systém obmedzovania rýchlosti by bolo vhodné nainštalovať aj na úseku cesty 1/79 prechádzajúcim obcou Dvorianky" a kde táto študia jednoznačne teda odporúča riešiť prejazdný úsek v obci, a teda sa jedna o dostupné technické alebo stavebné opatrenia na riešenie prejazdného úseku v obci technickými zariadeniami alebo stavebnými úpravami tak, aby bolo dosiahnute účinne dodržiavanie rýchlosti vozidiel na prejazde obcou

v obci Dvorianky nie je zaznamenany postupny narast dopravy co je preukazane doterajsimi meraniami poctu vozidiel v obci celostatnym scitanim ako aj meraniami v jednotlivych protokoloch z merania hluku-vibracii v obci - v prilohe prikladam graf poctu vozidiel v obci Dvorianky ako subor "DVORIANKY-DOPRAVA-2000-2019-podrobne.jpg" kde je zretelne vidiet stav dopravy v obci a teda doprava v obci v roku 2019 nedosahuje ani uroven z rokov 2012 a 2015 a teda sa nejedna zretelne o ziadny postupny narast dopravy v obci, 
, kde sa pod pojmom "postupny narast" rozumie podla Slovnika slovenskeho jazyka stav ako postupujuci, pokracujuci, uberajuci sa dopredu jeden po druhom, za sebou, pozvolna, pomaly sa zvysujuci,
 
2.
a teda ma zaujima ako SSC konkretne preukazala, ze jestvujuci hluk z pozemnej dopravy v obci Dvorianky (Hlavna ulica), ktory aktualne prekracuje pripustne hodnoty podla tabulky c.1 (Vyhlaska MZ SR c.549/2007 Z.z.) pre kategoriu uzemia III je zapricineny postupnym narastanim dopravy.
 
3.
a kde teda v obci Dvorianky neboli realizovane vsetky dostupne technicke opatrenia a organizacne opatrenia bez podstatneho narusenia dopravneho vykonu a to niektore mozne opatrenia su uvedene priamo aj v dokumente "HLUKOVÁ ZAŤAŽ SPOSOBOVANA CESTNOU DOPRAVOU PO CESTE 1/79 A IDEOVÝ NÁVRH OPATRENÍ NA JEJ ZNÍŽENIE. V obci Dvorianky pred RD Ing. Vitkoviča č.p. 5/126 Císlo: ES-2014-08/075-SSC/DV" - naprikald riesenie prejazdeho useku v obci na strane 15, citujem: "Podobný systém obmedzovania rýchlosti by bolo vhodné nainštalovať aj na úseku cesty 1/79 prechádzajúcim obcou Dvorianky" a kde tato studia jednoznacne teda odporuca riesit prejazdny usek v obci, 

a teda sa jedna o dostupne technicke alebo stavebne opatrenia na riesenie prejazdneho useku v obci technickymi zariadeniami alebo stavebnymi upravami tak, aby bolo dosiahnute ucinne dodrziavanie rychlosti vozidiel na prejazde obcou,  a teda ma zaujima ako SSC konkretne preukazala, ze jestvujuci hluk z pozemnej dopravy v obci Dvorianky (Hlavna ulica) prekracujuci pripustne hodnoty podla tabulky c. 1 (Vyhlaska MZ SR c.549/2007 Z.z.) pre kategoriu uzemia III nie je mozne obmedzit ziadnimi dalsimi dostupnymi technickymi opatreniami bez podstatneho narusenia dopravneho vykonu.

K problematike nezrealizovaných opatrení, ktoré uvádza MDSR a to konkrétne obchvat obce treba zdôrazniť, že neboli zohľadnené zdravotné riziká obyvateľov obce - čo ministerstvo zabudlo uviesť. Rovnako zabudli uviesť, že sa neposudzoval obchvat obce Dvorianky, ale posudzoval sa veľký 6 km úsek obcí Parchovany - Dvorianky.

 

MDSR správne uvádza, že riešenim je osadenie foto-radarov, ale v tomto smere nerealizuje žiadnu aktivitu.

 

Ohľadom nerealizovania vážnice v obci MDSR už uvádza, že NIE JE NEVYHNUTNÁ jej realizacia - pritom sa problematika preťažených kamionov nerieši účinne a nie je pravda. že by neprispela k zlepšeniu situacie v obci, pretože súčasťou sysému je kamerový system a úsekove meranie rýchlosti vozidiel v obci. Tiež je potrebné pripomenúť, že aktuálne riešiteľ rozborovej úlohy ohľadom dynamického váženia kamionov v SR odporúča realizáciu vážnice iba 5km za obcou Dvorianky na ceste I/79 (pred obcou Sečovská Polianka) a teda je jasne preukázana opodstatnenosť vážnice v tejto lokalite.

 

Rovnako chýba riešenie na prejazdnom useku v obci podľa TP 018 a to za účelom zníženia rýchlosti vozidiel, čo ministertsvo podrobne ale nerozoberá - odvoláva sa na starú stavbu z roku 2009.

Ohľadom kamufláže obchvatu obce v strategickom dokumente SPRDI SR 2020 ministerstvo neuvádza, že nepostupovali podľa zaväzného rozhodnutia MZPSR, ktore vydalo stanovisko, kde treba do SPRDI SR 2020 zaradiť stavbu obchvatu obci Vranov nad Topľou - Hriadky a to doslovne vrátane obce Dvorianky.

 

Tiež je nedôsledne rozoberaná problematika BECEP, kde sa do plnenia úloh dostali nezmyselné informacie.

 

K problematike nezrealizovaných opatrení ministerstvo zabudlo uviesť platné rozhodnutie Útvaru vedúceho hygienika rezortu na realizaciu obchvatu obce Dvorianky ešte z roku 2013, ktorý sa nerealizuje už od začiatku.

 

TOPlist